Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

04-01-2019

Zobacz w  Internetowej Telewizji Kielce

 

Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. poz. 1716 ze zm.).

 

Potwierdzeniem przekształcenia jest zaświadczenie wydane przez Prezydenta Miasta Kielce, które zawiera m.in. informację o należnej za przekształcenie opłacie – okresie i terminie jej wnoszenia, bonifikatach, numerze rachunku bankowego.   

 

W stosunku do nieruchomości objętych przekształceniem na podstawie w/w ustawy, począwszy od 2019 roku, nienależna jest jużopłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, płatna corocznie w terminie do dnia 31 marca. W związku z powyższym, w odniesieniu do tych nieruchomości, nie przysługuje również 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, o którą można było występować w ubiegłych latach.

 

Zasady płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nie ulegają zmianie w odniesieniu do pozostałych nieruchomości – niezabudowanych lub zabudowanych na inne cele oraz tych zabudowanych na cele mieszkaniowe, co do których toczy się postepowanie administracyjne na „starych zasadach”, tj. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 83 ze zm.).    

 

Natomiast opłata za przekształcenie (którą w rzeczywistości jest opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego obowiązująca w dniu 1 stycznia 2019 roku lub wynikająca z dokonanej przed dniem 31 grudnia 2018 roku aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego) należna będzie do zapłaty:

 

-  w przypadku płatności rocznych: za rok 2019 - w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku, za rok 2020 - w terminie do dnia 31 marca 2020 roku (w 2020 roku będą zatem należne dwie opłaty roczne w odstępie jednego miesiąca), w kolejnych latach (przez 20 lat licząc od dnia przekształcenia, tj. do roku 2039) - w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności, Prezydent może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.   

-      w przypadku płatności jednorazowej - w terminie, który wskazany będzie w piśmie informującym o wyliczonej kwocie opłaty jednorazowej (z ewentualnym uwzględnieniem bonifikaty).     

 

Sprawy z powyższego zakresu załatwiane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji - Referat Obsługi Prawa Użytkowania Wieczystego, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pokój 317 (tel. 41 36 76 750), 318 (tel. 41 36 76 392)– w odniesieniu do nieruchomości Gminy Kielce) oraz 301 (tel. 41 36 76 540) i 302 (tel. 41 36 76 749) – w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa.

 

Szczegółowe informacje na temat przekształcenia zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kielce.

 

 

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym