Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

maj

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

10-05-2017

NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

dostępnych w systemie elektronicznego naboru  

na rok szkolny 2017/2018

 

Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzona jest w elektronicznym systemie, na stronie internetowej https://ponadgimnazjalne-kielce.nabory.pl/.

 

1. W okresie rekrutacji  tj. od 15 maja 2017 roku od godziny 8:00 do 21 czerwca 2017 roku do godziny 15:00 kandydaci do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dostępnych w systemie elektronicznego naboru, wybierają na stronie internetowej systemu, szkoły i klasy do których chcą być przyjęci:

  1. kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,
  2. kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół,
  3. kandydat ustala kolejność wybranych klas. Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

 

UWAGA! Szkołę publiczną, niedostępną w systemie elektronicznego naboru, Kandydat wykazuje na odpowiednim miejscu preferencji,  wybierając w systemie opcję „Szkoła publiczna, której organem prowadzącym NIE JEST Miasto Kielce”, a następnie po wydrukowaniu wniosku wpisuje nazwę szkoły do której ma zamiar złożyć wniosek.

 

2.  Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu wniosek (tyle egzemplarzy ile szkół wybrał) i dostarcza je do każdej wybranej szkoły w terminie od 15 maja 2017 roku do 21 czerwca 2017 roku do godziny 15.00.

 

UWAGA!

 

Wniosek, który zostanie zatwierdzony i wydrukowany nie będzie mógł być edytowany. W przypadku konieczności edycji należy udać się do szkoły pierwszego wyboru. Jeśli Kandydat nie jest pewny dokonanych wyborów i będzie chciał jeszcze dokonać w nich zmian, należy wykonać „wydruk poglądowy”, bez ostatecznego akceptowania wniosku.

 

1) Wniosek musi być podpisany przez rodzica (lub prawnego opiekuna).

2) jeżeli dane we wniosku są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, wniosek zostaje przyjęty i zaakceptowany (w ciągu 5 dni) o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do Systemu. Jeżeli informacja o akceptacji wniosku nie pojawi się po 5 dniach – należy zgłosić się do szkoły, do której został złożony wniosek.

3) do chwili otrzymania informacji o akceptacji wniosku nie wolno zmieniać w Systemie preferencji, ponieważ wniosek zostanie odrzucony – informacja o tym fakcie pojawi się dla kandydata przy logowaniu się do Systemu. W przypadku zmiany preferencji należy ponownie dostarczyć wnioski do każdej z wybranych szkół.

 

Czynności, związane z wprowadzaniem swoich preferencji i drukowaniem wniosku można dokonać z każdego komputera, tabletu czy też komórki z dostępem do Internetu. Jeżeli kandydat nie ma takiej możliwości, to pomocy udzieli mu jego gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna, do której kandyduje.

 

3. Od godziny 15:00 w dniu 21 czerwca 2017 roku kandydaci nie mają dostępu do Systemu w zakresie wyboru szkoły i zmiany swoich preferencji.

 

4. Przez cały okres rekrutacji, tj. od 15 maja 2017 roku do 21 czerwca 2017 roku kandydaci mogą po zalogowaniu się do systemu sprawdzić, ilu jest chętnych do klas, do których dokonali wyboru.

 

5. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 

- wyniki egzaminu gimnazjalnego,

- oceny z przedmiotów punktowanych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

- świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

- szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

- wyniki uzdolnień kierunkowych, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji.

 

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (Dz. U. 2017 r poz. 586).

 

                                                                                                                                                                                                                     

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub w przypadku posiadania wolnych miejsc przez szkołę, na trzecim etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:

 

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

8. Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe do podania dołączają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

 

9. Od 23 czerwca 2017 roku do 27 czerwca 2017 roku Kandydaci:

 

 

  1. wprowadzają do Systemu oceny jakie uzyskali na świadectwie ukończenia gimnazjum, liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie),
  2. kandydaci, którzy zostali zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa i inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie),
  3. doręczają do szkół, do których złożyli wniosek, kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,

 

10. Dnia 3 lipca 2017 roku szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. Kandydat zostaje przez system przypisany tylko do jednej klasy w jednej szkole - najwyższego określonego przez kandydata wyboru, do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe niżej zaznaczone w preferencjach wybory nie są przez system rozpatrywane.

 

11. Do 11 lipca 2017 roku do godziny 15:00rodzice Kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych doręczają oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu do szkoły, do której zostali zakwalifikowani Kandydaci.  Nie dostarczenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.

 

12. W dniu 12 lipca 2017 roku następuje ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do szkół. W systemie dostępna jest informacja o wolnych miejscach.

 

13. Od 12 lipca 2017 roku do 14 lipca 2017 roku do godziny 15:00 szkoły dysponujące wolnymi miejscami prowadzą rekrutację uzupełniającą dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół i dla tych, którzy zrezygnowali z miejsca w szkole, do której zostali przyjęci.

 

UWAGA! Rekrutacja uzupełniającaprowadzona jestw elektronicznym systemie na
                  stronie internetowej https://ponadgimnazjalne-kielce.nabory.pl/
,

                  na tych samych zasadach, co rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, która odbywała się w dniach od 15 maja 2017 r. do 21 czerwca 2017 r.

 

14. Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów w rekrutacji uzupełniającej - 27 lipca 2017 roku.  

 

15. Do 31 lipca 2017 roku do godziny 15:00 składanie oryginalnych świadectw i zaświadczeń o wyniku egzaminu w przypadku gdy kandydat złożył kserokopię dokumentów. 

 

16. Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych kandydatów w rekrutacji uzupełniającej - 1 sierpnia 2017 roku.  

 

 

 

 

Gimnazjum  w roku szkolnym 2016/2017 kończy 1 504 uczniów kieleckich szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce (w tym 58 uczniów w szkołach specjalnych).

 

W roku szkolnym 2017/2018 Miasto Kielce przygotowało dla absolwentów gimnazjów 3380 miejsc w 104 oddziałach:

57 oddziałów w liceach ogólnokształcących, w tym 2 oddziały mistrzostwa sportowego     

40 oddziałów w technikach,              

7 oddziałów w szkołach branżowych I stopnia.

 

Harmonogram naboru do szkół ponadgimnazjalnych

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 maja 2017 roku godzina 8:00
do 21 czerwca 2017 roku godzina 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:                                                          a) próby sprawności fizycznej,
b) sprawdzianu kompetencji językowych,

do 8 czerwca 2017 do godziny 15:00

Wprowadzanie przez Kandydata do systemu danych o ocenach, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach.

Uzupełnienie wniosku przez dostarczenie do szkoły ponadgimnazjalnej świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 23.06.2017 r.
do 27.06.2017 r. do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.07.2017 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 03.07.2017 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 11.07.2017 r.  do godziny 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.07.2017 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 12 lipca 2017 r. do 14 lipca 2017 r.
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27.07.2017 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 27.07.2017 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Do 31.07.2017 r. do godziny 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

1 sierpnia 2017 r.

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym