Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

wrzesień

Stypendia dla studentów z Winnicy na Ukrainie

25-09-2018

Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Urzędu Miasta Kielce informuje o zbliżającym się naborze wniosków o przyznanie stypendium Miasta Kielce na rok akademicki 2018/2019 dla studentów jednolitych studiów stacjonarnych, studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc - Winnicy na Ukrainie.

 

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje studentom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) posiadają status studenta jednolitych studiów stacjonarnych, studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach,

b) są absolwentami szkoły średniej lub wyższej w Winnicy na Ukrainie,

c) w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczyli dany rok studiów poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium (nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów),

d) nie przebywają na urlopie, którym mowa w art. 172 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

 

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać osobiście w sekretariacie Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6 w terminie1-15 października 2018 r. lub przesyłką pocztową na adres Urząd Miasta Kielce, ul. Rynek 1.

 

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 

  • świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły średniej lub wyższej mającej swoją siedzibę w Winnicy na Ukrainie (może być także odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez jednostkę wystawiającą dokument lub wnioskodawcę),
  • oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który będzie przekazywane stypendium,
  • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

 

Ważne!

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Stypendium może zostać przyznane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł.

 

 

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się w Wydziale Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego ul. Strycharska 6, pok.  nr 4, nr tel. 36-76-635, 36-76-626.

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności