Miasto Kielce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce.

Zadania, które mogą zostać dofinansowane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  na realizację Zadania: podłączenie do sieci miejskiej – 5 000 zł, ogrzewanie gazowe – 4 000 zł, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i pompa ciepła – 3 000 zł. Dotacja może być udzielona w kwocie 30 % kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania, przy czym maksymalna kwota Dotacji jest ograniczona do kwot ww. dla poszczególnych rodzajów Zadań.

Zasady udzielania Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały Nr XLI/852/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 8 maja 2017 r., poz. 1676).

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Zarządzania Energią, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W CELU OGRANICZENIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA TERENIE MIASTA KIELCE

1.        Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLI/852/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2017 r., poz. 1676), zwana dalej „Uchwałą".

2.        Planowana kwota dotacji:

W budżecie Miasta Kielce na rok 2017 przewidziano możliwość udzielenia dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza
na terenie Miasta Kielce, zwanej dalej „Dotacją", w łącznej kwocie nie przekraczającej
300 000 zł. brutto.

3.        Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa oraz definicja zadania

Dotacja jest udzielana na dofinansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w §1 pkt 2 Uchwały, polegających na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie na:

1)        podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;

2)        ogrzewanie gazowe;

3)        ogrzewanie elektryczne;

4)        ogrzewanie olejowe;

5)        pompę ciepła;

zwanych dalej „Zadaniem".

Zasady udzielenia Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały.

4.        Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie Dotacji.

Dotacja może być udzielona podmiotom, o którym mowa w §1 ust. 1 Uchwały:

1)    osobom fizycznym;

2)    wspólnotom mieszkaniowym.

5.        Wysokość dotacji.

Dotacja może być udzielona w kwocie 30% kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania,
przy czym maksymalna kwota Dotacji jest ograniczona do kwoty:

1)     5000 zł w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;

2)     4000 zł w przypadku ogrzewania gazowego;

3)     3000 zł w przypadku elektrycznego urządzenia grzewczego, ogrzewania olejowego oraz zastosowania pompy ciepła.

 

6.        Wniosek o udzielenie dotacji.

1)        wzór wniosku o udzielenie Dotacji stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 180/2017 r. Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce, zwanego dalej „Zarządzeniem";

2)        wzór wniosku, o którym mowa w pkt 1, jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce (www.um.kielce.pl) a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 oraz ul. Strycharska 6 w Kielcach.

7.        Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielnie Dotacji

1)        wnioski o udzielenie Dotacji należy składać od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 31 października 2017 r.;

2)        wnioski o udzielenie Dotacji rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Miasta Kielce;

3)        datą złożenia wniosku o udzielenie Dotacji jest dzień jego wpływu do Urzędu Miasta Kielce;

4)        wnioski o udzielenie Dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce:

a)      Kancelaria Ogólna - Rynek 1, 25-303 Kielce (pok. nr. 12);

b)      Kancelaria Ogólna - ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce (pok. nr 12)

c)      albo przesyłać na adres: Urząd Miasta Kielce – Wydział Zarządzania Energią,
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

8.        Informacje dodatkowe:

1)       ocena Wniosków o udzielenie Dotacji zostanie poprzedzona oględzinami przeprowadzonymi w miejscu planowanej realizacji Zadania w terminie uzgodnionym
z Wnioskodawcą.

2)       Wnioski o udzielenie Dotacji zostaną poddane ocenie formalnej, w terminie 21 dni
od daty ich wpływu;

3)       w przypadku, gdy Wniosek o udzielenie Dotacji nie spełnia wymogów formalnych, Wnioskodawca zostanie jeden raz wezwany, do jego uzupełnienia, w terminie 14 dni
od dnia doręczenia wezwania. Uzupełniony Wniosek podlega ponownej ocenie;

4)       Wniosek o udzielenie Dotacji podlega odrzuceniu jeżeli: nie został uzupełniony zgodnie
z wytycznymi; nie spełnia wymogów formalnych; został złożony w trakcie realizacji Zadania lub po jego zakończeniu lub nie odpowiada ustaleniom dokonanym podczas oględzin. Wnioskodawca zostanie zawiadomiony o przyczynach odrzucenia Wniosku;

5)       pozytywna ocena Wniosku o udzielenie Dotacji stanowi podstawę do zawarcia umowy
o udzielenie Dotacji, zwanej dalej „Umową", Wnioskodawca zostanie zawiadomiony
o terminie i miejscu zawarcia Umowy. Niestawienie się Wnioskodawcy w miejscu
i terminie wyznaczonym, lub odmowę zawarcia Umowy, uznaje się za rezygnację Wnioskodawcy z dofinansowania Zadania;

6)       wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji Zadania po zawarciu Umowy,
w terminie i na zasadach w niej określonych;

7)       po zakończeniu realizacji Zadania Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie Dotacji, w terminie określonym w Umowie, wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie Zadania w szczególności: protokół montażu, protokół odbioru technicznego, protokół kominiarski, protokół badania szczelności instalacji gazowej zasilającej urządzenie, poświadczenie wydane przez uprawnionego instalatora oraz kopię rachunków, potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowanych realizacji Zadania, na które została przyznana Dotacja. Wnioskodawca winien przedłożyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów, celem ich uwierzytelnienia;

8)       wnioski o rozliczenie Dotacji zostaną poddanie ocenie formalnej w terminie 21 dni od daty ich wpływu. Przedmiotowa ocena poprzedzona będzie oględzinami przeprowadzonymi w miejscu realizacji zadania w terminie ustalonym
z Wnioskodawcą;

9)       w przypadku gdy wniosek o rozliczenie Dotacji nie spełnia wymogów formalnych, Wnioskodawca zostanie jeden raz wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Uzupełniony wniosek podlega ponownej ocenie;

10)   wniosek o rozliczenie Dotacji podlega odrzuceniu jeżeli: nie został uzupełniony, Zadanie nie zostało wykonane zgodnie z Umową oraz Uchwałą, nie odpowiada ustaleniom dokonanym podczas oględzin Wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyczynach odrzucenia wniosku;

11)   pozytywna ocena wniosku o rozliczenie Dotacji stanowi podstawę do wypłaty kwoty Dotacji;

12)   złożenie Wniosku o udzielenie Dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem Dotacji;

13)   rozstrzygnięcie o przyznaniu Dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) i nie służy od niego odwołanie;

14)   szczegółowe  informacje  dotyczące  udzielania  Dotacji  można  uzyskać  w  Wydziale Zarządzania Energią Urzędu Miasta Kielce pod numerem telefonu: 41 36 76 466,
41 36 76 662.