Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

MZD przygotowuje przetarg na Zagnańską Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja

MZD przygotowuje przetarg na Zagnańską

05-10-2018

Miejski Zarząd Dróg przygotowuje przetarg na przebudowę m.in. ul. Zagnańskiej. Jego ogłoszenie planowane jest w połowie października.

 

Wspomniany przetarg dotyczy nazywanej roboczo tzw. „Dużej Zagnańskiej”, obejmującej przebudowę ul. Zagnańskiej od węzła Skrzetle (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Witosa, całej Witosa, ulicy Szybowcowej w nowym śladzie od skrzyżowania z ul. Warszawską do ul. Radomskiej oraz ul. Szybowcowej od ul. Radomskiej do granicy miasta z gminą Masłów. Inwestycja ta będzie finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Kolejnym elementem jest przebudowa ul. Karczunek. Ma być realizowana odrębnym przetargiem i finansowana w całości z budżetu miasta.  

 

Pre - umowę nr 51/16, pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 a Gminą Kielce, dotyczącą „Przedłużenia drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowa nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską” zawarto w dniu 20.12.2016 r.

 

W dniu 21.09.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego złożono wniosek o dofinansowanie projektu planowanego do realizacji przy współfinansowaniu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „Rozwój miast”, Działanie 6.4 „Infrastruktura drogowa - ZIT KOF”. Ogłoszenie przetargu na wykonanie planowane jest w połowie października br.

Inwestycja zakłada rozbudowę:
- ul. Zagnańskiej - długość ok. 1378,0 m;  droga wojewódzka klasy technicznej G, prędkość projektowa: 50 km/h, liczba jezdni - 2, liczba pasów ruchu na jezdni zmienna - od 2 do 4 w obrębie skrzyżowań,
- ul. Witosa -  długość ok. 2784,5; droga wojewódzka klasy technicznej G, prędkość projektowa: 50 km/h, liczba pasów ruchu na jezdni zmienna– 1 do 2 w obrębie skrzyżowań, liczba pasów ruchu na jezdni - od 2 do 3,
- ul. Warszawskiej - długości ok. 441,5m; droga powiatowa klasy technicznej G, prędkość projektowa 40 km/h, liczba jezdni – 1, w rejonie skrzyżowania z ul. Witosa 2 jezdnie, liczba pasów ruchu na jezdni zmienna w rejonie skrzyżowania- od 1 do 2,
- połączenie ul. Witosa z ul. Radomską (przedłużenie ul. Witosa) - długość ok. 705,6m; droga wojewódzka klasy technicznej G, prędkość projektowa: 50km/h, liczba jezdni 2, liczba pasów ruchu na jezdni zmienna w obrębie skrzyżowań- od 2 do 3,
- drogi krajowej nr 74, ul. Radomskiej - długość ok. 487m; droga krajowa klasy GP, prędkość projektowa 70 km/h, liczba jezdni – 2, liczba pasów ruchu na jezdni zmienna w rejonie skrzyżowania- od 2 do 3,
- ul. Szybowcowej- długość ok. 716,5; droga wojewódzka nr 745 klasy technicznej G, prędkość projektowa 50 km/h, liczba jezdni – 1, w rejonie skrzyżowania 2 jezdnie, liczba pasów ruchu na jezdni zmienna w rejonie skrzyżowania- od 2 do 3,
- łącznika do ul. Starogórskiej - długość ok. 75,7m, ul. Starogórska południe ok. 130m, ul. Starogórska północ - ok 178m,
- ul. Szybowcowej - długość ok. 98 m; po stronie zachodniej przy Kościele NMP Matki Kościoła oraz odcinka włączenia ul. Magazynowej długości ok. 73,2m;
- odcinka włączenia ul. Peryferyjnej - długość ok 142m, odcinka włączenia drogi gminnej (dojazdu do piekarni) długość ok 107,4m, odcinka włączenia ul. Maleckiego - długość łączna ok 367,8m, odcinka włączenia ul. Wincentego z Kielc - długość ok. 81,3m, liczba jezdni 1,
• budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych i dróg dla rowerów;
• budowę skrzyżowania typu rondo (turbinowe) ul. Zagnańskiej z ul. Piaski Małe;
• budowę skrzyżowania typu rondo (turbinowe) czterowlotowe ul. Zagnańskiej z ul. Witosa;
• budowę skrzyżowania typu rondo (turbinowe) czterowlotowe ul. Witosa z ul. Magazynową i łącznikiem do ul. Orkana;
• budowę skrzyżowania typu rondo (turbinowe) trójwlotowe ul. Witosa z ul. Peryferyjną;
• budowę skrzyżowania typu rondo (turbinowe) trójwlotowe ul. Witosa z drogą gminą (droga do piekarni);
• budowę skrzyżowania typu „rondo małe” czterowlotowe ul. Witosa z ul. Maleckiego i ul. Karczunek;
Rozbudowa ul. Karczunek zostanie wykonana w kolejnym etapie inwestycji wg odrębnego wniosku o ZRID;
• budowę skrzyżowania typu „rondo małe” trójwlotowe ul. Witosa z ul. Wincentego z Kielc;
• budowę skrzyżowania typu rondo (turbinowe) czterowlotowe ul. Witosa z ul. Warszawską;
• budowę skrzyżowania typu rondo (turbinowe) czterowlotowe ul. Witosa (przedłużenia) z ul. Szybowcową i ul. Radomską;
• budowę jezdni do obsługi przyległych posesji
• budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych;
• budowę zatok autobusowych i miejsc postojowych;
• budowę obiektów mostowych:
- rozbiórka istniejącego obiektu mostowego w jego miejsce zostaną wykonane dwa obiekty – każdy o konstrukcji  jednoprzęsłowej, pod dwie jezdnie ul. Warszawskiej. Mosty zaprojektowano w  km ok. 0+150,91 w ciągu ulicy Warszawskiej
- budowa nowego mostu w km ok.2+822.04 w ciągu nowego łącznika do ul. Radomskiej  o niezalenych ustrojach nośnych posadowionych na wspólnym przyczółku.
• regulację koryta rzeki Silnicy;
• budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z budową i przebudową urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych;
• przebudowę sieci energetycznej;
• budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego;
• przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej;
• przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej;
• przebudowę kolidujących z inwestycją przyłączy kanalizacji sanitarnej;
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• rozbiórka obiektów budowlanych;
• przeniesienie mogił zlokalizowanych przy istniejącym murze cmentarza Rzymskokatolickiego ,,Piaski”.

 

Zadaniem komplementarnym do tej inwestycji będzie tzw. „Mała Zagnańska”, czyli odcinek ul. Zagnańskiej od skrzyżowania z ul. Witosa do granicy miasta (wysokość Aresztu Śledczego). Ta inwestycja ma dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w ramach projektu „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”.

 

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym