Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

marzec

Kolejna sesja Rady Miasta za nami

16-03-2018

Zobacz w  Internetowej Telewizji Kielce

 

Od miłego akcentu i wystąpienia Andrzeja Ordysińskiego, przewodniczącego Kieleckiej Rady Seniorów rozpoczęła się kolejna sesja Rady Miasta obecnej kadencji. Po wprowadzeniu zmian do proponowanego porządku obrad, informacji przewodniczącego rady i prezydenta miasta o pracy między sesjami radni przeszli do merytorycznej części obrad. Podjęli uchwały o wprowadzeniu zmian do Budżetu Miasta na rok bieżący i do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2045. Wiele dyskusji, także z głosem rodziców, wywołały uchwały likwidujące, zmieniające lokalizację bądź dotyczące przekształceń kilku szkół, w tym XI LO im. Gałczyńskiego, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke – Bosaka. Radni, choć nie jednogłośnie, uchwały te przyjęli.

 

Marek Scelina, dyrektor kieleckiego MOPR-u przedstawił kilka uchwał porządkujących m.in. sprawę ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, za usługi świadczone w ramach ustawy o opiece społecznej czy wreszcie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Uchwały te radni przyjęli jednogłośnie. Podobny wynik miało głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście.

 

Bardzo wyczerpująco i długo, bo blisko godzinę, trwała prezentacja stanu zanieczyszczenia powietrza w Kielcach. Radni, a także inni uczestnicy obrad, mieli okazję poznać nie tylko przyczyny takiego stanu rzeczy, ale też sposoby walki ze smogiem. Wskazano m.in. na działania prowadzone przez Straż Miejską czy politykę realizowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

 

Bez głosów przeciw czy wstrzymujących się radni podjęli również uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych oraz wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Przebudowa Placu Wolności wraz z budową parkingu podziemnego” w trybie partnerstwa publiczno – prawnego. Przyjęty został także pakiet uchwał porządkujących gospodarkę nieruchomościami w miescie.
 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności