Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Energia

OGŁOSZENIE

26-10-2018

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla  Miasta Kielce.

 

Prezydent Miasta Kielce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce w dniach 29.10.2018 – 19.11.2018 r.

 

Dokument dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 311 (Wydział Zarządzania Energią) w godz. 8:00-15:00 oraz na stronie Urzędu Miasta Kielce pod adresem: http://www.um.kielce.pl/energia

 

W wymienionym okresie osobom i jednostkom organizacyjnym zainteresowanym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce przysługuje prawo zgłaszania na piśmie wniosków, zastrzeżeń i uwag do projektu aktualizacji.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) W formie pisemnej pod adresem: Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Energią, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce

2) Ustnie do protokołu

3) Za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: energia@um.kielce.pl

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię (lub nazwę) i adres Wnioskodawcy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Kielce.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w prasie lokalnej oraz przez okres 21 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce: http://www.bip.kielce.eu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 i ul. Strycharskiej.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571