Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Konkurs Plac Wolności

KONKURS
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ
PRZEBUDOWY PLACU WOLNOŚCI W KIELCACH
WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU PODZIEMNEGO

 

Pliki do pobrania

OGŁOSZENIE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308082-2014:TEXT:PL:HTML

KOMUNIKAT NR 13

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, zwany dalej „Zamawiającym”, informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko w przedmiocie zatwierdzenia rozstrzygnięcia Sądu Konkursowego z dnia 16.02.2015 r.

 

Złożona przez Uczestnika Konkursu: eM4 PRACOWNIA ARCHITEKTURY BRATANIEC, ul. Zamoyskiego 26/9, 30-523 Kraków,  praca konkursowa  spełnia wszelkie wymagania określone w Regulaminie Konkursu i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwana dalej ustawą Pzp i nie podlega odrzuceniu. Brak było również podstaw do wykluczenia lub niedopuszczenia do udziału w konkursie tego uczestnika (kwalifikacja do grupy „O” - spełniającej warunki konkursu).

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, Sąd konkursowy podejmuje decyzje w obecności co najmniej połowy jego członków. Decyzje Sądu podejmowane są większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Sądu konkursowego.

Sąd konkursowy dokonał oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o konkursie a następnie rozstrzygnął konkurs, wybierając spośród prac konkursowych - najlepszą.  

Na żadnej z plansz opracowania graficznego, czy też na stronie opisu pracy konkursowej, a także na opakowaniu pracy konkursowej oraz na kopertach „A”, „B” i „C”, nie można było umieszczać opisów lub znaków graficznych, umożliwiających identyfikację Uczestnika Konkursu przed rozstrzygnięciem Konkursu. Prace konkursowe ocenione zostały w sposób anonimowy. Ani członkowie Sądu konkursowego, ani inne podmioty nie były w stanie zidentyfikować autora konkretnej pracy.

Dopiero po rozstrzygnięciu konkursu Sąd konkursowy publicznie w dniu ogłoszenia wyników dokonał identyfikacji wszystkich prac konkursowych (przyporządkowując je poszczególnym Uczestnikom konkursu w oparciu o numer umieszczony na karcie identyfikacyjnej) i dopiero w tym momencie wiadomo było który Uczestnik konkursu otrzymał nagrodę lub wyróżnienie.

W celu zapewnienia bezstronności wszyscy sędziowie Sadu konkursowego złożyli oświadczenia na podstawie art. 17 ustawy Pzp.

Biorąc pod uwagę wynik głosowania, nawet w przypadku, gdy jeden sędzia Sądu konkursowego wyłączyłby się z postępowania, praca, która otrzymała I nagrodę  uzyskałaby największą ilość punktów i wygrałaby Konkurs.

Nie miałoby to więc wpływu na wynik postępowania i nie prowadziłoby do rzeczywistej zmiany wyniku postępowania oraz nie zwiększało szans innego Uczestnika konkursu na wybór jego pracy jako najkorzystniejszej.

W związku z powyższymZamawiający podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w zakresie rozstrzygnięcie Konkursu.

 

 Kielce, dnia 20.02.2015 r.

KOMUNIKAT NR 12

STANOWISKO SĄDU KONKURSOWEGO

 

Wobec treści zastrzeżenia do ogłoszonych wyników konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej „Przebudowy Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego”, wniesionego formalnie do Zamawiającego przez jednego z Uczestników konkursu w dniu 17.02.2015 r. oraz faktu, że formułowane zarzuty co do bezstronności Sądu konkursowego dotykają nas wszystkich, informujemy:

 

1. Oświadczamy i gwarantujemy, że zarówno cała praca Sądu konkursowego, jak i w szczególności obrady Sądu konkursowego w pełnym składzie w dniu 09.02.2015 r. w trakcie których poddano ocenie prace konkursowe, odbyły się w sposób absolutnie bezstronny, uczciwy, obiektywny, zgodny z zasadami etyki zawodowej - z odpowiedzialnością oraz świadomością wagi społecznego i środowiskowego zaufania związanego z funkcjami jurorów w tego typu konkursie. Sąd konkursowy w całości oraz sędziowie indywidualnie kierowali się wyłącznie interesem Zamawiającego i Miasta Kielce. Jesteśmy również w pełni przekonani (i doświadczeni w trakcie wspólnych prac) o obiektywizmie i bezstronności sędziego Sądu Konkursowego dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego - o pewności co do Jego postawy etycznej i autorytecie świadczy całe Jego życie, aktywność zawodowa i społeczne na licznych polach, a także dotychczasowe dokonania i nieposzlakowana opinia. Mamy nadzieję, że prowadzona weryfikacja konkursu to potwierdzi i pozwoli całkowicie rozwiać zgłoszone zastrzeżenia.

 

2. Od strony formalnej w toku prac Sądu Konkursowego dochowano drobiazgowo wszelkich wymogów określonych  Regulaminem konkursu oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Od etapu kwalifikacji, poprzez etapy przyjmowania prac i ich oceny - dochowano wszelkich procedur zarówno dotyczących transparentności i sprawnej wymiany informacji z Uczestnikami, jak i zachowania odpowiedniej tajności informacji i anonimowości Uczestników (m.in. powtórne szyfrowanie oryginalnych numerów kodowych prac). W procesie powtórnego szyfrowania uczestniczyli wyłącznie: sędzia referent Artur Hajdorowicz, sędzia Piotr Wójcik oraz Magdalena Kaleta i Piotr Hetmańczyk (Protokół Nr 1/2015 z dnia 04.02.2015 r.). Wszyscy pozostali Sędziowie do momentu publicznego ogłoszenia wyników nie posiadali dostępu do informacji kojarzących numery kodowe z numerami szyfrowymi - zapieczętowana koperta została otworzona publicznie przez Sędziego referenta w dniu ogłoszenia wyników. Uczestnictwo prof. Zbigniewa Myczkowskiego w licznych pracach Sądu ograniczyło się wyłącznie do oceny w dniu 09.02.2015 r.

 

3. W trakcie obrad w dniu 09.02.2015 r. (siedmiu sędziów w pełnym składzie) w krótkim czasie osiągnięto jednomyślność w ocenie prac, ustaleniu grupy prac najbardziej wartościowych oraz wstępnym ustaleniu ich hierarchii pod względem merytorycznym.

Jednomyślnie przyjęto także sposób przyznania i podziału nagród. Obrady prowadzono w sposób demokratyczny, z pełną swobodą wypowiedzi każdego z sędziów, reprezentujących różne środowiska, profesje i w dużej części relacji nie znających się wcześniej wzajemnie. Prof. Zbigniew Myczkowski w żaden sposób (na tle wypowiedzi i ocen innych sędziów) nie forsował czy faworyzował pracy nr „07”, skądinąd nie było też żadnych kontrowersji co do faktu, że  praca nr „07” jest w sposób bezdyskusyjnie najlepsza i zdecydowanie wyrastająca ponad wszystkie pozostałe - wyrazem tego była jednomyślna decyzja Sądu co do nie przyznawania II Nagrody oraz praktycznie jednolita pod względem hierarchii punktacja indywidualna (Protokół Nr 2/2015 r. z dnia 09.02.2015 r. z załącznikami).

 

4. Wyjaśnienie zarzutów od strony prawnej pozostawiamy osobom i organom kompetentnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Niezależnie od ustaleń w sferze prawnej zwracamy uwagę na fakt, że prof. Zbigniew Myczkowski był tylko jednym z siedmiu sędziów konkursowych - pozostali sędziowie w dyskusji i indywidualnej punktacji podejmowali decyzje autonomicznie i bezstronnie, całkowicie niezależnie, w zgodzie z własnym sumieniem i wiedzą. Informujemy, że po teoretycznym wyeliminowaniu z obliczeń punktacji prac oceny prof. Zbigniewa Myczkowskiego, w zakresie prac nagrodzonych wyniki ogólne oceny prac (punktacji sześciu pozostałych sędziów) nie ulegają zmianie (poza nieistotnymi zmianami w dokładnej średniej arytmetycznej punktów).

 

 

Kielce/Warszawa, 18.02.2015 r.

 

 

 

mgr inż. arch. Janusz Cedro

dr Jan Główka

mgr inż. arch. Artur Hajdorowicz

mgr inż. arch. Janusz Janik

mgr inż. arch. Włodzimierz Mucha (Przewodniczący Sądu)

mgr inż. Piotr Wójcik

KOMUNIKAT NR 11

 

Zamawiający informuje, że w dniu 17 lutego 2015 r. wpłynęło od jednego z Uczestników konkursu zastrzeżenie co do ogłoszonych wyników konkursu. Zastrzeżenie jest w trakcie rozpatrywania - decyzja co do sposobu jego rozpatrzenia zostanie podana do wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu.
 

KOMUNIKAT NR 10

 

Sąd Konkursowy informuje, że  w regulaminowym terminie wpłynęło do jego siedziby 17 prac konkursowych. Do grupy „N” (nie spełniającej warunków konkursu) zostały zakwalifikowane trzy prace o następujących liczbach rozpoznawczych: 010203, 733987 oraz 199991. Prace te nie zawierały w części opisowej informacji o planowanych kosztach opracowania dokumentacji projektowej – tj. informacji wymaganej ust.16.4 Regulaminu Konkursu „ Zakres opracowania części opisowej”. Pozostałe prace znalazły się w grupie „O” (spełniającej warunki konkursu) i zostały poddane ocenie. Po zapoznaniu się z wynikami punktacji Sąd Konkursowy  postanowił przyznać następującym Uczestnikom:

 

I NAGRODĘ – 30 000 zł : pracy nr 07, liczba rozpoznawcza 111207

 

eM4 PRACOWNIA ARCHITEKTURY BRATANIEC

ul. ZAMOYSKIEGO 26/9 30-523 KRAKÓW

 

UZASADNIENIE:

Praca umiejętnie wpisuje współczesną kompozycję ukształtowania terenu Placu i jego wzbogaconej szaty roślinnej w historyczny kontekst krajobrazu miejskiego. Prawidłowo uwzględnia wiodące, kluczowe osie i powiązania widokowe (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz podkreśla je, definiując południowo – zachodnią „supremację” układu zieleni nad komunikacyjno – funkcjonalną część północno – wschodnią. Wyraża to osnowa formalna zmiennych kierunków prostokreślnych i form miękkich, krzywoliniowych w poszczególnych wyodrębnionych strefach.

Realizacja programu użytkowego w ramach czytelnych formalnie stref, z wykorzystaniem kierunków ciążeń komunikacyjnych, zachowuje  reprezentacyjny charakter placu oraz spójność i elegancję jego przestrzeni, organizując elastyczne, atrakcyjne przedpola dla wielorakich wydarzeń i atrakcji plenerowych – łącznie z miękko zarysowaną, mimośrodowo zlokalizowaną sadzawką, będącą kanwą dla zabaw letnich i zimowych.

Projekt inteligentnie nawiązuje do tożsamości geologiczno – krajobrazowej Ziemi Świętokrzyskiej poprzez ciekawe, pejzażowe kształtowanie skarp od strony wschodniej i południowej oraz sformułowane dyspozycje materiałowe i gatunkowe - poza atrakcyjnością twórczo komponowanych form stanowi szansę stworzenia swego rodzaju „lapidarium świętokrzyskiego” (typowe dla regionu: skały, kamienie, minerały, skamieliny, rośliny) o niebagatelnym potencjale  dydaktycznym i turystycznym.

Na wysoka ocenę zasługuje dyskretne, ale w pełni kompletne i nieagresywne rozwiązanie funkcji parkingu podziemnego - prawidłowe rozbicie komunikacyjne (osobny wjazd od strony wschodniej, wyjazd od strony zachodniej) z jednoczesnym zapewnieniem bardzo dobrego wnikania komunikacji pieszej z narożników ulic. Nieszablonowo uformowany i  wkomponowany w kontekst otoczenia element klatki schodowej, windy parkingowej i czerpni.

Praca dobrze osadzona w  realiach ekonomicznych; zarówno w wycenie kosztów realizacji, jak i w wycenie prac projektowych.

 

 

III NAGRODĘ (równorzędnie) – 15 000 zł: praca nr 02, liczba rozpoznawcza 060206

 

REGINA KOZAKIEWICZ OPAŁKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. OKRZEI 32/8 25-525 KIELCE

 

UZASADNIENIE:

Spokojna i konsekwentna  kompozycja dobrze podkreślająca paradną oś placu - modulacja płyty placu podkreśla istotę jego głównej cechy formalnej, opartej o złoty podział i konsekwentne zależności układu urbanistycznego. Ciekawa i pejzażowa kompozycja ogrodu zielonego z elementami wody - szanująca stan zastany i wzbogacająca go o wyważoną kompozycję zintegrowaną z kompozycją urbanistyczną placu. Dobrze wyznaczone miejsca aktywności vis a vis Muzeum Zabawek i Zabawy. Przestrzeń zdefiniowana z twórczym zacięciem i dużym wyczuciem zarówno przesłanek kompozycyjnych jak i funkcjonalnych. Harmonia i spokój kompozycji są wiodącym walorem projektu.

Wątpliwości budzi lokalizacja wjazdu w węźle komunikacyjnym od strony ul. Śniadeckich, wyjazd również, poprzez lewoskręt, pogłębia problematyczność obsługi komunikacyjnej.

 

 

III NAGRODĘ (równorzędnie) – 15 000 zł:  praca nr 10, liczba rozpoznawcza 170115

 

ALICJA ŚCIGACZEWSKA

CALLE MARQUES de LARIOS 40, 3G

20006 LOGRONO, LA RIOJA, HISZPANIA

 

UZASADNIENIE:

Prawidłowo uchwycone i wydobyte kierunki ciągów komunikacyjnych poprzez plac. Spokojnie rozwiązana posadzka placu. Ciekawe rozwiązanie strefy zielonej placu.

Wyraźne,  „czyste” z konserwatorskiego punktu widzenia, oparcie całości rozwiązania
w uczytelnieniu osi ul. Głowackiego i Mickiewicza z równoczesnym uwzględnieniem pomnika Marszałka jako głównego węzła kompozycji dla wszystkich składowych części Placu. Ładnie zaproponowany detal, dyskretny wjazd i wyjazd do i z parkingu podziemnego. Rozwiązanie dobrze integruje walory kompozycyjne i funkcjonalne.

Jury zauważa, że zagubiona została nieco geometria placu, wraz z jego stykami z ulicami obrzeżnymi. Wątpliwe rozwiązanie wjazdu/wyjazdu od strony ul. Słowackiego. Ciężka architektura betonowa obudowująca wjazd i wyjazd.

 

 

WYRÓŻNIENIE – 5 000 zł:  praca nr 08, liczba rozpoznawcza 111947

 

STUDIO ARCHI 5 Sp. z o.o.

ul. PRZYBYSZEWSKIEGO 32, 30-128 KRAKÓW

 

 

UZASADNIENIE:

Praca konsekwentna w sferze założenia generalnego, realizująca założenie prostokątnego placu z zewnętrzną opaską (ramą) w której zlokalizowano różne funkcje. Ciekawa propozycja ukrycia głównego zjazdu do parkingu podziemnego.

Rozwiązanie spójne, tworzące (ze strefy po śladzie układu zieleni istniejącej) silną „ramę” kompozycji urbanistycznej - jednocześnie scalającą i - niestety - izolującą przestrzeń rzeczywistą placu i jego osnowę historyczną, wyznaczoną pierzejami i ulicami obwodowymi. Nastrój „egzotycznej” kompozycji z wiodącym „smokiem”, czy też „linią smoka”, służącej zarówno maskowaniu infrastruktury i architektury obsługującej parking, jak i budującej pole zabaw dla dzieci, jest jednym z najciekawszych wątków projektu. Wyróżniający jest też wątek wysokiej estetyki rozwiązań formalnych i stopnia ich zintegrowania zarówno w ogólnym wyrazie kompozycji, jak i w detalach. W sferze kulturowej odwołanie do form obcych Kielcom, co Jury uważa za niewłaściwe. Motyw okrągłych śladów w posadzce wyrastających jako elementy kubaturowe jest również bardzo monotonny, nieuwzględniający głównych kierunków wejść. Komunikacyjne rozwiązania powodują „odcięcie” placu powodując zmianę jego pierwotnej geometrii co w opinii jury jest uchybieniem historycznym założeniom placu.

 

 

 

Ponadto Sąd Konkursowy  przyznał  Wyróżnienie Honorowe pracy nr 03, liczba rozpoznawcza 010203.

 

EGARA ARQUITECTURA SLP

ul. PIUS XI NUM 2 PISO 1 PTA 2 08222 TERRASSA (BARCELONA)

(za zgodą uczestnika)

 

 

UZASADNIENIE:

Praca niezwykle dojrzała, z powodów formalnych nie mogła być poddana ocenie w grupie prac nagrodzonych. Bardzo „czyste” i ascetyczne założenia kompozycji placu. Dobrze wydobyte osie komunikacji głównych kierunków ruchu pieszego. Bardzo dobrze rozwiązane strefy styku placu z ulicami obrzeżnymi, nadające charakter bulwarowy. Bardzo dobre propozycje materiałowe. Prawidłowo rozwiązane wjazdy i wyjazdy z garażu podziemnego.

Niezwykła kultura rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, ich logika, elegancja,  umiar oraz trafność i spójność ogólnej organizacji przestrzeni, są powodem przyznania przez Jury odrębnego wyróżnienia honorowego.

Sprawdzenia wymagałaby geometria wysokościowa wjazdu od strony ul. Śniadeckich, brak powiązania pieszego z placu w narożniku ul. Śniadeckich od strony południowo-wschodniej. Nie do końca satysfakcjonujący poziom nasycenia placu zielenią rekreacyjno - wypoczynkową.

 

I NAGRODA - eM4 PRACOWNIA ARCHITEKTURY BRATANIEC

 

 

 

III NAGRODĘ - REGINA KOZAKIEWICZ OPAŁKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

 

 

 

III NAGRODĘ - ALICJA ŚCIGACZEWSKA

 

 

 

WYRÓŻNIENIE – STUDIO ARCHI 5 Sp. z o.o.

 

 

 

Wyróżnienie Honorowe - EGARA ARQUITECTURA SLP

 

 

 

KOMUNIKAT NR 9

Sąd Konkursowy informuje, że publiczne ogłoszenie wyników konkursu (z wystawą pokonkursową i dyskusją) odbędzie się w dniu 16 lutego 2015 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w siedzibie Instytutu Design’u Kielce przy ul. Zamkowej 3 – w sali konferencyjnej na I piętrze.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W SPRAWIE OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ

Pytanie 1

Czy w opracowaniu graficznym planu zagospodarowania Pl. Wolności można odstąpić od konwencji przedstawienia rysunku na podkładzie geodezyjnym? W oryginalnej postaci mapa syt.-wys. niekorzystnie ingeruje w czytelność projektowanych treści.

 

Regulamin konkursu nie zawiera bezwzględnego obowiązku przedstawiania rysunków na pełnym podkładzie geodezyjnym. Dla czytelności projektowanych rozwiązań dopuszczalne jest odstąpienie od konwencji przedstawiania rysunku na podkładzie geodezyjnym bądź też redukcja jego treści – z oczywistym koniecznym przedstawieniem obrysu budynków z uwidocznieniem przejść i przejazdów bramowych.

 

Pytanie 2

Jeśli konieczne jest pokazanie relacji projektu z podkładem geodezyjnym, to czy można podkład umieścić na rzutach garażu podziemnego, a nie umieszczać go na rzucie zagospodarowania placu. W oryginalnej postaci mapa syt.-wys. niekorzystnie ingeruje w czytelność projektowanych treści.

 

Tak – podkład geodezyjny można umieścić na rzutach garażu podziemnego, a dla czytelności projektowanych treści nie umieszczać go na rzucie zagospodarowania placu (z koniecznym przedstawieniem obrysu budynków oraz przejść i przejazdów bramowych).

 

Pytanie 3

Zgodnie z § 104 pkt. 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie "Stanowiska postojowe w garażu powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5,0 m, z zachowaniem odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem – co najmniej 0,5 m." Ustawodawca chciał tym przepisem zapewnić większą przestrzeń dla samochodów parkujących przy przeszkodach. Rozporządzenie to nie precyzuje jednak jaką szerokość projektowaną samochodu należy w tym wypadku przyjąć, co uniemożliwia precyzyjne wyznaczenie szerokości miejsc postojowych zlokalizowanych przy przeszkodach. Ponieważ odległości te mają istotne znaczenie przy użytkowaniu parkingu oraz mają istotny wpływ na jego gabaryty proszę o określenie jaką wielkość należy przyjąć jako szerokość samochodu.

 

Przyjęcie projektowanej szerokości samochodu leży po stronie projektantów – Uczestników konkursu.

Celem Zamawiającego jest uzyskanie rozwiązań optymalnych – z jednej strony ekonomicznych, z drugiej zapewniających odpowiedni komfort użytkowania. Jako jedną z pomocy merytorycznej w rozpatrywaniu tego zagadnienia (przy pozostawieniu w tym względzie Uczestnikom konkursu całkowitej swobody) wskazuje się artykuł dostępny pod następującym linkiem:

http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,parametry_stanowisk_postojowych_w_garazach_wielostanowiskowych,6503

KOMUNIKAT NR 8

Sąd Konkursowy informuje, że na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2014 r., po rozpatrzeniu trzech odwołań wniesionych po ogłoszeniu wyniku kwalifikacji w dniu 31 października 2014 r. (Komunikat nr 6), postanowił dwa odwołania rozpatrzyć pozytywnie i tym samym zakwalifikować dwóch dodatkowych uczestników do udziału w konkursie – jedno odwołanie nie zostało przez Sąd Konkursowy uwzględnione.

Pełną listę Uczestników zakwalifikowanych do udziału w konkursie i zaproszonych do składania prac z uwzględnieniem rozpatrzenia ww. odwołań – opublikowano poniżej, w dalszej części Komunikatu.

 

Odwołania wnieśli:

 1. Studio Archi 5 sp. z o.o., ul. Stanisława Przybyszewskiego, 30-128 Kraków;
 2. Franta & Franta Architekci sp. z o.o., Aleja Różana 6 (WPKiW – Park Śląski), 41-501 Chorzów;
 3. jojko+nawrocki architekci s.c., ul. Dąbrówki 15/13, 40-081 Katowice

 

Pozytywnie uwzględniono odwołania w poz. 1 i 2, dotyczące kwestii spełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt 10÷11 ustawy Prawo zamówień publicznych (treść zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego) w związku z powzięciem informacji o treści wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych sygn. KIO 2514/12 z dnia 27.11.2012 r.

Uwzględnienie ww. odwołań nie ma związku z art. 26 ust. 3 ustawy PZP (potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert).

Odwołanie w poz. 3 nie zostało uwzględnione z powodu naruszenia przepisu art. 26 ust. 3 ustawy PZP (dokument z ZUS zaświadczający stan Uczestnika na dzień 27.10.2014 – tj. późniejszym niż dzień, w którym upłynął termin składania wniosków: 14.10.2014) oraz naruszenia pkt. 5.2 i 5.3 Regulaminu Konkursu w związku z pkt. 5.4 (treści pieczęci i noty notariusza nie przetłumaczone na język polski).

 

Sąd Konkursowy informuje, że w trakcie procesu weryfikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie poczyniono wraz z Zamawiającym wszelkie możliwe starania, aby w związku z treścią przepisów art. 26 ust. 3 oraz art. 120 ust. 3 Rozdziału 3 „Konkurs” ustawy Prawo zamówień publicznych podjąć taką ich interpretację, aby była na korzyść Uczestników zgłaszających (na etapie uzupełnień) masowo problemy z uzyskaniem zaświadczeń (KRK, US, ZUS) o stosownej do przepisów treści – liczny udział w Konkursie oraz szerokie spektrum twórczych wizji leży w interesie Zamawiającego. Niestety, mimo wysiłków, w sferze prawnej (opinie i stanowiska specjalistów, interpretacje, orzecznictwo itp.) nie znaleziono takich możliwości.

 

LISTA UCZESTNIKÓW

Zakwalifikowanych do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego i zaproszonych do składania prac konkursowych:

 

 1. 22 Architekci sp. z o.o. ul. Jakubowska 14/U1 03-902 Warszawa;
 2. 2G Studio mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak ul. Karłowicza 11/21 25-357 Kielce;
 3. Alicja Ścigaczewska Calle Marques de Larios 40, 3G 20006 Logrono, La Rioja, Hiszpania;
 4. Amaya Architekci Bartosz Majewski, 40-115 Katowice, ul. J. Baildona 24c/10;
 5. ARCAD Sp. z o.o. S.K.A., 25-553 Kielce, ul. Klonowa 55;
 6. Atelier Loegler Architekci Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 84/5, 30-023 Kraków;
 7. AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY JASZCZAK PIOTR, 92-701 Łódź, Byszewy 6E;
 8. AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA, ul. Bieżanowska 46, 30-812 Kraków;
 9. Autorskie Biuro Architektury INVESTPROJEKT-PARTNER 6 Sp. z o.o., 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 38 pok. 501;
 10. Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych ARCHIDEA arch. Ewa Piątek, ul. Strzelecka 7/1, 40-073 Katowice;
 11. BP PROJEKT Kazimierz Butelski, ul. 28 Lipca 1943r. 32A, 30-233 Kraków;
 12. BudCud Mateusz Adamczyk, ul. Bosaków 5a/28, 31-476 Kraków;
 13. DomoDe Architektura&Wnętrza Dominika Ropek, ul. Adama Mickiewicza 48, 32-800 Brzesko;
 14. EGARA ARQUITECTURA SLP ul. PIUS IX 2,1.2. TERRASSA (BARCELONA)
 15. eM4.PRACOWNIA ARCHITEKTURY. BRATANIEC MARCIN BRATANIEC, ul. Zamoyskiego 26/9, 30-523 Kraków;
 16. ENONE ARCHITEKTURA I DESIGN RAFAŁ SOKOŁOWSKI, ul. Mokra 20/22 m.59, 95-200 Pabianice;
 17. Firma „TU” Tomasz Ulman, ul. Ofiar Katynia 1, 42-310 Żarki;
 18. Firma Architektoniczno – Budowlana „ARCHBUD” Andrzej Jurkiewicz, ul. Tatrzańska 3B, 25-550 Kielce;
 19. GOLDMAN&WHITE LINE ARCHITECTS Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. GÓRNA WILDA 68/21, 61-564 POZNAŃ;
 20. GPP Grupa Projektowa Sp. z o.o., al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków;
 21. Heinle, Wischer Und Partner Architekci Sp. z o.o., ul. Kościuszki 82/14, 50-441 Wrocław;
 22. Jacek Jaśkowiec Architekt, ul. Wesoła 42, 06-400 Ciechanów;
 23. KIKOWSKI ARCHITEKCI, ul. Puławska 228 lok. 12, 02-670 Warszawa;
 24. KIPP Projekt Sp. z o.o., 07-755 Warszawa, ul. Konduktorska 4 lok. 19U;
 25. Koncept plus Monika Burczyn, Pl. Moniuszki 5B, 25-334 Kielce;
 26. METEOR ARCHITECTS Anna Pszonak, 15-889 Białystok, ul. Brukowa 9/4;
 27. MODERN HOUSE STUDIO ARCHITEKTURY TOMASZ ZŁOCZOWSKI, ul. Rolna 3, 47-400 Racibórz;
 28. Mrzewa Architekci Robert Mrzewa, 90-625 Łódź, ul. Żeromskiego 61 lok. 12;
 29. NEOINVEST SP. Z O.O., 25-323 Kielce, ul. Aleja Solidarności 34;
 30. OPEN ARCHITEKCI Sp. z o.o., ul. Pilicka 27 lok.1, 02-613 Warszawa;
 31. P.A. NOVA S.A., 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 42;
 32. PIN ARCHITEKCI MAGDALENA PIOTRKOWSKA, ul. Łąkowa 15A, Mościska, 05-080 Izabelin;
 33. PODCZASZY PRACOWNIA ARCHITEKTURY, ul. Lubelska 24/7, 30-003 Kraków;
 34. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA „MK PROJEKT” MIROSŁAW ŁAPIŃSKI, 25-526 KIELCE, UL. OKRZEI 64/23;
 35. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 1997 Sp. z o.o., 60-711 Poznań ul. Strusia 10;
 36. Pracownia Architektoniczna Czora i Czora Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Armii Krajowej 6, 40-689 Katowice;
 37. Pracownia Projektowa Complex ul. Beskidzka 2/36 85-166 Bydgoszcz;
 38. PRACOWNIA PROJEKTOWA Danuta Jaroszyńska – Ziach, 25-028 Kielce, ul. Sadowa 7B/5;
 39. Projekt 3 Spółka Cywilna Marek Pelc, Wojciech Student, 44-200 Rybnik, ul. Św. Antoniego 1;
 40. Rafał Andrzej Matuszewski, al. 29 Listopada 45B/13, 31-425 Kraków;
 41. REGINA KOZAKIEWICZ OPAŁKA PRACOWNIA PROJEKTOWA, 25-525 KIELCE, ul. Okrzei 32/8;
 42. Spółdzielnia Pracy „INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI”, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce;
 43. Studium sp. z o.o., ul. Białostocka 24/7 03-741, Warszawa;
 44. TEAM S.C. – JERZY GRYC, WAWRZYNIEC KUC, WOJCIECH KURZEJA, ul. WOJSKA POLSKIEGO 18A, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ;
 45. Tera Group Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o., Kozia 2/2, 25-514 Kielce;
 46. WXCA Spółka z o.o. ul. Górczewska 242 lok. 9, 01-460 Warszawa;
 47. STUDIO ARCHI 5 Sp. z o.o., ul. Przybyszewskiego, 32, 30-128 Kraków;
 48. Franta & Franta Architekci Sp. z o.o., Aleja Różana 6, 41-501 Chorzów;

 

KOMUNIKAT NR 7

Zgodnie z ust. 6 poz. Regulaminu Konkursu „Terminy konkursu”, poz. 6 – w dniu 14 listopada 2014 r. (piątek) o godzinie 14:00 dla chętnych Uczestników konkursu odbędzie się spotkanie na Placu Wolności z przedstawicielami Zamawiającego.

Miejsce spotkania o 14:00 - pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

KOMUNIKAT NR 6

INFORMACJA

O wynikach kwalifikacji Uczestników o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego

 

Sąd Konkursowy informuje, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oceniającego wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, po wzięciu pod uwagę złożonych uzupełnień i wyjaśnień, zakwalifikował do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników ujętych na zamieszczonej poniżej liście.

Pozostali, nie ujęci na liście Uczestnicy, zostali wykluczeni z udziału w Konkursie z uwagi na nie spełnienie wymogów Regulaminu Konkursu – o wynikach kwalifikacji i powodach wykluczenia zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

LISTA UCZESTNIKÓW

Zakwalifikowanych do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego i zaproszonych do składania prac konkursowych:

 

 1. 22 Architekci sp. z o.o. ul. Jakubowska 14/U1 03-902 Warszawa
 2. 2G Studio mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak ul. Karłowicza 11/21 25-357 Kielce
 3. Alicja Ścigaczewska Calle Marques de Larios 40, 3G 20006 Logrono, La Rioja, Hiszpania
 4. Amaya Architekci Bartosz Majewski 40-115 Katowice ul. J. Baildona 24c/10
 5. ARCAD Sp. z o.o. S.K.A. 25-553 Kielce ul. Klonowa 55
 6. Atelier Loegler Architekci Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 84/5 30-023 Kraków
 7. AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY JASZCZAK PIOTR 92-701 Łódź Byszewy 6E
 8. AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Bieżanowska 46, 30-812 Kraków
 9. Autorskie Biuro Architektury INVESTPROJEKT-PARTNER 6 Sp. z o.o. 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 38 pok. 501
 10. Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych ARCHIDEA arch. Ewa Piątek ul. Strzelecka 7/1 40-073 Katowice
 11. BP PROJEKT Kazimierz Butelski ul. 28 Lipca 1943r. 32A, 30-233 Kraków
 12. BudCud Mateusz Adamczyk ul. Bosaków 5a/28 31-476 Kraków
 13. DomoDe Architektura&Wnętrza Dominika Ropek ul. Adama Mickiewicza 48 32-800 Brzesko
 14. EGARA ARQUITECTURA SLP ul. PIUS IX 2,1.2. TERRASSA (BARCELONA)
 15. eM4.PRACOWNIA ARCHITEKTURY. BRATANIEC MARCIN BRATANIEC ul. Zamoyskiego 26/9 30 523 Kraków
 16. ENONE ARCHITEKTURA I DESIGN RAFAŁ SOKOŁOWSKI ul. Mokra 20/22 m.59 95-200 Pabianice
 17. Firma „TU” Tomasz Ulman ul. Ofiar Katynia 1 42-310 Żarki
 18. Firma Architektoniczno – Budowlana „ARCHBUD” Andrzej Jurkiewicz ul. Tatrzańska 3B
 19. GOLDMAN&WHITE LINE ARCHITECTS Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. GÓRNA WILDA 68/21, 61-564 POZNAŃ
 20. GPP Grupa Projektowa Sp. z o.o. al. Krasińskiego 17/6 31-111 Kraków
 21. Heinle, Wischer Und Partner Architekci Sp. z o.o. ul. Kościuszki 82/14 50-441 Wrocław
 22. Jacek Jaśkowiec Architekt ul. Wesoła 42 06-400 Ciechanów
 23. KIKOWSKI ARCHITEKCI ul. Puławska 228 lok. 12 02-670 Warszawa
 24. KIPP Projekt Sp. z o.o. 07-755 Warszawa ul. Konduktorska 4 lok. 19U
 25. Koncept plus Monika Burczyn Pl. Moniuszki 5B 25-334 Kielce
 26. METEOR ARCHITECTS Anna Pszonak 15-889 Białystok ul. Brukowa 9/4
 27. MODERN HOUSE STUDIO ARCHITEKTURY TOMASZ ZŁOCZOWSKI ul. Rolna 3 47-400 Racibórz
 28. Mrzewa Architekci Robert Mrzewa 90-625 Łódź ul. Żeromskiego 61 lok. 12
 29. NEOINVEST SP. Z O.O. 25-323 Kielce ul. Aleja Solidarności 34
 30. OPEN ARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Pilicka 27 lok.1, 02-613 Warszawa
 31. P.A. NOVA S.A. 44-100 Gliwice ul. Górnych Wałów 42
 32. PIN ARCHITEKCI MAGDALENA PIOTRKOWSKA ul. Łąkowa 15A, Mościska, 05-080 Izabelin
 33. PODCZASZY PRACOWNIA ARCHITEKTURY ul. Lubelska 24/7 30-003 Kraków
 34. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA „MK PROJEKT” MIROSŁAW ŁAPIŃSKI 25-526 KIELCE UL. OKRZEI 64/23
 35. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 1997 Sp. z o.o. 60-711 Poznań ul. Strusia 10
 36. Pracownia Architektoniczna Czora i Czora Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Armii Krajowej 6 40-689 Katowice
 37. Pracownia Projektowa Complex ul. Beskidzka 2/36 85-166 Bydgoszcz
 38. PRACOWNIA PROJEKTOWA Danuta Jaroszyńska – Ziach 25-028 Kielce ul. Sadowa 7B/5
 39. Projekt 3 Spółka Cywilna Marek Pelc, Wojciech Student 44-200 Rybnik ul. Św. Antoniego 1
 40. Rafał Andrzej Matuszewski al. 29 Listopada 45B/13 31-425 Kraków
 41. REGINA KOZAKIEWICZ OPAŁKA PRACOWNIA PROJEKTOWA 25-525 KIELCE ul. Okrzei 32/8
 42. Spółdzielnia Pracy „INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI” ul. Targowa 18 25-520 Kielce
 43. Studium sp. z o.o. ul. Białostocka 24/7 03-741 Warszawa
 44. TEAM S.C. – JERZY GRYC, WAWRZYNIEC KUC, WOJCIECH KURZEJA ul. WOJSKA POLSKIEGO 18A 28-100 BUSKO-ZDRÓJ
 45. Tera Group Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. Kozia 2/2 25-514 Kielce
 46. WXCA Spółka z o.o. ul. Górczewska 242 lok. 9

 

KOMUNIKAT NR 5

W związku z pomyłkowym ujawnieniem przez jednego z Uczestników liczby rozpoznawczej pracy (nie wymagany na tym etapie Załącznik nr A.9) we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie - Sąd konkursowy informuje, że złożenie pracy konkursowej oznaczonej sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą 212907 skutkować będzie jej automatycznym wykluczeniem.

KOMUNIKAT NR 4

W związku z bardzo dużą ilością nadesłanych wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, dokonuje się następujących zmian w Regulaminie konkursu:

 

W ustępie 6 „Terminy konkursu” w poz. 5) „Zakończenie procesu kwalifikacji do udziału w konkursie - zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia prac” zmienia się dotychczasowy termin 24.10.2014 r. na 31.10.2014 r.

 

W ustępie 19 „Ocena wniosków i kwalifikacja Uczestników”, w punktach 19.6 i 19.7 termin „24 października 2014 r.” zmienia się na:„31 października 2014 r.”

 

Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.

KOMUNIKAT NR 3

W związku z napływającymi zapytaniami informuje się o wymaganej formie dokumentów:

 

 1. Wnioski, oświadczenia itp. formularze A1÷A12 – oryginał
 2. Aktualne odpisy i zaświadczenia – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Uczestnika (Uczestników) konkursu

 

Informuje się także, że załączniki A.1÷A.12 są jedynie wzorami formularzy – o ile przewidziane w nich pola do wypełnienia są zbyt małe, dozwolona jest ich edycja (bez ingerowania w treści zamieszczone przez Zamawiającego) skutkująca powiększeniem ilości stron załącznika; także zastosowanie innej czcionki, interlinii, marginesów itd.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. II

Pytanie 8

Szanowni Państwo,

Czy można ustanowić dwóch pełnomocników (obaj posiadający uprawnienia do

projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej),

czyli w ZAŁĄCZNIKU nr A.2 - OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA (UCZESTNIK KONKURSU SAMODZIELNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE) wpisać dwie osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wymienionego wyżej Uczestnika we wszystkich sprawach związanych z Konkursem na opracowanie koncepcji architektonicznej "Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego", w szczególności w zakresie przeniesienia praw autorskich i majątkowych wraz z prawami zależnymi do pracy konkursowej na Zamawiającego - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce, ul. Prendowskiej 7?

 

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie może ustanowić dwóch pełnomocników - art. 107 Kc w związku z art. 14 Pzp.

 

Pytanie 9

Czy w skład zespołu projektowego (załącznik nr 4) - może wchodzić projektant drogowy, który również będzie wchodził w skład innego zespołu projektowego biorącego udział w tym Konkursie.

 

W skład zespołu projektowego może wchodzić projektant drogowy, który również będzie wchodził w skład innego zespołu projektowego biorącego udział w tym Konkursie, o ile projektant ten nie występuje w roli „uczestnika konkursu” w formalno - prawnym rozumieniu tego pojęcia.

W takim przypadku ryzyko związane z zachowaniem tajności informacji leży po stronie Uczestników konkursu.

 

Pytanie 10

Szanowni Państwo,

W punkcie 13.2 2) jest napisane, że:

W konkursie mogą uczestniczyć: osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także Zespoły Autorskie, *posługujące się lub w składzie których znajduje się* przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będąca członkiem Izby Architektów RP.

Wspominają państwo także, ze w zespole zapewniony jest udział osób z wymaganymi uprawnieniami projektowymi dla wskazanych branż, musza oni być wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Prosiłabym o potwierdzenie, ze firma obcokrajowa może brać udział w konkursie, jeżeli w swoim zespole projektowym posiada architekta, który ma uprawnienia architektoniczne i jest członkiem Izby Zawodowej Architektów w Polsce, ale nie jest głównym uczestnikiem, tylko członkiem ekipy projektowej.

 

Tak, podmiot zagraniczny może być uczestnikiem konkursu, jeżeli wykaże dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będącą członkiem Izby Architektów RP.

Zwraca się przy tym uwagę, że uczestników obowiązuje także spełnienie warunku określonego w pkt. 13.2 lit. „e” Regulaminu, tj. wykazanie dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, w tym co najmniej osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania także w specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych, wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63, poz. 394 ze zm.) – patrz Komunikat nr 2 na stronie internetowej Konkursu.

 

Pytanie 11

Ad. 14.2 pkt 3b - Czy zaświadczenie wygenerowane ze strony internetowej CEIDG https://prod.ceidg.gov.pljest wystarczające i spełnia wymogi regulaminu?

 

Tak.

 

Pytanie 12

Ad. 14.2 pkt 2c - Czy wymagane są zaświadczenia o opłaconych składkach z Izb branżowych projektantów każdej ze specjalności?

 

Zaświadczenia o opłaconych składkach nie są wymagane.

 

Pytanie 13

Czy zespół projektowy może zostać powiększony o nowe osoby po ewentualnym zakwalifikowaniu do udziału w konkursie.

 

Tak, zespół projektowy może zostać powiększony o nowe osoby po zakwalifikowaniu się do udziału w konkursie – w takiej sytuacji należy przedstawić aktualną listę członków zespołu projektowego w Załączniku nr A.9. Zmiana nie może dotyczyć „uczestnika konkursu” w formalno-prawnym rozumieniu tego pojęcia.

Zwraca się uwagę, że ustawowe pojęcie „Uczestnika konkursu” („Wykonawcy”) nie jest tożsame z pojęciem „osoby wchodzącej w skład zespołu projektowego” lub „osoby, która będzie uczestniczyć z wykonywaniu zamówienia”. Uczestnik konkursu ma wykazać dysponowanie takimi osobami.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. I

Pytanie 1

Czy możemy złożyć dokumenty z tłumaczeniem zwykłym, nie przysięgłym?

 

Tak – patrz KOMUNIKAT NR 1 na stronie internetowej konkursu.

 

Pytanie 2

“Hello, I would like to know if you can participate to the design competition, I am an Italian architect, the contract is only for Polish architects?

Is possible to have the notice in the English language?”

“Chciałbym wiedzieć, czy mogę uczestniczyć w konkursie jako włoski architekt, czy konkurs jest skierowany tylko do polskich architektów?

Czy jest możliwe uzyskanie informacji w języku angielskim?”

 

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu, zawarte są w Rozdziale III regulaminu konkursu – w szczególności w pkt 13.2. lit. e. W konkursie mogą brać udział obcokrajowcy, jeżeli są członkami (tymczasowymi lub stałymi) właściwej polskiej izby samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa.

Szczegółowe informacje ten temat zawarte są w KOMUNIKACIE NR 2 na stronie internetowej konkursu.

Konkurs jest prowadzony w języku polskim – wszelkie tłumaczenia na języki obce należy uzyskać we własnym zakresie.

 

Pytanie 3

Czy obcokrajowcy legitymujący się uprawnieniami zdobytymi i funkcjonującymi w Italii mogą być dopuszczeni do udziału w konkursie?

Czy osoby, nie posiadające jeszcze uprawnień projektowych mogą być zarejestrowani, zgłoszeni jako członkowie grupy projektowej?

 

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu, zawarte są w Rozdziale III regulaminu konkursu – w szczególności w pkt 13.2. lit. e. W konkursie mogą brać udział obcokrajowcy, jeżeli są członkami (tymczasowymi lub stałymi) właściwej polskiej izby samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa.

Szczegółowe informacje ten temat zawarte są w KOMUNIKACIE NR 2 na stronie internetowej konkursu.

Jeżeli w zespole zapewniony jest udział osób z wymaganymi uprawnieniami projektowymi dla wskazanych branż, udział innych osób jest możliwy i nie jest limitowany.

 

Pytanie 4

„Czy w liście zespołu projektowego - ZAŁĄCZNIK nr A.4, powinny się już znaleźć osoby z uprawnieniami w specjalnościach wymienionych w regulaminie w rozdziale III w 13.2.e (skoro jest to „etap opracowania koncepcji architektonicznej*):

- konstrukcyjno -  budowlanej,

- drogowej,

- instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych,

- instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych

Czy tylko wystarczyłoby oświadczenia lub inna forma, że dysponujemy takimi osobami w razie wygrania i realizacji projektu?

Jeżeli muszą te osoby się znaleźć we wniosku o dopuszczenie do konkursu, to można jedynie załączyć kopie stosownych uprawnień?”

 

Wymagane jest wypełnienie Załącznika nr A.4 z uwzględnieniem osób z uprawnieniami w wymienionych w regulaminie specjalnościach.

 

Pytanie 5

„Jeżeli jesteśmy grupą uczestników wspólnie biorącą udział w konkursie, wystarczy że na formularzu ZAŁĄCZNIKA nr A.1 będzie widniało tylko nazwisko i dane kierownika zespołu i wówczas dołączymy formularz ZAŁĄCZNIK nr A.3, czy jednak na formularz ZAŁĄCZNIK nr A.1, powinien być wypełniony przez każdego członka zespołu?”

 

Jeżeli Uczestnicy wspólnie biorą udział w konkursie, dane wymagane w Załączniku nr A.1 należy podać w odniesieniu do każdego Uczestnika - wyjaśnienie oznaczone (*) w Załączniku nr A.1).

Zwraca się uwagę, że ustawowe pojęcie „Uczestnika konkursu” („Wykonawcy”) nie jest tożsame z pojęciem „osoby wchodzącej w skład zespołu projektowego” lub „osoby, która będzie uczestniczyć z wykonywaniu zamówienia”. Uczestnik konkursu ma wykazać dysponowanie takimi osobami.

 

Pytanie 6

„W przypadku zakwalifikowania się naszego zespołu do opracowania koncepcji, czy jest możliwość aby skład zespołu mógł się zmienić (oczywiście poza projektantem wiodącym - pełnomocnika zespołu).

Wówczas wystarczy tylko uaktualnić ZAŁĄCZNIK nr A.9?”

 

W przypadku zmiany składu zespołu projektowego w trakcie opracowania pracy konkursowej - zmiana może zostać dokonana wyłącznie przed upływem terminu składania prac konkursowych i nie może dotyczyć projektanta wiodącego (osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń). W takiej sytuacji należy przedstawić aktualną listę członków zespołu projektowego w Załączniku nr A.9.

Zwraca się uwagę, że ustawowe pojęcie „Uczestnika konkursu” („Wykonawcy”) nie jest tożsame z pojęciem „osoby wchodzącej w skład zespołu projektowego” lub „osoby, która będzie uczestniczyć z wykonywaniu zamówienia”. Uczestnik konkursu ma wykazać dysponowanie takimi osobami.

 

Pytanie 7

„Czy w skład zespołu autorskiego wymienionego w zał. nr. A4 mogą wchodzić także osoby nie posiadające uprawnień projektowych a będące autorami koncepcji tj. architekci, architekci krajobrazu?”

Tak. Jeżeli w zespole zapewniony jest udział osób z wymaganymi uprawnieniami projektowymi dla wskazanych branż, udział innych osób jest możliwy i nie jest limitowany.

 

 

KOMUNIKAT NR 2

W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości udziału w konkursie obcokrajowców – informujemy, że wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu, zawarte są w Rozdziale III regulaminu konkursu – w tym przypadku w szczególności w pkt 13.2. lit. e). W konkursie mogą brać udział obcokrajowcy, jeżeli są członkami (tymczasowymi lub stałymi) właściwej polskiej izby samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa.

 

Warunki członkostwa w Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) dla wykonywania zawodu architekta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowo, okazjonalnie – określa postępowanie w sprawie świadczenia usług transgranicznych pod adresem:

http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz_kat.php?k1=5&k2=53

Tłumaczenie instrukcji na język angielski (obowiązuje wersja w języku polskim) w pliku informacyjnym [Proceedings relating tocross-borderprovision ofservices.doc] do pobrania poniżej.

Warunki „stałego” członkostwa w IARP dostępne są pod adresem:

http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz_kat.php?k1=5&k2=52

oraz w języku angielskim (obowiązuje wersja polska) pod adresem:

http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz_kat.php?k1=5&k2=56

 

Warunki członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (PIIB) dla wykonywania zawodu inżyniera na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowo, okazjonalnie – określa postępowanie w sprawie świadczenia usług transgranicznych zawarte w pliku informacyjnym [ŚIIB_usługi transgraniczne_wniosek.docx] do pobrania poniżej.

Warunki „stałego” członkostwa PIIB dostępne są pod adresem:

http://www.piib.org.pl/regulaminy-kr-piib-krajowarada-224

oraz w języku angielskim (obowiązuje wersja polska) pod adresem:

http://www.piib.org.pl/english-topmenu-48/425-rules-and-regulations

 

Konkurs jest prowadzony w języku polskim – wszelkie tłumaczenia na języki obce należy uzyskać we własnym zakresie.

Pliki do pobrania

Proceedings relating to cross-border provision of services

ŚIIB - usługi transgraniczne - wniosek

KOMUNIKAT NR 1

Informuje się, że na skutek złożonego wniosku dokonano następującej zmiany Regulaminu konkursu:

 

W punkcie 5.3. skreśla się zdanieTłumaczenie powinno zostać wykonane przez tłumacza przysięgłego lub zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez tłumacza przysięgłego.”

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności