Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Antysmog - Kongres Ekologii Powietrza Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

maj

Nabór do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

07-05-2018

Nabór do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

dostępnych w systemie elektronicznego naboru 
na rok szkolny 2018/2019

 

 

Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzona jest w elektronicznym systemie, na stronie internetowej https://kielce.e-omikron.pl/.

 

1. W okresie rekrutacji  tj. od 14 maja 2018 roku od godziny 8:00 do 20 czerwca 2018 roku do godziny 15:00 kandydaci do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dostępnych w systemie elektronicznego naboru, wybierają na stronie internetowej systemu, szkoły i klasy do których chcą być przyjęci:

 1. kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,
 2. kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół,
 3. kandydat ustala kolejność wybranych klas. Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

 

 

2. Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu wniosek (tyle egzemplarzy ile szkół wybrał) i dostarcza je do każdej wybranej szkoły w terminie od 14 maja od  2018 roku do 20 czerwca 2018 roku do godziny 15.00.

 1. wniosek musi być podpisany przez rodzica (lub prawnego opiekuna),
 2. jeżeli dane we wniosku są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, wniosek zostaje przyjęty i zaakceptowany (w ciągu 5 dni) o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do Systemu. Jeżeli informacja o akceptacji wniosku nie pojawi się po 5 dniach – należy zgłosić się do szkoły, do której został złożony wniosek.
 3. do chwili otrzymania informacji o akceptacji wniosku nie wolno zmieniać w Systemie preferencji, ponieważ wniosek zostanie odrzucony – informacja o tym fakcie pojawi się dla kandydata przy logowaniu się do Systemu. W przypadku zmiany preferencji należy ponownie dostarczyć wnioski do każdej z wybranych szkół.

Czynności, związane z wprowadzaniem swoich preferencji i drukowaniem wniosku można dokonać z każdego komputera, tabletu czy też komórki z dostępem do Internetu. Jeżeli kandydat nie ma takiej możliwości, to pomocy udzieli mu jego gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna bądź ponadpodstawowa, do której kandyduje.

 

 

3. Od godziny 15:00 w dniu 20 czerwca 2018 roku kandydaci nie mają dostępu do Systemu w zakresie wyboru szkoły i zmiany swoich preferencji.

 

 

4. Przez cały okres rekrutacji, tj. od 14 maja 2018 roku do 20 czerwca 2018 roku kandydaci mogą po zalogowaniu się do systemu sprawdzić, ilu jest chętnych do klas, do których dokonali wyboru.

 

 

5. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
- wyniki egzaminu gimnazjalnego,
- wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły,
- świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
- szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

- w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (oddział pre_IB w VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach, oddziały mistrzostwa sportowego w X LO im. J. Wybickiego w Kielcach, oddziały w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, oddziały w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki w Kielcach).

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 r. poz. 610) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (Dz. U. 2017 r poz. 586).

 

 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub w przypadku posiadania wolnych miejsc przez szkołę, na trzecim etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 

8. Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

 


9. Od 22 czerwca 2018 roku do 26 czerwca 2018 roku Kandydaci:

 1. wprowadzają do Systemu oceny jakie uzyskali na świadectwie ukończenia gimnazjum, liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie),
 2. kandydaci, którzy zostali zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa i inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie),
 3. doręczają do szkół, do których złożyli wniosek, kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego - w dniach roboczych tj. 22.06.2018; 25.06.2018; 26.06.2018 w godzinach 8.00-15.00

 

 

10. Dnia 3 lipca 2018 roku do godziny 11:00 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. Kandydat zostaje przez system przypisany tylko do jednej klasy w jednej szkole – najwyższego określonego przez kandydata wyboru, do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe niżej zaznaczone w preferencjach wybory nie są przez system rozpatrywane. Kandydat po zalogowaniu się do systemu, od godziny 09:00 w dniu 3 lipca 2018 roku, będzie miał możliwość sprawdzenia na swoim koncie czy znalazł się na liście zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych.

 

 

11. Do 6 lipca 2018 roku do godziny 15:00 rodzice Kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych doręczają oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu do szkoły, do której zostali zakwalifikowani Kandydaci.  Nie dostarczenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.

 

 

12. W dniu 18 lipca 2018 roku następuje ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do szkół. W systemie dostępna jest informacja o wolnych miejscach.

 

13. Od 19 lipca 2018 roku do 20 lipca 2018 roku do godziny 15:00 szkoły dysponujące wolnymi miejscami prowadzą rekrutację uzupełniającą dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół i dla tych, którzy zrezygnowali z miejsca w szkole,
do której zostali przyjęci.

UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w elektronicznym systemie na stronie internetowej https://kielce.e-omikron.pl/, na tych samych zasadach, co rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, która odbywała się w dniach od 14 maja 2018 r. do 20 czerwca 2018r.

 

 

14. Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów w rekrutacji uzupełniającej – 25 lipca 2018 roku do godziny 11:00. Kandydat po zalogowaniu się do systemu, od godziny 09:00 w dniu 3 lipca 2018 roku, będzie miał możliwość sprawdzenia na swoim koncie czy znalazł się na liście zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych.

 

 

15. Do 31 lipca 2018 roku do godziny 15:00 składanie oryginalnych świadectw i zaświadczeń o wyniku egzaminu w przypadku gdy kandydat złożył kserokopię dokumentów. 

 


16. Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych kandydatów w rekrutacji uzupełniającej – 21 sierpnia 2018 roku. 

 

 

 

 

 

Gimnazjum  w roku szkolnym 2017/2018 kończy 1 433 uczniów kieleckich szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce (w tym 48 uczniów w szkołach specjalnych).
W roku szkolnym 2018/2019 Miasto Kielce przygotowało dla absolwentów gimnazjów 3438 miejsc  w 106 oddziałach:

 • 58 oddziałów w liceach ogólnokształcących, w tym 3 oddziały mistrzostwa sportowego     
 • 41 oddziałów w technikach,              
 • 7 oddziałów w szkołach branżowych I stopnia.      

 

 

Harmonogram naboru do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

 

Harmonogram naboru

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym