Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce UEFA EURO U21 Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Firmy odpadowe

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Do pobrania i e-deklaracja

Deklaracja


Każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Kielce, na której powstają odpady komunalne jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Druk deklaracji dostępny jest:

  • w siedzibie Urzędu Miasta Kielce (Rynek 1 lub Strycharska 6) w Biurze Obsługi Interesanta lub w Wydziale Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem (ul. Strycharska 6, pok. Nr 407, 408),
  • na stronie internetowej Urzędu www.um.kielce.pl/skladanie-deklaracji/

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Kielce w kancelarii Urzędu pok. nr 12 (Rynek 1) lub kancelaria Urzędu pok. nr 12 (ul. Strycharska 6);

lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Kielce Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

 

W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości złoży nieprawidłowo wypełnioną deklarację  zawierającąbłędy rachunkowe, inne oczywiste pomyłki albo wypełni ją niezgodnie z wymaganiami, wówczas Prezydent Miasta w zależności od rodzaju i zakresu błędów:

1) koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł;

2) zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości, w drodze decyzji ustalana jest wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

1. Deklaracja do pobrania (wydrukowania i wypełnienia)


WZÓR DEKLARACJI (format PDF) 

 

2. e-deklaracje składane przez e-PUAP

Mieszkańcy Kielc mogą składać Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na platformie e-PUAP.
Informujemy, że do prawidłowego złożenia elektronicznej deklaracji wymagane jest posiadanie ważnego podpisu elektronicznego lub profilu zaufania na państwowej platformie ePUAP. Przed przystąpieniem do składania deklaracji drogą elektroniczną najlepiej jest skontaktować się z Wydziałem  Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce.

 

Złóż e-deklarację przez e-PUAP

 

3. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P.

Wzór (PDF)

W części A. Organ podatkowy, do którego jest adresowane pełnomocnictwo należy wpisać: PREZYDENT MIASTA KIELCE

W części E. Oświadczenie podatnika (płatnika lub inkasenta) należy zaznaczyć i uzupełnić punkt 53 Rodzaj deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druk uzupełnić wymaganymi informacjami.

 

4. Odwołanie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej OPL-1P.

Wzór (PDF)

W części A. Organ podatkowy, do którego jest adresowane pełnomocnictwo należy wpisać: PREZYDENT MIASTA KIELCE

W części E. Oświadczenie podatnika (płatnika lub inkasenta) należy zaznaczyć i uzupełnić punkt 53 Rodzaj deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk uzupełnić wymaganymi informacjami.

Budżet Obywatelski
Idea Kielce
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

  Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym