Porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 17 września w TRYBIE ZDALNYM w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach 16 lipca 2020 r., 23 lipca 2020 r. i 4 sierpnia 2020 r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Kielce z powodu nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach;
2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2020 – 2045;
3) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020 rok;
4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym;
5) projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową wraz z podziemnymi garażami wielostanowiskowymi przy ulicy Dobrzyńskiej i ulicy Sandomierskiej w Kielcach na działkach numer ewidencyjny 492/1, 492/2, 493/6, 493/7, 696, 697/1, 697/2, 698/1, 698/2, 699/1, 699/2, 699/3, 699/4, 699/5, 699/6, 700/1, 700/2, 701/1, 701/2, obręb 0012;
6) projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kielce do Porozumienia w sprawie określenia zasad rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania wkładu własnego pomiędzy Liderem a Partnerami w ramach Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014 - 2020, w latach 2020 – 2022;
7) projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Kielce przy realizacji zadania polegającego na ponownym wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kielce;
8) projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności i infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta Kielce (z uwzględnieniem Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego)";
9) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce, pod nazwą Centrum Usług Miejskich w Kielcach;
10) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia dochodów oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;
11) projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta Kielce;
12) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce;
13) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.4.1 – w rejonie ulicy Świętokrzyskiej i alei Solidarności - centrum biznesu";
14) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Mariana Rejewskiego ulicy w Kielcach oraz zaliczenia jej do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu;
15) projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych w Kielcach;
16) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Wolontariuszy" skwerowi w Kielcach;
17) projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kielcach;
18) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. G. Zapolskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
19) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Tujowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dot. dz. nr 4041/6, 1736/166,4041/7);
20) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Krakowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
21) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Łopuszniańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
22) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Świerkowej i Łukowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
23) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Świerkowej i Tujowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
24) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Tatrzańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
25) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Świerkowej i ul. Brzozowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
26) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Tujowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dot. dz. nr 4041/11 );
27) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Wincentego z Kielc oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
28) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów położonych w Obicach gmina Morawica oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy (dz. nr 319/1, 319/2, 345, 380, 403, 481, 541, 557, 629, 669, 712 - obręb 16);
29) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
30) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Jesionowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
31) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Karczunek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
32) projekt uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy alei Górników Staszicowskich (dz. nr 554/1);
33) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Kryształowej;
34) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Piotrkowskiej (dz. nr 963/39, dz. nr 963/42, dz. nr 963/53, dz. nr 963/55, dz. nr 963/57);
35) projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 36, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Ignacego Paderewskiego 19/25;
36) projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 76, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 103;
37) projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 32, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Hożej 54;
38) projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 62, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Hożej 54;
39) projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Kielce.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.