Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

wrzesień

Pomysł Kielc na wzrost przedsiębiorczości wśród mieszkańców miasta

19-09-2017

W oparciu o wieloletnie doświadczenia w obsłudze inwestorów chcących rozwijać biznes w Kielcach i codziennych obserwacji ze współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, start-upami i studentami, Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce wychodzi z koncepcją stworzenia programu, którego celem będzie wzbudzanie i rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych oraz właściwych postaw konsumenckich wśród młodych kielczan. Jedną z pierwszych inicjatyw przewidzianych do realizacji w ramach programu jest projekt „Program: Edukacja Przedsiębiorczości” o wartości blisko 630 tysięcy złotych, do realizacji którego Miasto Kielce przystąpi wraz z początkiem 2018 roku. 

 

Projekt „Program: Edukacja Przedsiębiorczości” zostanie w 88% sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Świętokrzyskie na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wsparciem w zakresie kształtowania umiejętności i postaw przedsiębiorczych zostaną objęci uczniowie i nauczyciele z czterech szkół ponadpodstawowych w Kielcach, tj. X LO im. J. Wybickiego, Technikum nr 6 w ZSE im. M. Kopernika, Technikum nr 8 w ZSP nr 2 oraz Technikum nr 1 w ZSZ nr 1. Działania przewidziane do realizacji w projekcie to: doradztwo zawodowe i personalne, spotkania z przedsiębiorcami, warsztaty dla uczniów i nauczycieli rozwijające kompetencje kluczowe na rynku pracy, wizyty studyjne, symulacja prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego oraz edukacyjna gra miejska.

 

Projekt jest częścią znacznie większego przedsięwzięcia o tej samej nazwie (Program: Edukacja Przedsiębiorczości). - W trakcie prac nad założeniami całego Programu przyświecała nam idea, że edukacja nie stanowi procesu oderwanego od rzeczywistości i jest ściśle powiązana z lokalnymi procesami o charakterze społeczno-gospodarczym, zaś zadaniem każdej szkoły powinno być jak najlepsze przygotowanie młodego człowieka do pełnienia różnych ról w dorosłym życiu - mówi Anita Lagierska, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Kielce, pomysłodawczyni i inicjatorka Programu. - Nasz Program jest również odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby szkół w zakresie nowatorskich narzędzi dydaktycznych i aktywizujących metod kształcenia w dziedzinie przedsiębiorczości - dodaje. Na tym nie koniec. W ramach Programu będą systematycznie proponowane projekty skierowane do dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacji, dostosowane do potrzeb i możliwości psychorozwojowych odbiorców. Celem każdego projektu będzie wyposażenie dzieci i młodzieży w praktyczną wiedzę i umiejętności, niezbędne do podejmowania w życiu różnego rodzaju wyzwań, ale także przydatnych do prowadzenia własnego biznesu w przyszłości. Długofalowym celem Programu jest zwiększenie w przyszłości ilości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Kielcach. - Planując działania przewidziane do realizacji w Programie kierujemy się zasadą, że promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Kielc należy rozpocząć już od najmłodszych lat, w myśl zasady „czym skorupka za młodu nasiąknie ….”. Przy czym promowanie przedsiębiorczości rozumiemy tutaj jako pobudzanie i kształtowanie postaw i umiejętności ułatwiających życie zarówno przyszłemu pracownikowi, jak i przyszłemu pracodawcy, takich jak m.in.: inicjatywność, współpraca w zespole, otwartość na uczenie się i stały rozwój, kreatywność, myślenie analityczne, czy twórcze rozwiązywanie problemów - wyjaśnia Anita Lagierska. - Nasze działania nie będą ani zastępować ani wyręczać systemu edukacji formalnej, a jedynie go wspierać i uzupełniać. Tym samym, według naszej wiedzy, Miasto Kielce będzie trzecim z kolei miastem w Polsce, które podjęło się realizacji działań edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości na tak szeroką skalę - dodaje Tadeusz Sayor, Zastępca Prezydenta Miasta Kielce.

 

Centrum Obsługi Inwestora obecnie pracuje nad kolejnym wnioskiem o dofinansowanie projektu, którego grupą docelową będą uczniowie i nauczyciele kieleckich liceów ogólnokształcących, a w następnej kolejności planuje objąć wsparciem dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. Jak mówią pracownicy odpowiedzialni za tworzenie Programu, wszystko zależy od dostępności i możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na tego typu inicjatywy. Program: Edukacja Przedsiębiorczości z sukcesem wpisuje się w założenia głównych dokumentów strategicznych miasta. Program jest zbieżny ze Strategią Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020 (Cel Strategiczny II: Kielce atrakcyjne dla biznesu, osób przedsiębiorczych i kreatywnych) oraz będzie doskonałym uzupełnieniem Programu wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce, do opracowania którego władze miasta przystąpiły w drugiej połowie tego roku, a którego celem jest podwyższenie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności Kielc w skali kraju. Nad wdrażaniem obu dokumentów czuwa Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, w którym na początku tego roku zrodził się również pomysł na Program: Edukacja Przedsiębiorczości.        

 

Program: Edukacja Przedsiębiorczości tworzony jest w Referacie Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora, działającym w Wydziale Rozwoju i Rewitalizacji Miasta w Urzędzie Miasta Kielce. - Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi miejskimi placówkami oświatowymi, które są zainteresowane uczestniczeniem w rozwijaniu Programu - zachęca Anita Lagierska.    

 

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności