Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

 • Urząd Miasta Kielce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Kielce.

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-02-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-06-01.

 

 

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (nieliczne wyjątki dotyczą  organizowanych wyborów parlamentarnych czy prezydenckich – tam występuje tłumacz języka migowego). Filmy są jednak umieszczone w innym serwisie i stanowią integralną cześć Internetowej Telewizji Kielce (ITV-Kielce)
 • część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
 • nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny, ale wiele z nich ma charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • mapy nie zapewniają dostępności,
 • w wielu przypadkach teksty są wyjustowane,
 • niektóre elementy strony mają zbyt mały kontrast.

 

 • Powody wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Aktualnie trwają prace nad całkowitą zmianą strony internetowej Urzędu Miasta Kielce, które powinny być sfinalizowane  do końca 2020 r. Nowa strona Urzędu Miasta Kielce powinna spełniać wszystkie wymagania, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.
 

 

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-06
   
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
   

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Do pełnienia funkcji Koordynatorów do spraw dostępności w Mieście Kielce i jednostkach organizacyjnych Miasta Kielce zostali powołani: Pan Jerzy Pióro oraz Pan Leszek Najgeburski.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Najgeburski, leszek.najgeburski@um.kielce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 3676 100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

1. Budynek Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1

 

 • Do budynku prowadzi 5 wejść:
  - Od Rynku wejście bez podjazdu dla wózków;
  - Trzy wejścia z dziedzińca wewnętrznego, w tym jedno z podjazdem dla wózków i dostępem do windy z systemem informacji głosowej umożliwiającej dojazd do I i II pietra (na dziedziniec wewnętrzny wejście przez bramę od strony ulicy Leśnej);
  - Od strony Parkingu Wielopoziomowego „CENTRUM” - z podjazdem dla wózków i dostępem do dźwigu osobowego, umożliwiającego dojazd do I i II piętra. Dźwig ten obsługiwany jest przez pracowników Urzędu Miasta Kielce (przy dźwigu zamontowana jest tabliczka z instrukcją korzystania z urządzenia);
 • Przy wejściach z podjazdami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach, za wyjątkiem korytarza parteru od strony ul. Piotrkowskiej oraz korytarza parteru od strony ul. Leśnej;
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku obok portierni (wjazd pochylnią z dziedzińca budynku);
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych;
 • Na Parkingu Wielopoziomowym „CENTRUM” (Kielce, plac Konstytucji 3 Maja 1), sąsiadującym z budynkiem Urzędu Miasta Kielce, na poziomie „0” wyznaczone są stanowiska dla niepełnosprawnych, z których można dostać się do podjazdów prowadzących do wnętrza budynku;
 • Wszelkich informacji o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy  Biura Obsługi Interesantów;Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym;
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu): Alina Smagór, tel 41 36 76 242, Rynek 1, pok. 242, e-mail: 
 • Kontakt: Jerzy Pióro, tel 41 36 76 845, ul. Młoda 28, pok. 4, e-mail:
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika danego Wydziału do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.

 

 

2. Budynek Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6

 

 • Wejście do budynku od strony ul. Strycharskiej z podjazdem dla wózków inwalidzkich;
 • Przy wejściach z podjazdami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • Przed  budynkiem znajduje się wyznaczone stanowisko parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • W budynku znajduje się winda hydrauliczna, wyposażona w dźwiękowy system anonsowania przyjazdu, z przyciskami posiadającymi oznaczenie w alfabecie Braille’a;
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku obok Biura Obsługi Interesantów;
 • Podstopnice biegów schodowych (pierwszy i ostatni stopień) oznaczono kontrastowymi barwami;
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych (z wyjątkiem windy);
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym;
 • Wszelkich informacji dostępności dla osób z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy Biura Obsługi Interesantów;
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu): Alina Smagór, tel 41 36 76 242, Rynek 1, pok. 242, e-mail: 
 • Kontakt: Jerzy Pióro, tel 41 36 76 845, ul. Młoda 28, pok. 4, e-mail: 
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika danego Wydziału do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.

 

 

 

3. Budynek Urzędu Miasta Kielce, ul. Młoda 28

 

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia:
  - Od strony ul. Młodej wejście bez podjazdu dla wózków;
  - Od strony parkingu wewnętrznego dostęp z wykorzystaniem podnośnika dla niepełnosprawnych, obsługiwanego przez pracownika Urzędu na życzenie zainteresowanego niepełnosprawnego interesanta;
 • Przy wejściu z podjazdem  nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące dźwiękowego naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące;
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach budynku;
 • Podstopnice biegów schodowych (pierwszy i ostatni stopień) oznaczono kontrastowymi barwami;
 • W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych;
 • Przed podnośnikiem przewidziano stanowisko parkingowe dla niepełno-sprawnych;
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym;
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu): Alina Smagór, tel 41 36 76 242, Rynek 1, pok. 242, e-mail: 
 • Kontakt: Jerzy Pióro, tel 41 36 76 845, ul. Młoda 28, pok. 4, e-mail: 
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika danego Wydziału do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.

 

 

 

4. Biura Urzędu Miasta Kielce w budynku przy ul. Szymanowskiego 6

 

 • Do budynku prowadzi 1 wejście z podjazdem dla wózków dla niepełno-sprawnych;
 • Przy wejściu z podjazdem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia z poziomu łącznika parteru;
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych;
 • Przed  budynkiem wyznaczono stanowisko parkingowe dla niepełnosprawnych;
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym;
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu): Alina Smagór, tel 41 36 76 242, Rynek 1, pok. 242, e-mail: 
 • Kontakt: Jerzy Pióro, tel 41 36 76 845, ul. Młoda 28, pok. 4, e-mail: 
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika danego Wydziału do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.

 

 

 

5. Biura Urzędu Miasta Kielce w budynku przy ulicy Koziej 3

 

 • Do pomieszczeń Urzędu Miasta prowadzi wejście z klatki schodowych bez podjazdów dla niepełnosprawnych;
 • W budynku znajduje się winda hydrauliczna wyposażona w dźwiękowy system anonsowania przyjazdu z przyciskami posiadającymi oznaczenie w alfabecie Braille’a;
 • Nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • W budynku nie ma oznaczeń alfabecie Braille’a dla osób niewidomych (z wyjątkiem windy).
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu): Alina Smagór, tel 41 36 76 242, Rynek 1, pok. 242, e-mail: 
 • Kontakt: Jerzy Pióro, tel 41 36 76 845, ul. Młoda 28, pok. 4, e-mail: 

 

 

 

6. Biura Urzędu Miasta Kielce w budynku przy ul. Solidarności 34, VIII piętro   
 

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych (z wyjątkiem windy);
 • Wejście główne do budynku nie jest wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. Podjazd taki usytuowany jest przy wejściu do budynku od strony hotelowej;
 • Budynek wyposażony jest w dwie windy z dźwiękowym systemem anonsowania przyjazdu. Przyciski nie posiadają oznakowania w alfabecie Braille’a;
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
 • W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • Na parkingu przed budynkiem wyznaczone są stanowiska parkingowe dla niepełnosprawnych;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można  wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu): Alina Smagór, tel 41 36 76 242, Rynek 1, pok. 242, e-mail: 
 • Kontakt: Jerzy Pióro, tel 41 36 76 845, ul. Młoda 28, pok. 4, e-mail: 

 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności