Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

styczeń

Obradowali radni

26-01-2017

Zobacz w Internetowej Telewzji Kielce

 

Sesja Rady Miasta Kielce odbyła się dziś w Urzędzie Miasta. Radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji, wysłuchali informacji Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami oraz sprawozdań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce oraz z działalności Komisji Rewizyjnej Rady za 2016 rok.

 

Barbara Nowak, skarbnik miasta, przedstawiła kilka uchwał dotyczących zmian w polityce finansowej miasta, w tym m.in. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 - 2045, uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok; zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym czy wreszcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Sieć wodociągowo - kanalizacyjna w oś. Ostrogórka w Kielcach". Wspomniane uchwały zostały przyjęte przez Radę, a także te dotyczące utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Wzgórze Zamkowe", zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji kultury Dom Kultury "Zameczek" czy utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury "Białogon".

 

Przyjętych zostało kilka uchwał dotyczących problematyki pomocy społecznej, w tym zmieniającą wprowadzenie samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych, ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz przystąpienia Miasta do realizacji projektu „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Koszt projektu zamyka się kwotą 1 mln 700 tysięcy zł.,  z czego 320 tysięcy to wkład własny gminy.

 

Artur Hajdorowicz, dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, przedstawił trzy projekty uchwał. Pierwsza z nich dotyczy uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych na lata 2014-2020. Kolejne wprowadzają zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE WSCHÓD - OBSZAR OSTROGÓRKA - Wojska Polskiego" oraz porządkuje temat Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kielce, w tym zmiany w obszarze położonym w bezpośredniej bliskości Kieleckiego Parku Technologicznego. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Radni podjęli też szereg uchwał dotyczących zagadnień gospodarki nieruchomościami  w mieście, które przedstawił Filip Pietrzyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. 23 głosami za wyrazili np. zgodę na wydzierżawienie na okres trzydziestu lat dawnej siedziby Biura Wystaw Artystycznych, położonej przy ulicy Leśnej. Dzierżawa ma nastąpić w ramach przetargu, a nieruchomością zainteresowani są dwaj przedsiębiorcy, planujący utworzenie tam lokalu o profilu gastronomiczno - artystycznym. Bez uwag przyjęli także uchwały: dotyczącą zarządzenia Prezydenta w sprawie bezpłatnej komunikacji miejskiej w dniu 9 stycznia oraz przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin „Geoland Świętokrzyski". Projekt ten jest jednym z produktów turystycznych, w realizację którego obok kieleckiego Geoparku zaangażowane są okoliczne gminy, w tym m.in. Piekoszów, Morawica i Chęciny.

 

Porządek sesji Rady Miasta Kielce

 

Projekty uchwał

 

 

 

 

 

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności