Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Antysmog - Kongres Ekologii Powietrza Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Energia

OBWIESZCZENIE

30-07-2018

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kielce”

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 Ustawy prawo energetyczne z dn. 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 roku, poz. 220 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kielce” w dniach 31 lipca 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce w godz. 8:00 – 15:00 w pokoju nr 311 oraz na stronie internetowej: http://www.um.kielce.pl/energia

W wymienionym okresie zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy osobom i jednostkom organizacyjnym zainteresowanym zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Kielce przysługuje prawo zgłaszania na piśmie wniosków, zastrzeżeń i uwag do projektu Aktualizacji.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) W formie pisemnej pod adresem: Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Energią, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce

2) Ustnie do protokołu

3) Za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: energia@um.kielce.pl

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię (lub nazwę) i adres Wnioskodawcy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Kielce.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w prasie lokalnej oraz przez okres 21 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce: http://www.bip.kielce.eu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 i ul. Strycharskiej.

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym