Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

portal Darmowa Pomoc Prawna

PORTAL INFORMACYJNY

Ministerstwa Sprawiedliwości

 

 

lista placowek

 


 

 

SPOT PROMOCYJNY

szukasz pomocy

 

mediacje
FILM EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDIACJI

 


FILM EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH

 


FILM EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY

 

otwarty konkurs ofert

 

 


 

Orwarty Konkurs Ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert  dla organizacji pozarządowych w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie".

 

Treść  zarządzenia

Zarządzenie zmieniające

Zarządzeniu Prezydenta Miasta Kielce, zmieniającemu Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie” oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert.

 

Zarządzenie nr 468/2019

Zarządzenie Prezydenta Kielc w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację w 2020r.  zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce  punktów, w których będzie udzielana  nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie" oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia złożonych ofert.

Termin składania ofert upływa  dnia 15 listopada o godzinie 12.00. Oferty należy składać na adres: Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-639 Kielce,  Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej , parter, pok. nr 7 . Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie miasta Kielce w 2020 r.” oraz nazwę organizacji składającej ofertę.

 

UWAGA: W związku z wejściem życie zapisów Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057), uprzejmie informuję, iż OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYCH DRUKACH!

 

Zarządzenie nr 465/2019 Prezydenta Miasta Kielce

 

 

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie miasta Kielce w 2020 r.

Zarządzenie  Nr 454/2019  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie”.

 

Zarządzenia nr 474/2018 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2018r.

Zarządzenia nr 474/2018 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie na terenie miasta Kielce punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie"

 

Pełny tekst ZARZĄDZENIA

Zarządzenie Nr 454/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 454/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie na terenie miasta Kielce punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie". - treść ZARZĄDZENIA

Zarządzenie Nr 409/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 13 listopada 2018 r.

Zarządzenie Nr 409/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie” oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert.

 

Zarządzenie Nr 397/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 października 2018 r.

Zarządzenie  Nr 397/2018  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie”.

 

 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności