Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

marzec

Kolejny wniosek o pozyskanie środków unijnych na inwestycje Miasta Kielce

31-03-2017

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi UM Kielce, Referat Funduszy Europejskich we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg przygotował i złożył dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego - Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wniosek o dofinansowanie projektu: „Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach”, planowanego do realizacji przez Gminę Kielce przy współfinansowaniu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa VI: Rozwój miast, Działanie 6.4 Infrastruktura drogowa - ZIT KOF.

 

Projekt jest kontynuacją dotychczasowych działań Miasta w zakresie poprawy infrastruktury drogowej  w Kielcach. Jego realizacja wynika z dokumentu „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2020”, która została sporządzona dla 12 gmin wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Jednym z działań zapisanych w Strategii ZIT KOF, w ramach Celu strategicznego 2 „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego” jest rozbudowa i poprawa jakości dróg na obszarze KOF tak, aby zwiększyć wewnętrzną i zewnętrzną integrację obszaru funkcjonalnego oraz bezpieczeństwo drogowe.

 

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa ul. Łopuszniańskiej, która stanowi odcinek drogi wojewódzkiej nr 761 Kielce - Piekoszów. Trasa drogi przebiegać będzie w przybliżeniu po istniejącym śladzie. W zakresie projektu planuje się m.in. przebudowę jezdni polegającą na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni jezdni oraz poszerzeniu jej do szer. 7m (2x3,5m), modernizację istniejącego wiaduktu nad linią kolejową nr 568 relacji Sitkówka Nowiny-Szczukowice i budowę kładki pieszo-rowerowej, przebudowę chodników, zjazdów na działki, budowę ścieżki rowerowej, budowę kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych, budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej i napowietrznej. W wyniku realizacji inwestycji przebudowanych zostanie 2,03 km.  Przewidywany okres realizacji to lata 2017-2019. Szacunkowe całkowite koszty projektu wynoszą 30 mln PLN,   w tym kwota dofinansowania - 25 mln PLN. Jednostką realizująca projekt jest Miejski Zarząd Dróg w Kielcach.

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście 2019
Lato w Mieście 2019
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571