Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Antysmog - Kongres Ekologii Powietrza Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

sierpień

Nabór na wolne stanowiska pracy - projekt "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie"

24-08-2017

Gmina Kielce, realizująca projekt „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór na:

 

4 wolne stanowiska pracy pomoc nauczyciela/sprzątaczka

 

w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 31 w Kielcach - 2 miejsca,
 

w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach - 2 miejsca.

 

 

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę  na czas określony na podstawie ustawy Karta Nauczyciela od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

Czas pracy:  zmianowo - w granicach 6.30 - 17.30

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40 h

 

I. Wymagania niezbędne:
 

1. Wykształcenie minimum średnie.

2. Niekaralność za przestępstwa umyślne, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Obywatelstwo polskie.

 

 

II. Mile widziane:
 

1. Umiejętności artystyczne.

2. Doświadczenie w pracy w przedszkolu.

 

 

III. Oczekiwane cechy:
 

1. Łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość, podzielność uwagi połączona z umiejętnością koncentracji, kreatywność, pogodne usposobienie, zaangażowanie i chęć do pracy z dziećmi.

2.  Komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

 

 

IV. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy:

1. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a także zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w trakcie zajęć organizowanych poza przedszkolem.

2. Współpraca ze specjalistyczną kadrą świadczącą pomoc dzieciom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, oraz nauczycielami pracującymi w przedszkolu.

4. Dbanie o warsztat pracy i estetykę pomieszczeń.

5. Zapewnienie czułej i troskliwej opieki w czasie zajęć i zabaw.

6. Organizacja i udział w przedsięwzięciach przedszkolnych.

7. Pomoc przy spożywaniu posiłków, organizacji leżakowania, spacerach.

8. Sprzątanie przedszkola.

9. Realizowanie zadań na potrzeby projektu zgodnie z wytycznymi zespołu zarządzającego projektem.

10.Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ogólnych.

 

 

 

V. Dokumenty wymagane:

  1. CV i list motywacyjny.
  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
  3. Kserokopie świadectw pracy.
  4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
  5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
  6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.
  7. List motywacyjny oraz cv powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie przez Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce w celu realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pomoc nauczyciela/sprzątaczka w Szkole Podstawowej nr….” należy składać w terminie do 29 sierpnia 2017 roku do godz. 12:00  w siedzibie Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6), w Kancelarii – pokój 12. Koperta powinna być opatrzona klauzulą „NIE OTWIERAĆ” oraz danymi teleadresowymi osoby składającej dokumenty. 

 

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w dniach 30 sierpnia 2017 r. od godziny 8:00 (w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6), o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.um.kielce.pl w dniu 31 sierpnia 2017 roku.

 

Uwaga:

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 367 66 22.

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym