Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Ekspertyza uciążliwości akustycznych...

Ekspertyza uciążliwości akustycznych tras komunikacyjnych na wytypowanych odcinkach ulic w Kielcach wraz z analizą możliwości ich ograniczenia

 1. WSTĘP
 2. Cel i zakres opracowania
 3. Podstawy opracowania
 4. Opis układu komunikacyjnego kielc
  1. Opis układu drogowo-ulicznego na ulicach objętych ekspertyzą
  2. Ograniczenia prędkości na ulicach objętych ekspertyzą
  3. Opis ulic z zakresu opracowania
  4. Układ linii kolejowych
 5. Źródła hałasu komunikacyjnego
  1. Ruch drogowy
  2. Ruch kolejowy
 6. Wrażliwość akustyczna rejonów miasta
 7. Określenie uciążliwości akustycznej
  1. Aparatura pomiarowa i wyniki pomiarów
  2. Metodyka prognozowania hałasu dla ulic i dróg
  3. Metodyka prognozowania hałasu dla linii kolejowych
  4. Wielkość wskaźnika "W" dla POSZCZEGÓLNYCH ulic
 8. Możliwości ograniczenia hałasu komunikacyjnego wraz z lokalizacją URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH
 9. Wytyczne do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
 10. Wnioski i zalecenia
 11. LITERATURA

WSTĘP

Niniejsza ekspertyza dotyczy uciążliwości tras komunikacyjnych na wytypowanych odcinkach ulic o łącznej długości około 80 kilometrów oraz linii kolejowych w Kielcach. Opracowanie to służy przede wszystkim rozpoznaniu sytuacji akustycznej w otoczeniu podstawowych arterii komunikacyjnych i wstępnemu określeniu sposobów zapobiegawczych.

W ramach prac nad ekspertyzą wykonano:

 • przegląd dostępnych materiałów archiwalnych,
 • wizje w terenie, w ramach których dokonano wstępnej charakterystyki akustycznej ulic oraz wykonano dokumentację fotograficzną i wideo,
 • podział układu ulic pod względem funkcjonalnym,
 • podział obszarów miasta pod względem wartości dopuszczalnych hałasu,
 • prognozę ruchu w sieci ulic,
 • uzupełniające pomiary ruchu i hałasu na wybranych ulicach,
 • obliczenie emisji i imisji hałasu w otoczeniu obszarów zabudowy mieszkalne,
 • mapę emisji i imisji,
 • przegląd i wskazanie możliwych metod oraz sposobów zabezpieczenia przed hałasem dla poszczególnych ulic,
 • wskazanie działań w ramach prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu.

2.Cel i zakres opracowania

Głównym celem niniejszego opracowania była ekspertyza istniejącego stanu klimatu akustycznego wzdłuż wybranych odcinków układu komunikacyjnego (drogowego i kolejowego) Miasta Kielc. Na podstawie wyników ekspertyzy wykonano analizę możliwości ograniczenia hałasu wraz z propozycją sposobów i metod zabezpieczeń oraz możliwości ich realizacji.

Zakres niniejszego opracowania obejmował następujące zagadnienia:

c) Mapy wartości dopuszczalnych w poszczególnych rejonach miasta.

d) Mapy przekroczeń wartości dopuszczalnych w poszczególnych rejonach miasta.

 

 

 3.Podstawy opracowania

Do podstaw niniejszego opracowania należały:

 1. Umowa z dnia 8 września 2003 r. pomiędzy Miastem Kielce a Biurem Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego "EKKOM" sp. z o.o. z Krakowa,
 2. Pismo Nr GNŚ.IV - 0717-20-03 z dnia 2003-11-03 określające szczegółowo zakres ekspertyzy uzgodniony z Urzędem Miasta Kielce,
 3. Materiały dostarczone przez Zamawiającego wg spisu w rozdziale pt.: "Literatura",
 4. Rozkład ruchu na sieć uliczną analizowanych ulic opracowany przez dr inż. Mariusza Dudka (Politechnika Krakowska) przy konsultacji dr inż. Haliny Major (Politechnika Świętokrzyska),
 5. Rozkład ruchu na sieć kolejową opracowany przez dr inż. Jana Gertza (Politechnika Krakowska),
 6. Obowiązujące Normy i akty prawne wg spisu w rozdziale pt. "Literatura",
 7. Materiały dodatkowe wg spisu w rozdziale pt. "Literatura",
 8. Załączniki graficzne opracowano na planie Miasta Kielce (Kielce plus 6, skala 1:18 000, Warszawa 2003) udostępnionym przez Wydawnictwo "Demart" Warszawa 2003.

 

4.Opis układu komunikacyjnego Kielc

4.1. Opis układu drogowo-ulicznego

Zakres opracowania początkowo obejmował 33 ulice układu komunikacyjnego Kielc [20 ]. W trakcie realizacji ekspertyzy ustalono ze Zleceniodawcą szczegółowy zakres opracowania, który rozszerzono do 38 ulic. Poszerzenie zakresu opracowania było podyktowane uzupełnieniem go o podstawowe ulice układu komunikacyjnego Kielc. W trakcie prac nad zakresem opracowania ustalono ze Zleceniodawcą, że niektóre odcinki (fragmenty ulic) zostaną pominięte w ostatecznych analizach. Były to odcinki ulic gminnych prowadzące niewielki ruch drogowy drogowy. Zakres ulic objętych ekspertyzą przedstawiono na Rys. 4.1.

 

Rys. 4.1. Odcinki ulic objęte ekspertyzą zgodnie z [14]

 

Kielce od dziesięcioleci stanowią ważny węzeł transportowy kraju. Najważniejszą trasą komunikacyjną przez nie przebiegającą jest droga krajowa Nr 7 relacji Gdańsk - Warszawa - Kraków - Rabka-Zabornia - przejście graniczne ze Słowacją w Chyżnem. W latach 80 ubiegłego wieku została ona zmodernizowana do drogi ekspresowej i stanowi obwodnicę zewnętrzną miasta. W przyszłości przewiduje się podniesienie klasy funkcjonalnej całej drogi krajowej Nr 7 do parametrów drogi ekspresowej. Obecnie, ze względu na charakter obwodnicy zewnętrznej zapewnia bardzo dobre warunki dla ruchu tranzytowego w relacji Warszawa - Kraków, jednak nie odgrywa większej roli w przenoszeniu ruchu związanego z samymi Kielcami. Może jednak z powodzeniem być wykorzystywana do dystrybucji ruchu źródłowego i docelowego, zwłaszcza pojazdów ciężarowych, związanego z obsługą obszarów przemysłowych zlokalizowanych w północno-zachodniej części miasta (dzięki wykorzystaniu ul. Łódzkiej) lub południowo-zachodniej (wjazd ulicami Łopuszniańską i Krakowską). Spowoduje to odciążenie miejskiego układu komunikacyjnego od uciążliwego ruchu pojazdów ciężarowych.

Poza tym Kielce przecinają dwie inne drogi krajowe (DK): Nr 73 łącząca Kielce (od skrzyżowania z DK Nr 7 w Wiśniówce) z Jasłem przez Tarnów i Pilzno oraz DK Nr 74 stanowiąca połączenie Kielc z Łodzią w kierunku zachodnim, a w kierunku wschodnim z Lublinem. Na terenie miasta DK Nr 73 przebiega ulicami: Radomska - Manifestu Lipcowego - Źródłowa - Tarnowska - ks. P. Ściegiennego. Z kolei DK Nr 74 przebiega ulicami: Łódzką (gdzie na granicy administracyjnej miasta łączy się za pomocą węzła wielopoziomowego z DK Nr 7 Kraków - Warszawa) - Jesionową - Świętokrzyską - Manifestu Lipcowego - Sandomierską. Łączna długość ulic na obszarze Kielc o statusie dróg krajowych wynosi 23.1 km.

 

Uzupełnienie układu komunikacyjnego miasta stanowią następujące drogi wojewódzkie (DW):

 1. DW Nr 762 łącząca Kielce przez Chęciny (węzeł bezkolizyjny z DK Nr 7 w kierunku Krakowa) z Małogoszczą a przebiegająca na terenie miasta ulicami: Al. IX Wieków Kielc - Czarnowska - Żelazna - Armii Krajowej - Krakowska.
 2. DW Nr 761 będąca połączeniem Kielc z Piekoszowem, a dalej w kierunku Włoszczowej za pośrednictwem DW Nr 786. Na obszarze miasta przebiega ona ulicami: Fabryczna, Za Walcownią oraz Łopuszniańska. Na granicy administracyjnej miasta łączy się ona za pomocą węzła wielopoziomowego z DK Nr 7 Kraków - Warszawa. Ciąg ten nie został wprawdzie ujęty przez Zamawiającego w specyfikacji, ale na wniosek zespołu autorskiego został objęty dalszymi analizami jako istotny element układu ogólnomiejskiego.
 3. DW Nr 764 stanowiąca połączenie Kielc ze Staszowem, a na terenie miasta biegnąca ulicami Wrzosowa i Wojska Polskiego.
 4. DW Nr 786 łącząca Kielce z Włoszczową, a na obszarze miasta przebiegająca ulicami Seminaryjska - Ogrodowa - Żytnia - Grunwaldzka - Piekoszowska.
 5. DW Nr 745 będąca połączeniem z Masłowem i lotniskiem. Na terenie Kielc przebiega ona ul. Szybowcową. Ze względu na peryferyjne położenie oraz przebieg przez obszar niewrażliwy zgodnie ze Specyfikacją dostarczoną przez Zamawiającego nie została objęta opracowaniem.

 

Całkowita długość ulic o charakterze dróg wojewódzkich na obszarze Kielc wynosi 25.5 km.

Analizami zostały ponadto objęte następujące odcinki ulic powiatowych będące istotnymi elementami układu komunikacyjnego Kielc:

 • 1-go Maja,
 • Batalionów Chłopskich (na odcinku pomiędzy ulicami: 1-go Maja - Miedziana),
 • Bohaterów Warszawy,
 • Grunwaldzka (na odcinku pomiędzy ulicami: Jerzego Szajnowicza-Iwanowa - Piekoszowska),
 • Jagiellońska,
 • Jana Pawła II (na odcinku pomiędzy ulicami: Krakowska - Seminaryjska),
 • Klonowa (na odcinku pomiędzy ulicami: Władysława Orkana - Jesionowa),
 • Krakowska (na odcinku pomiędzy ulicami: Romualda Mielczarskiego - ks. Piotra Ściegiennego, dalszy stanowi element DW Nr 762),
 • Stefana Okrzei,
 • Władysława Orkana,
 • Ignacego Paderewskiego,
 • Szczecińska,
 • Księdza Piotra Ściegiennego (na odcinku pomiędzy ulicami: Krakowska - Tarnowska, a pozostały odcinek stanowi fragment DK Nr 73),
 • Wapiennikowa,
 • Warszawska,
 • Wincentego Witosa,
 • Zagnańska (na odcinku pomiędzy ulicami: Witosa - Okrzei).

Opracowanie zostało ponadto rozszerzone o następujące ulice gminne: Malików, Manifestu Lipcowego (na odcinku Radomska - Sikorskiego i obsługująca osiedla Świętokrzyskie i Na Stoku) oraz Piekoszowska (na odcinku Mielczarskiego - Grunwaldzka). Pełnią one, bowiem funkcję uzupełniającą Kielc.

Układ ulic objętych opracowaniem zestawiono w tabeli 4.1 i pokazano na rysunku 4.1. Bardziej szczegółowo układ ulic objętych opracowaniem wraz z klasyfikacją administracyjną pokazano na rys. Z1 znajdującym się w załączniku Nr 1 do niniejszego opracowania.

 

Tabl. 4.1. Ulice objęte ekspertyzą zgodnie z [14].

Oznaczenia kategorii dróg:  

DK - droga krajowa,

DW - droga wojewódzka,

P - droga powiatowa,

G - droga gminna

Podstawowy układ komunikacyjny Kielc ma charakter promienisty z obwodnicą wokół centrum miasta (ciąg ulic Żelazna - Czarnowska - al. IX Wieków Kielc - Źródłowa - Tarnowska - Seminaryjska - Ogrodowa - Żytnia) i tylko pewnymi fragmentami drugiej obwodnicy. Taki charakter ma na północy ciąg ulic Łódzka - Jesionowa - Świętokrzyska, a na południu ciąg ulic Wapiennikowa - Husarska - Marmurowa - Pakosz, który wprawdzie pełni taką funkcję, ale prowadzi ulicami o zbyt niskich parametrach projektowych. Taki układ zapewnia wprawdzie bardzo dobre warunki dostępności do centrum miasta zwłaszcza za pomocą ulic o rozbudowanych przekrojach poprzecznych (takich jak ulice Warszawska, Krakowska, czy też ciąg ulic Ściegiennego - Tarnowska). Z drugiej strony powoduje to jednak znaczne przeciążenie samego centrum miasta, w którym często ulice posiadają niewystarczające przekroje porzeczne (np. ul. Ogrodowa czy Jagiellońska), a gęsta sieć ulic przyczynia się do zbytniej komplikacji skrzyżowań (np. skrzyżowanie ulic Czarnowska - 1. Maja - Okrzei - al. IX Wieków Kielc - Paderewskiego, które przez znaczną cześć dnia jest przeciążone). Ponadto na obszarze centrum zlokalizowanych jest wiele obiektów wrażliwych (np. szkoły, szpitale), które winny być chronione przed nadmiarem ruchu. Układ promienisty nie dość, że nie zapewnia takiej ochrony, to wymusza na kierowcach konieczność przejazdu przez strefę śródmiejską.

 

4.2.Ograniczenia prędkości na ulicach objętych ekspertyzą

Jednym z najważniejszych parametrów oprócz natężenia ruchu i udziału pojazdów ciężkich, jaki wpływa na hałas w sąsiedztwie ulic jest prędkość. Prędkości chwilowe pojazdów poruszających się po ulicach wszystkich miast ze względu na specyfikę układu ulic (skrzyżowania, zjazdy do posesji itd.) są zmienne. Pomijając ten fakt do analiz hałasu w ramach tego opracowani na ulicach objętych ekspertyzą przyjęto prędkości dopuszczalne. Na odcinkach tych obowiązują różne prędkości dopuszczalne. Mieszczą się one w zakresie od 40 do 70 km/h. Na większości ulic objętych analizą dopuszczalna prędkość wynosi 60 km/h. Poniżej w tabl. 4.2. zestawiono te odcinki ulic, na których obowiązuje prędkość inna niż 60 km/h. Szczegółowo pokazane zostały one na rys. Z2 w załączniku Nr 1 do niniejszego opracowania.

 

Tabl. 4.2. Odcinki ulic, dla których obowiązuje prędkość dopuszczalna [km/h] inna niż60km/h.

Opisane powyżej wartości prędkości ruchu pojazdów odbiegają od wielkości rzeczywistych osiąganych na niektórych odcinkach ulic w różnych okresach doby. Analizy emisji hałasu dotyczą jednak całego okresu doby i ze względu na występujące znaczne rezerwy przepustowości przez większość czasu, można przyjąć, że tak określane prędkości mogą być praktycznie osiągane przez ogół pojazdów.

 

4.3.Opis ulic z zakresu opracowania

1 MAJA

Jest to ulica powiatowa [20], która została objęta analizą na całej swej długości. Stanowi ona wylot ze śródmieścia w kierunku Łodzi i łączy Rondo Herlinga-Grudzińskiego (skrzyżowanie z ul. Czarnowską i al. IX Wieków Kielc) z ul. Łódzką. Długość tej ulicy wynosi około 2.7 kilometra. Przekrój tej ulicy jest jednojezdniowy, a szerokość jezdni wynosi około 8.0 m. W sąsiedztwie skrzyżowań występują lokalne poszerzenia w celu uzyskania powierzchni wydzielonych dla relacji skrętnych.

 

Wzdłuż całego odcinka występuje niska zabudowa jednorodzinna (Fot. 1. w załączniku Nr 2), która oddalona jest od krawędzi jezdni na odległość od kilku do kilkunastu metrów. Wyjątek stanowią okolice skrzyżowania z ul. Pawią gdzie występuje zabudowa wielorodzinna wysoka. Wzdłuż całego przebiegu ul. 1-go Maja rodzaj zabudowy jest zgodny ze Studium [22]. Na przecięciach z linami kolejowymi w dwóch miejscach zlokalizowane zostały estakady, które jednak bezpośrednio sąsiadują z zabudową jednorodzinną (estakada biegnie na fragmencie na wysokości dachów budynków).

ARMII KRAJOWEJ

Niniejszy opracowaniem objęto całą długość ulicy wchodzącej w skład drogi wojewódzkiej Nr 762 [20]. Łączy ona ul. Krakowską z ul. Żytnią i zapewnia dojazd z kierunku Krakowa do zachodniej części śródmieścia Kielc. Długość ulicy wynosi około 900 m. Przekrój tej ulicy jest dwujezdniowy, a każda z jezdni posiada po dwa pasy ruchu o szerokości około 3.5 m (Fot. 2. w załączniku Nr 2). Ze względu na wysokie parametry funkcjonalne ulicy w celu obsługi zajazdów wydzielone są pasy wyłączania i włączania.

 

Wzdłuż zachodniej krawędzi ulicy na całej długości znajdują się tereny kolejowe. Po stronie wschodniej natomiast na odcinku pomiędzy ul. Krakowską a ul. Karczówkowską zlokalizowane są tereny przemysłowe (NSK "ISKRA"), a następnie pomiędzy ul. Karczówkowską a ul. Żytnią występuje zabudowa wielorodzinna wysoka. Według Studium [22] po stronie wschodniej w miejscu, gdzie obecnie występują tereny przemysłowe ma powstać zabudowa wielorodzinna wysoka (tereny zabudowy mieszkaniowej z przewagą zabudowy wysokiej intensywności z usługami ogólno miejskimi podstawowymi - istniejące / rozwojowe).

BATALIONÓW CHŁOPSKICH

Ulica ta została objęta analizą na odcinku pomiędzy ul. 1-go Maja a ul. Malików. Na tym odcinku jest ona ulicą powiatową [20] o długości około 2.1 kilometry. Charakteryzuje ją przekrój jednojezdniowy, a szerokość jezdni wynosi około 6.0 m.

 

Wzdłuż całego odcinka występuje niska zabudowa jednorodzinna do wysokości dwóch kondygnacji. Zabudowa ta zlokalizowana jest w odległości od kilku do kilkunastu metrów od krawędzi jezdni.

BOHATERÓW WARSZAWY

Ulica ta została objęta analizą na całej swej długości. Jest ona zlokalizowana na obrzeżach śródmieścia pomiędzy ul. Szczecińską a ul. Tarnowską i stanowi dojazd do południowej części centrum z kierunku wschodniego. Ma ona długość około 750 metrów. Przekrój tej ulicy jest dwujezdniowy, a każda z jezdni posiada po dwa pasy ruchu o szerokości około 3.5 m każdy (Fot. 3. w załączniku Nr 2). Pomiędzy jezdniami znajduje się pas dzielący obsadzony trawą i niską zielenią (krzewy).

 

Wzdłuż całego odcinka po stronie południowej zlokalizowane są obiekty sportowe oraz ogródki działkowe nie wymagające ochrony. Od strony północnej występuje zabudowa wielorodzinna wysoka, której lokalizacja jest zgodna z założeniami Studium [22]. Na odcinku pomiędzy ul. Szczecińską a ul. Szymanowskiego występuje zabudowa wielorodzinna 5-kondygnacyjna oddalona od krawędzi jezdni około 20 m. Na odcinku od ul. Szymanowskiego do ul. Tarnowskiej występuje zabudowa wielorodzinna wysoka w odległości do kilkudziesięciu metrów od krawędzi jezdni.

CZARNOWSKA

Ulica ta została objęta analizą na całej swej długości i znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 [20]. Jest ona zlokalizowana pomiędzy ul. Żelazną a Rondem Herlinga-Grudzińskiego (skrzyżowanie z ul. 1-go Maja i al. IX Wieków Kielc) i stanowi element obwodnicy śródmiejskiej oraz zapewnia dojazd do dworców PKP i PKS. Długości tej ulicy wynosi około 420 metrów. Posiada ona przekrój dwujezdniowy, gdzie każda z jezdni jest dwu lub trzypasowa o szerokości pasa około 3.0 m. Pomiędzy jezdniami znajduje się pas dzielący porośnięty trawą (Fot. 4. w załączniku Nr 2).

 

Po stronie północnej ul. Czarnowskiej znajdują się obiekty dworca PKS. Natomiast od strony południowej występuje zabudowa wielorodzinna o wysokiej intensywności, lecz o różnej liczbie kondygnacji, oddzielona od jezdni parterowymi obiektami użyteczności publicznej (obiekty handlowe, kino).

 FABRYCZNA - ZA WALCOWNIĄ - ŁOPUSZNIAŃSKA

Ulice te stanowią fragment drogi wojewódzkiej Nr 761. Tworzą one połączenie pomiędzy ulicą Krakowską a granicą miasta i prowadzą ruch w kierunku Włoszczowej i Częstochowy. Łączna długość tych ulicy wynosi około 3.6 kilometra. Szerokości jezdni wynosi około 6.0 m.

 

Wzdłuż całego odcinka występuje niska zabudowa jednorodzinna do wysokości do dwóch kondygnacji. Zabudowa ta jest oddalona od jezdni o kilkanaście metrów. Po stronie północnej w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Kolną zlokalizowana jest "Kielecka Fabryka Pomp Białogon".

GRUNWALDZKA

 Ulica ta została objęta analizą na całej długości, która wynosi 2.25 km. Jest to ulica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 łącząca Kielce z Częstochową [20]. Pełni ona także bardzo ważną funkcję w ruchu wewnątrzmiejskim - zapewnia połączenie dużych osiedli mieszkaniowych Ślichowice i Pod Dalnią ze śródmieściem Kielc. Ulica Grunwaldzka ma praktycznie na całej swej długości przekrój dwujezdniowy, a każda z jezdni ma po trzy pasy ruchu. Pomiędzy jezdniami znajduje się szeroki pas dzielący porośnięty jedynie trawą. Tylko odcinek na północ od skrzyżowania z ul. Piekoszowską stanowiący bezpośredni dojazd od os. Ślichowice ma przekrój jednojezdniowy.

 

Na odcinku pomiędzy ulicą Mielczarskiego, a Jagiellońską po południowej stronie występuje zabudowa mieszkalna wielorodzinna kilkukondygnacyjna (os. Jagiellońskie), która zlokalizowana jest w odległości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów od krawędzi jezdni (Fot. 5. w załączniku Nr 2). W niektórych miejscach dolne piętra zabudowy przesłaniane są poprzez parterowe budynki usługowe. Wzdłuż północnej krawędzi znajdują się tereny przemysłowe (WSS Społem). Na odcinku pomiędzy ul. Jagiellońską a Piekoszowską po stronie północnej bezpośrednio przy krawędzi jezdni w odległości kilkunastu metrów występują budynki wielorodzinne. Po stronie południowej na tym fragmencie ulicy występuje kompleks szpitali zlokalizowany w budynkach wielokondygnacyjnych (Wojewódzki Szpital Zespolony oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny), a następnie tereny zielone.

IX WIEKÓW KIELC

W niniejszym opracowaniu objęto całą długość ulicy, tj. odcinek o długości około 1.1 km. Stanowi ona część ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 [20] i pełni funkcję północnego odcinka obwodnicy śródmiejskiej. Przekrój poprzeczny tej ulicy jest bardzo rozbudowany - posiada dwie jezdnie o dwóch lub trzech pasach ruchu, a ich liczba rośnie jeszcze na wlotach skrzyżowań. Jezdnie rozdzielone są pasem dzielącym, który zwiększa swą szerokość w sąsiedztwie skrzyżowań z ul. Warszawską i ul. Źródłową.

 

W sąsiedztwie tej ulicy występuje luźna zabudowa mieszkalna oraz usługowa, a ponadto znajdują się obiekty użyteczności publicznej. Na odcinku pomiędzy ul. Radiową a Starodomaszowską po stronie północnej w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy znajduje się dwupiętrowy budynek szkoły (Fot. 6. w załączniku Nr 2). Stanowi on jednocześnie przesłonę od hałasu pochodzącego od al. IX Wieków Kielc dla Szpitala Miejskiego, który znajduje się za budynkiem szkoły.

JAGIELLOŃSKA

Ulica ta została objęta analizą na całej swej długości, która wynosi około 2.9 km. Jest to ulica powiatowa [20] zlokalizowana pomiędzy ul. 1-go Maja a ul. Krakowską i stanowi bardzo ważny element układu komunikacyjnego w zachodniej części Kielc. Zapewnia ona sprawny przejazd w tej części miasta z ominięciem zatłoczonego śródmieścia, a także dojazd do terenów przemysłowych położonych w tym obszarze. Jej przekrój jest zmienny. Na odcinku pomiędzy ul. 1-go Maja a ul. Grunwaldzką występuje przekrój jednojezdniowy o szerokości jezdni około 8.0 m (Fot. 7. w załączniku Nr 2). W sąsiedztwie skrzyżowań występują lokalne poszerzenia w celu stworzenia wydzielonych pasów dla relacji skrętnych. Na odcinku pomiędzy ul. Grunwaldzką a Krakowską ulica Jagiellońska ma przekrój dwujezdniowy (Fot. 8. w załączniku Nr 2), a każda z jezdni składa się z dwóch pasów ruchu. Wyspa rozdzielająca jezdnie ma większą szerokość w sąsiedztwie skrzyżowań.

 

Wzdłuż ulicy Jagiellońskiej występują różne typy zabudowy: mieszkalna jednorodzinna, a także wielorodzinna o zróżnicowanej wysokości, szkoły oraz szpitale. Na poszczególnych odcinkach występuje następujące zagospodarowanie otoczenia ulicy:

a) Na odcinku pomiędzy ul. 1-go Maja a Hożą występuje zabudowa rozproszona, którą stanowią budynki o różnej funkcji: budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne wysokie oraz budynek szkoły. Są one zlokalizowane w różnych odległościach od krawędzi jezdni od kilku do kilkunastu metrów.

b) Na odcinku pomiędzy ul. Hożą a ul. Bolesława Chrobrego zabudowę w sąsiedztwie ul. Jagiellońskiej tworzą budynki mieszkalne usytuowane przeważnie ścianami szczytowymi w kierunku jezdni.

c)  Na odcinku pomiędzy ul. Bolesława Chrobrego a Piekoszowską po stronie wschodniej budynki mieszkalne tworzą zabudowę typu "kanion". Budynki po stronie zachodniej ustawione są w stosunku do jezdni ścianami szczytowymi.

d) Na odcinku pomiędzy ul. Piekoszowską a ul. Grunwaldzką następuje poszerzenie przekroju ul. Jagiellońskiej a budynki mieszkalne znajdują się w odległościach około kilkudziesięciu metrów od krawędzi jezdni.

e) Na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Krakowskiej występują budynki mieszkalne wielorodzinne, ale są one oddalone o kilkadziesiąt metrów od krawędzi jezdni (strona wschodnia). Ponadto wzdłuż zachodniej strony ulicy są zlokalizowane budynki szpitala oraz szkół.

Rodzaj zabudowy na całej długości ulicy jest zgodny z kierunkami rozwoju wyznaczonymi w Studium [22].

JANA PAWŁA II

Ulica Jana Pawła II została objęta analizą na krótkim odcinku (o długości około 150 m) pomiędzy ul. Ściegiennego a Ogrodową. Został on włączony do opracowania, gdyż stanowi ważny element spajający układ komunikacyjny Kielc. Ulica ta posiada przekrój poprzeczny dwujezdniowy, a każda z jezdni ma po trzy pasy ruchu.

 

Po stronie wschodniej występuje zabudowa trzy i czterokondygnacyjna, która według Studium [22] stanowi ścisłe centrum Kielc. Po stronie przeciwnej występują tereny zielone oraz parking.

JESIONOWA

Ulica Jesionowa stanowi odcinek drogi krajowej nr 74 o długości około 950 m. W chwili wykonywania opracowania ulica ta była w przebudowie na odcinku od ul. Zagnańskiej do ul. Klonowej. Przebudowa ta polega na dobudowie drugiej jezdni po północnej stronie w stosunku do przebiegu istniejącego.

 

Wzdłuż ulicy Jesionowej występuje zabudowa jednorodzinna (odcinek pomiędzy ul. Zagnańską a Klonową) i wielorodzinna (odcinek pomiędzy ul. Klonową a Warszawską). Na odcinku pomiędzy ul. Topolową a Zagnańską przecina ona tereny rekreacyjne położone nad rzeką Silnicą i nad Zalewem Kieleckim.

KLONOWA

Ulica ta została objęta analizą na odcinku pomiędzy ul. Jesionową a ul. Orkana. Na odcinku tym jest to ulica powiatowa [20] o długości 1.1 kilometra. Podstawową funkcją tej ulicy jest obsługa komunikacyjna osiedli mieszkaniowych wzdłuż niej zlokalizowanych. Prawie na całej swej długości ulica ta posiada przekrój jednojezdniowy, dopiero w sąsiedztwie ul. Orkana następuje zmiana przekroju na dwujezdniowy.

 

Na odcinku pomiędzy ul. Jesionową a ul. Turystyczną występuje dość zwarta zabudowa mieszkaniowa w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni. Po stronie wschodniej stanowią ją budynki wielorodzinne, natomiast po stronie zachodniej przeważa zabudowa jednorodzinna. Pomiędzy ul. Turystyczną a Orkana zabudowa zlokalizowana jest w większej odległości od krawędzi jezdni i oddziela ją niska zieleń. Po stronie wschodniej występują tereny z zabudową wielorodzinną, natomiast po stronie zachodniej na tym odcinku ul. Klonowej znajdują się tereny zieleni nieurządzonej.

KRAKOWSKA

Jest to ulica objęta analizą na całym odcinku. Stanowi ona fragment drogi wojewódzkiej nr 762 [20]. Długość tej ulicy przekracza 8 kilometrów. Podstawową jej funkcją jest rozprowadzenie ruchu zewnętrznego z kierunku Krakowa, a także obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych wzdłuż niej zlokalizowanych. Na prawie całym swym przebiegu posiada przekrój dwujezdniowy (Fot. 9. w załączniku Nr 2). Obie jezdnie mają dwa lub trzy pasy ruchu. Jezdnie rozdzielone są pasem dzielącym, który ma większą szerokość w sąsiedztwie skrzyżowań i węzłów. Na odcinku pomiędzy ul. Kaczmarka a Ściegiennego przekrój tej ulicy zwęża się do jednej jezdni. Ulica ta na części jako jedyna posiada podwyższoną prędkość dopuszczalną do 70 km/h.

 

W ulicy Krakowskiej dominuje rodzaj zabudowy jednorodzinnej o charakterze rozproszonym. Na niektórych fragmentach tej ulicy zlokalizowane są również budynki mieszkalne wielorodzinne. Jest to kilka budynków os. Podkarczówka, których jednak dolne kondygnacje są przesłaniane przez budynki handlowo-usługowe oraz klika budynków zlokalizowanych pomiędzy ul. Armii Krajowej a Ściegiennego.

ŁÓDZKA

Ulica ta stanowi odcinek drogi krajowej Nr 74 i została w całości objęta zakresem opracowania. Jej długość wynosi 4.2 km. Podstawową jej funkcją oprócz rozrządzania ruchu zewnętrznego z kierunku Łodzi jest obsługa komunikacyjna obszarów przemysłowych przy niej zlokalizowanych. Mimo wysokiej jej rangi posiada przekrój poprzeczny jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu, o szerokości około 3.5 m każdy (Fot. 10. w załączniku Nr 2). W sąsiedztwie skrzyżowań występują dodatkowe wydzielone pasy ruchu dla relacji skrętnych (przeważnie lewoskrętów).

 

Na odcinku pomiędzy ulicami Zagnańską a 1 Maja ul. Łódzka przebiega przez tereny przemysłowe lub zieleni nieurządzonej. Jedynie po południowej stronie ulicy w okolicy skrzyżowania z ul. Hubalczyków znajduje się zgrupowanie budynków jednorodzinnych w odległości ponad 30 m od krawędzi jezdni. Na odcinku od ul. 1 Maja do granic miasta zagospodarowanie ma charakter mieszany: pomiędzy domami jednorodzinnymi znajdują się obiekty usługowe, a ich odległość od krawędzi jezdni jest nie mniejsza niż 10 m.

MALIKÓW

Mimo, że ulica posiada status drogi gminnej, zastała objęta opracowaniem na całej długości, wynoszącej 1.9 km. Podstawową jej funkcją jest zapewnienie dojazdu do znajdujących się wzdłuż niej budynków mieszkalnych oraz zakładów przemysłowych. Przekrój poprzeczny nie jest rozbudowany i składa się z jednej jezdni o dwóch pasach ruchu, o szerokości około 6 m.

 

Wzdłuż całej ul. Malików po obydwu jej stronach znajdują się budynki jednorodzinne oddalone od krawędzi ulicy na odległość 5-10 m. Jedynie na odcinku pomiędzy ul. Skrajną a Batalionów Chłopskich po wschodniej stronie ulicy znajdują się tereny przemysłowe.

MANIFESTU LIPCOWEGO

Ulicę tą można podzielić na dwa zasadnicze odcinki od ul. Sandomierskiej do ul. Radomskiej. Stanowi ona elementem drogi krajowej nr 73 Kielce - Tarnów (Fot. 11. w załączniku Nr 2), natomiast na odcinku od ul. Radomskiej do ul. gen. Sikorskiego ma status drogi gminnej. Mimo tego została ona objęta w całości analizami, a jej długość wynosi około 3.8 km. Jak już wspomniano funkcja ulicy nie jest jednorodna. Odcinek Sandomierska - Radomska przenosi ruch zewnętrzny z kierunku Warszawy, ale także doprowadza ruch z osiedli mieszkaniowych wzdłuż niej zlokalizowanych do centrum miasta i osiedli na południu miasta. Odcinek Radomska - Sikorskiego z kolei pełni funkcję ulicy lokalnej, stanowi oś komunikacyjną os. Świętokrzyskiego i Na Stoku oraz zapewnia dojazd do poszczególnych budynków. Przekrój poprzeczny na odcinku Sandomierska - Świętokrzyska złożony jest z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu każda. Na pozostałych odcinkach przekrój jest jednojezdniowy dwupasowy, ale dzięki ograniczeniu dostępności i wydzieleniu na wlotach skrzyżowań dodatkowych pasów skrętu zapewnia wystarczającą przepustowość ruchu.

 

Ciąg ul. Manifestu Lipcowego ze względu na zagospodarowanie można podzielić na następujące odcinki:

- Sandomierska - Tysiąclecia Państwa Polskiego - po obu stronach ulicy budynki jednorodzinne są zlokalizowane w odległości około 12 m od krawędzi jezdni.

-Tysiąclecia Państwa Polskiego - Świętokrzyska - po stronie zachodniej zlokalizowane są Domy Studenckie Politechniki Świętokrzyskiej,
11-kondygnacyjne oddalone od jezdni są o około 20 m. Po stronie wschodniej występują natomiast obiekty handlowo-usługowe związane z obsługą ruchu samochodowego

-Świętokrzyska - Radomska - po stronie zachodniej występują budynki mieszkaniowe wielokondygnacyjne oddalone kilkadziesiąt metrów od jezdni i osłonięte w sposób naturalny skarpą wykopu. Po stronie wschodniej tereny zielone oraz kompleks biurowo-usługowy w odległości około 50 m od krawędzi jezdni.

-Radomska - Sikorskiego - po stronie zachodniej zlokalizowane są budynki wielokondygnacyjne w odległości powyżej 25 m od krawędzi jezdni. Po stronie wschodniej występuje zieleń nieurządzona, parkingi oraz ul. Radomska.

OGRODOWA

Ulica Ogrodowa została objęta opracowaniem na całej długości, wynoszącej około 600 m. Stanowi ona element drogi wojewódzkiej nr 786 a jednocześnie południowy odcinek obwodnicy śródmiejskiej. Przekrój poprzeczny składa się z jednej jezdni o czterech pasach ruchu, przy czym niekiedy pełnią one rolę wydzielonych pasów dla relacji skrętnych.

 

Ulica ta po północnej stronie sąsiaduje z parkiem (Fot. 12. w załączniku Nr 2), a wzdłuż południowej krawędzi zlokalizowane są pojedyncze budynki, w tym obiekty Polikliniki Kielce. Znajdują się one w odległości około 10-15 m od krawędzi jezdni.

STEFANA OKRZEI

Ulica ta posiada status drogi powiatowej i została w całości, tj. na odcinku około 1 km objęta analizami. Jej podstawową funkcją jest doprowadzenie ruchu z północnych terenów miasta do zachodniej części centrum oraz w kierunku dworców PKP i PKS. Przekrój poprzeczny nie jest rozbudowany, składa się z jednej jezdni o dwóch pasach ruchu i szerokości około 7 m.

 

Wzdłuż całej długości ul. Okrzei, po obydwóch jej stronach, występuje zabudowa o charakterze mieszanym: mieszkaniowym i usługowo-biurowym. Bardzo zróżnicowana jest również odległość poszczególnych budynków od krawędzi jezdni - w zależności od rodzaju budynku wynosi ona od 3 do 10 m.

WŁADYSŁAWA ORKANA

W niniejszym opracowaniu objęto analizą całkowitą długość ulicy, wynoszącą 0.8 km. Jest to ulica powiatowa [20]. Stanowi ona główną oś komunikacyjną dla dwóch osiedli mieszkaniowych: Związkowiec i Uroczysko. Charakteryzuje ją przekrój dwujezdniowy, a każda z jezdni posiada po dwa pasy ruchu o szerokości 3.0 m każdy.

 

Po obu stronach ulicy występuje zabudowa wielorodzinna, rozmieszczona w odległości kilkunastu do kilkudziesięciu metrów od krawędzi jezdni. Na fragmencie przebiegu ul. Orkana od strony północnej niższe kondygnacje zabudowy mieszkalnej przesłonięte są budynkami handlowo-usługowymi. Wzdłuż całej ulicy, pomiędzy zabudową a jezdnią, znajdują się pasy zieleni - wprawdzie niskiej, ale ze skupiskami intensywnej zieleni wysokiej i średniej. Na terenach pomiędzy zabudową, a jezdnią zlokalizowane są również parkingi.

IGNACEGO PADEREWSKIEGO

Jest to ulica powiatowa [20], objęta analizą na całej długości, - około 700 m. Ulica ta stanowi zachodni odcinek obwodnicy śródmiejskiej. Na obydwu jej końcach znajdują się ronda: Giedroycia (skrzyżowanie z ulicami Żytnią i Ogrodową) i Herlinga-Grudzińskiego (skrzyżowanie ulic Czarnowska - 1 Maja - Okrzei - IX Wieków Kielc). Ulica posiada przekrój jednojezdniowy o szerokości 9.0 m. W sąsiedztwie skrzyżowań, w zależności od potrzeb, wydzielane są pasy dla relacji skrętnych. Na całej długości ulicy obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów o masie całkowitej powyżej 3.5 tony.

 

Wzdłuż ulicy występuje zwarta zabudowa typu "kanion" tworzona przez budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej. Przeważają wśród nich budynki pięciokondygnacyjne.

PIEKOSZOWSKA

Pomimo zróżnicowanej funkcji, ulica ta została objęta analizą na całej długości, wynoszącej około 5 km. Na odcinku pomiędzy ulicami Mielczarskiego a Grunwaldzką ma ona status ulicy gminnej, natomiast na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta - drogi wojewódzkiej nr 786 (Fot. 13. w załączniku Nr 2). Charakteryzuje ją przekrój jednojezdniowy dwupasowy.

 

Zróżnicowany charakter ma również towarzyszące ulicy zagospodarowanie terenu. Na odcinku pomiędzy ul. Mielczarskiego a ul. Grunwaldzką towarzyszy jej po obydwóch stronach zabudowa mieszkaniowa oddalona o 4 - 5 m od krawędzi jezdni. Na odcinku na zachód od ul. Grunwaldzkiej, po obydwu jej stronach w odległości około 3 - 4 m od krawędzi jezdni znajdują się budynki jednorodzinne dwukondygnacyjne. 

 RADOMSKA

Ulica ta stanowi odcinek drogi krajowej nr 73 Kielce - Tarnów i została w całości objęta analizą. Jej długość wynosi około 3.3 km. Poza prowadzeniem ruchu tranzytowego zapewnia ona również przenoszenie ruchu docelowego i źródłowego z kierunku Warszawy, a związanego z obsługą dzielnic położonych w części wschodniej i południowo-wschodniej Kielc. Na całej długości posiada ona przekrój jednojezdniowy dwupasowy, jedynie w rejonie skrzyżowań pojawiają się dodatkowe pasy dla relacji skrętnych.

Po wschodniej stronie ulicy znajdują się tereny zieleni nieurządzonej oraz dwa hipermarkety z wielkopojemnymi parkingami. Po stronie zachodniej zlokalizowane są natomiast budynki mieszkalne (Fot. 14. w załączniku Nr 2). Na początkowym odcinku długości około 1.8 km, na północ od ul. Manifestu Lipcowego usytuowane są budynki wielorodzinne o różnej liczbie kondygnacji (od 5 do 11) położone w odległości kilkudziesięciu metrów od krawędzi jezdni. Wzdłuż niektórych odcinków zlokalizowano wały ziemne stanowiące naturalna ochronę przed hałasem komunikacyjnym. Na dalszym odcinku budynki mają charakter jednorodzinny. Również one leżą w dużej odległości od ulicy.

SANDOMIERSKA

Ulica ta, stanowiąca odcinek drogi krajowej nr 74 Łódź - Lublin, została objęta analizą na całej długości, która wynosi około 2.7 km. Przenosi ona przede wszystkim ruch zewnętrzny z kierunku wschodniego (Lublin), ale także zapewnia dojazd do budynków znajdujących się wzdłuż niej. Na odcinku pomiędzy ulicami Źródłową a Szczecińską posiada ona dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu (Fot. 15. w załączniku Nr 2) a oprócz nich, w sąsiedztwie skrzyżowań, dodatkowe pasy dla relacji skrętnych. Przekrój poprzeczny zawęża się w sposób radykalny na wschód od ul. Szczecińskiej, gdzie analizowana ulica przechodzi w jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu (fot. 16 w zał. Nr 2).

 

Zagospodarowanie przestrzenne wzdłuż ulicy jest również znacząco zróżnicowane. Na odcinku pomiędzy ulicami Źródłową a Szczecińską po obydwóch stronach ulicy znajdują się budynki mieszkalne wielokondygnacyjne położone w odległości kilkunastu metrów od krawędzi jezdni. Na docinku pomiędzy ul. Szczecińską a wschodnią granicą miasta obu stronom ulicy towarzyszą zaś budynki jednorodzinne zlokalizowane w odległości około 4 - 5 m od krawędzi jezdni.

SEMINARYJSKA

Ulica ta będąca fragmentem drogi wojewódzkiej nr 786, i została objęta analizą na całej długości, wynoszącej około 900 m. Jest to jedna z najstarszych ulic w Kielcach i stanowi fragment południowego odcinka obwodnicy śródmiejskiej. Posiada ona jedną jezdnię z czterema pasami ruchu. W sąsiedztwie skrzyżowań z ul. Jana Pawła II oraz ul. Tarnowską posiada dodatkowo pas dzielący.

 

Zagospodarowanie przestrzenne w sąsiedztwie ulicy jest zróżnicowane. Na odcinku pomiędzy ulicami Tarnowską a Żeromskiego, wzdłuż północnej krawędzi ulicy, znajduje się plac targowy Wzdłuż krawędzi południowej zlokalizowane są budynki mieszkalne wielorodzinne o wysokości 5 i 9 kondygnacji, położone w odległości około 15 m i oddzielone od jezdni zielenią wysoką. Na odcinku pomiędzy ulicami Żeromskiego a Jana Pawła II zabudowa jest znacznie bardziej zwarta (Fot. 17. w załączniku Nr 2). Budynki o zróżnicowanej funkcji (mieszkaniowej i usługowej) mają wysokość 4 - 5 kondygnacji i znajdują się w odległości około 3-4 m od krawędzi jezdni.

SZCZECIŃSKA

Analizami objęto cały, około 800-metrowy przebieg ulicy. Ma ona status ulicy powiatowej i przeznaczona jest do obsługi przyległych terenów zabudowy mieszkaniowej. Ulice charakteryzuje przekrój poprzeczny jednojezdniowy dwupasowy. W sąsiedztwie skrzyżowań z ulicami Sandomierską i Zagórską wprowadzone zostały dodatkowo wydzielone pasy dla relacji skrętnych.

 

Na całej długości ulicy wzdłuż jej zachodniej krawędzi, znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne o 5 lub 11 kondygnacjach oddalone o 7-10 m od jezdni (Fot. 18. w załączniku Nr 2). Po wschodniej stronie ulicy, na odcinku od ul. Sandomierskiej do Mąchockiej, zlokalizowane są budynki mieszkalne jednorodzinne o 2 - 3 kondygnacjach, odległe od jezdni na około 6 m. Na odcinku pomiędzy ulicami Mąchocka i Bohaterów Warszawy znajdują się tereny rekreacyjne.

KSIĘDZA PIOTRA ŚCIEGIENNEGO

Ulicę tę objęto analizami w całości, nie mniej jednak można ją podzielić na dwa zasadnicze odcinki: pomiędzy ulicami Krakowską a Tarnowską gdzie jest ulicą powiatową (Fot. 19. w załączniku Nr 2) oraz pomiędzy ul. Tarnowską, a południową granicą miasta, gdzie stanowi odcinek drogi krajowej nr 73 Kielce - Tarnów (Fot. 20. w załączniku Nr 2). Pierwszy odcinek zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta z dzielnic południowych Kielc. Drugi odcinek zapewnia obsługę nie tylko ruchu zewnętrznego o dalszym zasięgu, ale także w znacznym stopniu obciążony jest ruchem osób, które pracują w Kielcach, lecz mieszkają na południe od miasta. Obszary te bowiem w ostatnich latach uległy znacznej aktywizacji. Zlokalizowano na nich wiele osiedli domków jednorodzinnych, przeznaczonych dla osób, zamieszkujących do niedawna w obrębie Kielc. Mimo zróżnicowanej funkcji na całej długości posiada ona przekrój poprzeczny jednojezdniowy dwupasowy o szerokości około 9 m. Jedynie w sąsiedztwie skrzyżowań ulica posiada dodatkowe pasy wydzielone dla relacji skrętnych. Całkowita długość ulicy wynosi około 7 km.

 

Bardzo zróżnicowane jest zagospodarowanie przestrzenne wzdłuż ulicy Ściegiennego. Jego charakterystyki dokonać można w podziale na następujące odcinki:

-od ul. Krakowskiej do ul. Gagarina - w sąsiedztwie pl. Piłsudskiego, po zachodniej stronie ulicy, znajdują się obiekty kulturalne zlokalizowane w odległości około 12 m od krawędzi jezdni, a po stronie wschodniej - budynki przemysłowo-składowe. Na dalszym odcinku po stronie zachodniej, znajdują się budynki szkół (w odległości 10 m i więcej), a po wschodniej stronie ulicy - obiekty sportowe, oddalone są od jezdni o około 4 m,

-od ul. Gagarina do ul. Wapiennikowej - po stronie wschodniej znajduje się kilka budynków jednorodzinnych oddalonych od jezdni o około 10 m i oddzielonych rzędem wysokich drzew. Następnie zlokalizowane są tereny Cmentarza Nowego, a po zachodniej stronie na całym odcinku rozciąga się Cmentarz Stary. Obydwa cmentarze leżą w odległości około 8-10 m od krawędzi jezdni,

-od ul. Wapiennikowej do ul. Tarnowskiej - wydłuż zachodniej krawędzi znajdują się domy jednorodzinne oddalone od jezdni o około 10 - 15 m. Wydłuż wschodniej strony ulicy zlokalizowane są natomiast zarówno domy jednorodzinne jak i budynki wielorodzinne 5-kondygnacyjne, również położone w odległości ponad 10 m,

-od ul. Tarnowskiej do ul. Weterynaryjnej - po obydwu stronach ulicy leżą się tereny Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, a na krótkim odcinku po stronie wschodniej znajdują się obiekty lecznicy zwierząt oddalone od jezdni o około 30 m,

-od ul. Weterynaryjnej do ul. Do Modrzewia - po obydwóch stronach ulicy znajdują się pojedyncze domy jednorodzinne 2-kondygnacyjne oddalone od jezdni 10 - 40 m; pomiędzy nimi znajdują się tereny rolnicze,

-od ul. Do Modrzewia do granic miasta - wzdłuż zachodniej krawędzi jezdni znajdują się tereny przemysłowe, a po stronie wschodniej - tereny rolnicze.

ŚWIĘTOKRZYSKA

Ulica ta została objęta analizą na odcinku pomiędzy ulicami Warszawską a Manifestu Lipcowego. Na tym odcinku posiada ona status drogi krajowej. Oprócz przenoszenia ruchu zewnętrznego ulica zapewnia przejazd pomiędzy osiedlami położonymi w północno-wschodniej i południowej części Kielc. Długość tego odcinka wynosi około 750 m.

Od strony północnej ulica sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi wielokondygnacyjnymi, natomiast od strony południowej z dużym centrum handlowym składającym się z hipermarketu, galerii handlowej i kompleksu sal kinowych (multipleks).

TARNOWSKA

Ulica ta stanowi odcinek drogi krajowej nr 73 Kielce - Tarnów. Została ona objęta analizą na całej długości, która wynosi około 3.2 km. Oprócz funkcji przenoszenia ruchu tranzytowego oraz rozrządu ruchu docelowego i źródłowego, zapewnia ona sprawny dojazd do centrum miasta z osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych wzdłuż niej oraz w południowo-wschodniej części Kielc. W przekroju poprzecznym składa się ona z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu każda (Fot. 21. w załączniku Nr 2). W sąsiedztwie skrzyżowań w zależności od potrzeb wydzielano dodatkowe pasy dla relacji skrętnych.

 

Wzdłuż wschodniej krawędzi jezdni położone są tereny zielone: zieleń nieurządzona, ogródki działkowe, a w południowej części - tereny Parku Kultury i Wypoczynku. Zagospodarowanie wzdłuż zachodniej krawędzi jezdni jest natomiast zmienne i zależy od odcinka:

-od ul. Zagórskiej do ul. Seminaryjskiej - w odległości około 40 m znajduje się budynek szkoły, sąsiadujący z placem targowym,

-od ul. Seminaryjskiej do ul. Wapiennikowej - ulicy towarzyszy zabudowa jednorodzinna dwukondygnacyjna o charakterze rozproszonym, położona w odległości od kilku do ponad 20 m od krawędzi jezdni,

-od ul. Wapiennikowej do ul. Wrzosowej - odległości kilkudziesięciu metrów od krawędzi jezdni zlokalizowana jest zabudowa wielorodzinna pięciokondygnacyjna. Wzdłuż niektórych fragmentów odcinka położone są parterowe obiekty handlowe oraz parkingi dla mieszkańców osiedla Barwinek,

-od ul. Wrzosowej do ul. Ściegiennego - w odległości kilkudziesięciu metrów od krawędzi jezdni rozciąga się zabudowa jednorodzinna dwukondygnacyjna rozproszona.

WAPIENNIKOWA

Posiadająca status drogi powiatowej, ulica Wapiennikowa objęta została analizami na całej swej długości tj. na odcinku 800 m. W sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Tarnowską (do ul. Paska) przekrój poprzeczny ulicy składa się z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu każda, następnie zawęża się i przechodzi w jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu o szerokości jezdni około 7 m.

Omawiana ulica przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej. Są to zarówno budynki wielorodzinne 4-5 kondygnacyjne jak i domy jednorodzinne. Zasadniczo zabudowa ta jest znacznie oddalona od ulicy(około 10-15 m), jedynie pojedyncze budynki znajdują się w niewielkiej odległości od krawędzi jezdni (około 3 m).

WARSZAWSKA

Ulica ta ma status ulicy powiatowej i została objęta analizami na całej długości, która wynosi 5.8 km. Zapewnia ona skomunikowanie dużych osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w północnej części Kielc z centrum miasta. Pełni ponadto funkcję doprowadzającą ruch z kierunku Warszawy do śródmieścia. Przekrój poprzeczny na odcinku wlotowym do miasta (pomiędzy ul. Radomską a skrzyżowaniem z ul. gen. Sikorskiego) jest jednojezdniowy dwupasowy o szerokości jezdni około 7 m (Fot. 22. w załączniku Nr 2), następnie - aż do skrzyżowania z ul. Jesionową, przekrój poprzeczny składa się z dwóch jezdni po dwa pasy każda (Fot. 23. w załączniku Nr 2). Na wlotach skrzyżowań pojawiają się dodatkowe pasy dla relacji skrętnych, a na niektórych odcinkach pasy postojowe. Z kolei na odcinku do al. IX Wieków Kielc liczba pasów ruchu na każdej jezdni rośnie do trzech, a na wlotach także pojawiają się wydzielone pasy dla relacji skrętnych. Na odcinku pomiędzy al. IX Wieków Kielc a Rynkiem, (w ścisłym centrum miasta) przekrój poprzeczny jest jednojezdniowy, a ruch poprowadzonym jednokierunkowo (w kierunku do Rynku). Po obydwu stronach znajdują się pasy postojowe, a cały odcinek objęty jest strefą ograniczonego parkowania.

 

Ze względu na przebieg ulicy przez wszystkie strefy miasta wydzielono następujące odcinki jednorodne pod względem towarzyszącego im zagospodarowania:

-od ul. Radomskiej do ul. gen. Sikorskiego - po obydwóch stronach ulicy zlokalizowana jest luźna zabudowa jednorodzinna z funkcją usługową w niektórych budynkach. Odległość zabudowy od krawędzi jezdni sięga od 5 do kilkunastu metrów. Pomiędzy budynkami położone są tereny zieleni nieurządzonej,

-od ul. Gen. Sikorskiego do ul. Orkana - wzdłuż zachodniej krawędzi ulicy znajdują się budynki jednorodzinne, oddalone od jezdni o około 15 m. Po wschodniej stronie budynki mieszkaniowe wielorodzinne (o wysokości 5 lub 11 kondygnacji) znajdujące się w odległości kilkudziesięciu metrów od jezdni oddzielone są dodatkowo garażami dwukondygnacyjnymi. W sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Krasickiego znajduje się zgrupowanie budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych 5-kondygnacyjnych ustawionych pod kątem i odległych od jezdni o około 8-10 m,

-od ul. Orkana do ul. Turystycznej - po stronie wschodniej znajdują się pojedyncze budynki jednorodzinne i obiekty handlowo-usługowe w odległości około 4-20 m, a po stronie zachodniej budynki mieszkaniowe 11-kondygnacyjne leżą w odległości około 25 m od krawędzi jezdni,

-od ul. Turystycznej do ul. Jesionowej - po obydwóch stronach ulicy zlokalizowano budynki mieszkaniowe 5-kondygnacyjne. Po stronie wschodniej budynki usytuowane są prostopadle do jezdni i są odległe na około 25-30 m. Po stronie zachodniej natomiast budynki są równoległe do ulicy 12-15 m,

-od ul. Jesionowej do ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego - po stronie wschodniej znajdują się budynki Politechniki Świętokrzyskiej oddalone od jezdni o ponad 20 m i oddzielone drzewami. Po stronie zachodniej natomiast znajdują się 11-kondygnacyjne budynki mieszkalne usytuowane równolegle do krawędzi jezdni i odległe od niej o 12-20 m,

-od ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego do al. IX Wieków Kielc - po stronie zachodniej znajdują się budynki mieszkaniowe wielorodzinne 5-kondygnacyjne i jednorodzinne 2-3-kondygnacyjne, odległe od jezdni o 5-10 m. Po stronie wschodniej położone są budynki biurowe o wysokości 5 lub 7 kondygnacji usytuowane równolegle do osi ulicy w odległości około 10 m od jezdni,

-od ul. IX Wieków Kielc do Runku - odcinek położony w ścisłym centrum miasta. Po obydwu stronach ulicy zlokalizowana jest zwarta zabudowa mieszkaniowa z obiektami handlowymi i usługowymi w parterze. Liczba kondygnacji zmienia się od 5 w okolicy al. IX Wieków Kielc do 2 w sąsiedzie Rynku. Budynki są oddzielone są od jezdni 3 m chodnikami.

WINCENTEGO WITOSA

Ulica ta ma status ulicy powiatowej i została objęta analizami na całej długości (około 1.4 km). Przeznaczona jest ona do obsługi terenów przemysłowych, przez które przebiega. Posiada przekrój poprzeczny jednojezdniowy dwupasowy.

Wzdłuż jej północnej krawędzi znajdują się tereny przemysłowe oraz składy magazynowe. Jedynie w okolicy skrzyżowania z ul. Wincentego z Kielc znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne w odległości kilkunastu metrów od krawędzi jezdni. Wzdłuż południowej krawędzi znajdują się tereny zieleni nieurządzonej położone w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Silnica. 

 WOJSKA POLSKIEGO

Ulica ta została objęta analizami na odcinku od ul. Wrzosowej do granicy miasta tj. na długości około 2.4 km. Stanowi on fragment drogi wojewódzkiej Nr 764 z Kielc do Staszowa. Jej zadaniem jest przenoszenie ruchu zewnętrznego z tego kierunku, a także obsługi komunikacyjnej terenów mieszkaniowych wzdłuż niej zlokalizowanych. W przekroju poprzecznym składa się z jednej jezdni o dwóch pasach ruchu o łącznej szerokości około 7 m.

Zagospodarowanie przestrzenne na analizowanym odcinku ul. Wojska Polskiego jest w znacznym stopniu zróżnicowane. Na odcinku Wrzosowa - Berberysowa po obydwu stronach ulicy znajdują się domy jednorodzinne, które znajdują się w odległości od jezdni około 10 m po stronie południowej i około 20 m po stronie północnej. Na odcinku Berberysowa - granica miasta po obu stronach ulicy znajdują się lasy oraz tereny zieleni nieurządzonej. W rejonie skrzyżowania z ul. Klecką znajdują się pojedyncze domy jednorodzinne oddalone od jezdni o około 20 m.

WRZOSOWA

Ulica ta została objęta analizami na odcinku od ul. Tarnowskiej do ul. Wojska Polskiego 1.3 km długości. Stanowi ona fragment drogi wojewódzkiej Nr 764 z Kielc do Staszowa. Oprócz przenoszenia ruchu zewnętrznego z kierunku Staszowa zapewnia ona także obsługę komunikacyjną osiedli mieszkaniowych położonych wzdłuż ul. Wrzosowej i Wojska Polskiego. W przekroju poprzecznym ulica składa się z jednej jezdni o dwóch pasach ruchu o szerokości około 3 m każdy.

 

Zagospodarowanie przestrzenne jest znacznie zróżnicowane i zależy od lokalizacji. Na odcinku od ul. Tarnowskiej do ul. Grenadierów po obu stronach znajdują się tereny zielone (po północnej ogródki działkowe, a po południowej zieleń nieurządzona). Na odcinku od ul. Grenadierów do ul. Wojska Polskiego, północnej krawędzi rozciągają się tereny przemysłowe, natomiast po drugiej stronie ulicy tereny zabudowy mieszkaniowej oddalonej od jezdni o około 15-20 m.

ZAGNAŃSKA

Ulica ta została objęta analizą tylko na odcinku pomiędzy ulicami Okrzei a Witosa, który stanowi istotne uzupełnienie podstawowego układu komunikacyjnego Kielc (pierwotne zlecenie nie obejmowało swym zakresem tej ulicy). Ma ona status ulicy powiatowej, a długość tego odcinka wynosi około 1.75 km. Zapewnia ona obsługę komunikacyjną obszarów przemysłowych położonych w tej części Kielc. Posiada ona jedną jezdnię dwupasową i jedynie w okolicy skrzyżowania z ulicami Jesionową i Łódzką pojawia się pas dzielący i dodatkowe pasy przeznaczone dla relacji skrętnych.

 

Wzdłuż zachodniej krawędzi ulicy zagospodarowanie przestrzenne ma charakter przemysłowy, natomiast po wschodniej jest ono zmienne. Na odcinku od ul. Okrzei do ul. Jesionowej położone są tereny przemysłowe, natomiast na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Witosa znajdują się tereny rekreacyjne położone nad Zalewem Kieleckim, a także tereny zieleni nieurzadzonej.

ŹRÓDŁOWA

Ulica ta stanowi odcinek drogi krajowej Nr 73 Kielce - Tarnów i została objęta analizą na całej długości wynoszącej około 600 m. Oprócz przenoszenia znacznych potoków ruchu zewnętrznego stanowi ona element wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej. W przekroju poprzecznym składa się ona z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu każda.

 

Po obydwu stronach otacza ją zabudowa mieszkaniowa. Od strony wschodniej na całej długości ulicy, a po stronie zachodniej w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Zagórską znajdują się budynki mieszkaniowe wielorodzinne o liczbie kondygnacji 4, 5 lub 11. Na pozostałym odcinku po stronie zachodniej zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna, która w stosunku do jezdni położona jest pod kątem, w odległości około 6-8 m.

 ŻELAZNA

Ulica ta została objęta analizami na odcinku pomiędzy ulicami Żytnią a Czarnowską. Stanowi ona tu odcinek drogi wojewódzkiej Nr 762 i ma długość około 500 m. Zapewnia ona dojazd od dworców PKP i PKS oraz północnej części śródmieścia. Jej przekrój poprzeczny składa się z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu każda.

Zagospodarowanie po obydwóch stronach ulicy różni się znacząco. Po stronie zachodniej znajdują się obiekty usługowe związane z obsługa pasażerów dworca PKP. Po stronie wschodniej natomiast znajdują się budynki mieszkalne 5-kondygnacyjne położone około 4-6 m od krawędzi jezdni.

ŻYTNIA

Ulica ta ma status drogi wojewódzkiej i została objęta analizą na całej długości, która wynosi około 300 m. Stanowi ona element obwodnicy śródmiejskiej i zapewnia dojazd do centrum z zachodniej części Kielc. Przekrój poprzeczny składa się z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu każda.

 

Wzdłuż południowej krawędzi ulic znajdują się tereny zieleni nieurządzonej oraz hala widowiskowo-sportowa w odległości około 10 m od jezdni. Wzdłuż północnej krawędzi znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o liczbie kondygnacji od 3 do 5. Budynki te znajdują się w odległości od kilku do około 20 m od jezdni.

 

4.4. Układ linii kolejowych

Ekspertyzą objęte zostały ponadto wszystkie odcinki linii kolejowych znajdujących się w granicach miasta.

Podstawę kolejowego układu komunikacyjnego Kielc stanowią:

 • Linia nr 8 - Warszawa (Zachodnia) - Kraków (Główny) - jest to pierwszorzędna, zelektryfikowana linia dwutorowa, na której wykonywane są przewozy pasażerskie i towarowe; na km 187+144 tej linii zlokalizowana jest stacja węzłowa Kielce;
 • Linia nr 61 - Kielce - Fosowskie - jest to pierwszorzędna, zelektryfikowana linia dwutorowa, na której prowadzony jest ruch pasażerski i towarowy; na km 1+806 tej linii znajduje się stacja manewrowa (rozrządowa) Kielce Herbskie;

Ponadto, w skład Kieleckiego Węzła Kolejowego wchodzą dwie zelektryfikowane, pierwszorzędne łącznice, na których prowadzony jest wyłącznie ruch pociągów towarowych:

 • Łącznica nr 567 - Piaski (posterunek odgałęźny zlokalizowany na km 185+389 linii nr 8) - Kielce Herbskie, o długości 1780 m, umożliwiająca przejazd z kierunku Skarżysko Kamienna bezpośrednio (bez zmiany kierunku jazdy) na stację Kielce Herbskie i w kierunku Koniecpola;
 • Łącznica nr 568 - Sitkówka Nowiny (stacja węzłowa na km 198+190 linii nr 8) - Szczukowice (posterunek odgałęźny zlokalizowany na km 10+711 linii nr 61), o długości 10.06 km, umożliwiająca przejazd z kierunku Sędziszowa/Włoszczowic na linię 61 w kierunku Koniecpola z ominięciem stacji Kielce i Kielce Herbskie.

Lokalizację linii kolejowych wchodzących w skład opracowania przedstawiono na rys. Z1 w załączniku Nr 1.

 

5.Źródła hałasu komunikacyjnego
5.1.Ruch drogowy

Podstawowym parametrem modelu emisji hałasu drogowego jest natężenie ruchu pojazdów wraz z procentowym udziałem pojazdów ciężkich oraz ich prędkość. Zleceniodawca przekazał zespołowi autorskiemu następujące materiały zawierające dane przydatne przy określaniu natężenia ruchu na poszczególnych odcinkach analizowanej sieci komunikacyjnej:

 1. Sztechman J. - Obciążenie ruchem kołowym podstawowych ciągów komunikacyjnych w zachodniej części Kielc, Kielce 1999 - opracowanie zawiera wyniki obliczeń symulacyjnych dla godziny szczytu popołudniowego na wszystkich ulicach położonych w zachodniej części Kielc oraz ważniejszych ulicach w pozostałej części miasta [23].
 2. Kielce - plan akustyczny, 1999, Opracowanie pomiarów hałasu komunikacyjnego; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Kielce, 2000 - opracowanie zawiera pomiary 15-minutowe na wszystkich odcinkach analizowanych ulic wykonywane w godzinach międzyszczytowych (przedpołudniowych) przy okazji pomiaru hałasu [8].
 3. Badanie natężenia ruchu i opracowanie wyników na skrzyżowaniach ulic w Kielcach; Proeko, Kielce, 2000 - opracowanie zawiera wyniki pomiarów natężenia ruchu na 9 skrzyżowaniach w śródmieściu trwającego 10 godzin i obejmującego zarówno godziny szczytu porannego jak i popołudniowego [4].

 

Dodatkowo przy analizach ruchowych skorzystano z innych opracowań:

 1. Wyniki pomiarów ruchu na skrzyżowaniach Krakowska - Fabryczna oraz Tarnowska - Wojska Polskiego w Kielcach z roku 2002 - materiały Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach - wyniki pomiarów 12-godzinnych na 2 skrzyżowaniach.
 2. Pomiary ruchu na wybranych ulicach i skrzyżowaniach Kielc przeprowadzonych w roku 2002 - materiały Politechniki Świętokrzyskiej - wyniki pomiarów 2-godzinnych natężenia ruchu na wlotach 14 skrzyżowań na najważniejszych ciągach ulic w mieście.

 

Uzyskane z powyższych materiałów źródłowych wielkości natężeń ruchu dla poszczególnych kategorii pojazdów ze względu na specyfikę analiz środowiskowych zostały podzielone na dwie grupy:

-pojazdy lekkie - potok pojazdów złożony z samochodów osobowych i dostawczych,

-pojazdy ciężkie, na którą składają się samochody ciężarowe (także z przyczepami i naczepami), autobusy (zarówno standardowe jak i przegubowe) oraz motocykle.

Ponieważ uzyskane bezpośrednio z materiałów źródłowych wielkości natężenia ruchu obydwu grup pojazdów pochodziły z różnych okresów doby, zaszła konieczność ich aproksymowania na okres całej doby. Wartości poszczególnych współczynników aproksymacyjnych dla różnych okresów pomiarowych zostały opracowane na podstawie analizy szczegółowych wyników całodobowych pomiarów natężenia ruchu w przekrojach ulic w miastach o podobnej wielkości.

W kolejnym etapie analiz uwzględniając specyfikę uciążliwości hałasu w świetle obowiązujących przepisów prawnych z doby wydzielono dwa okresy: dzień (tj. pomiędzy godziną 600 a 2200) oraz noc (pomiędzy 2200 a 600 rano). Wartości poszczególnych współczynników udziału natężenia ruchu w obydwu rozpatrywanych okresach w ruchu całodobowym dla obu analizowanych grup pojazdów przyjęto także na podstawie dysponowanych szczegółowych pomiarów całodobowych natężenia ruchu.

W przypadku, gdy na danym odcinku dysponowano wielkościami natężenia ruchu pochodzącymi z różnych źródeł, dokonano ich porównania, a następnie określono ostateczną wielkość natężenia ruchu uwzględniając jednocześnie czas trwania pomiaru, na podstawie, którego zostały one opracowane. Prognozy oparte na pomiarach trwających dłużej są, bowiem znacznie bardziej wiarygodne. W praktyce na poszczególnych odcinkach sieci ulicznej nie zaobserwowano znaczącego zróżnicowania wyniku prognoz ruchowych opartych na różnych materiałach źródłowych, a opracowanych na podstawie różnych pomiarów wyjściowych.

Wyniki omówionych analiz zostały zestawione w poniższych tabelach oraz przedstawione na następujących rysunkach:

-Rysunek Z3 w załączniku Nr 1 - Natężenie ruchu i udział pojazdów ciężkich w porze dnia wraz z podziałem administracyjnym dróg.

-Rysunek Z4 w załączniku Nr 1- Natężenie ruchu w porze nocy i udział pojazdów ciężkich wraz z podziałem administracyjnym dróg.

Ponadto w tabl. 5.1, 5.2 i 5.3 przedstawiono dane liczbowe (natężenie oraz udział pojazdów ciężkich) dla wszystkich odcinków objętych analizą.

 

Tabl. 5.1. Wyniki obliczeń natężenia ruchu na wybranych odcinkach ulic Kielc

 

 

Tabl. 5.3 Wyniki obliczeń natężenia ruchu na wybranych odcinkach ulic Kielc - ciąg dalszy

 

5.2. Ruch kolejowy

W Kieleckim Węźle Kolejowym obsługiwany jest ruch pociągów pasażerskich i towarowych, z których część rozpoczyna lub kończy jazdę na stacji Kielce lub Kielce Herbskie, część zaś to pociągi tranzytujące różnych relacji. Niezależnie od tego, na stacjach i punktach ładunkowych wykonywana jest praca manewrowa.

W celu oszacowania rzeczywistego ruchu pociągów skorzystano z następujących źródeł:

 1. Sieciowy Rozkład Jazdy Pociągów PKP 2003 - oraz informacji zawartych w dodatku IV do służbowego rozkładu jazdy.
 2. Służbowy rozkład jazdy pociągów towarowych (za rok 2002).
 3. Własne obserwacje w celu zweryfikowania ruchu rzeczywistego z rozkładowym.

 

Przyjęte do dalszych obliczeń dane mają charakter szacunkowy, ponieważ występujące w przewozach kolejowych (zwłaszcza towarowych) wahania przewozów powodują zróżnicowanie liczby kursujących pociągów i ich zestawienia. Podano średniodobowe liczby pociągów, w rozbiciu na porę dzienną (godz. 600-2200) i nocną (2200-600) według następującej klasyfikacji:

 

 

Pociągi pasażerskie

Natężenie i prędkość maksymalną na poszczególnych odcinkach podano na rys. 5.1 (prędkość średnia to mniej więcej 60-80% maksymalnej, w zależności od kategorii pociągu - osobowy, przyspieszony, pospieszny). Do obliczeń hałasu przyjęto 75% prędkości dopuszczalnej, natomiast długość pociągu określono przyjmując następujące założenia:

 

-zestawienie klasyczne (lokomotywa + wagony) - średnia długość 300 m,

-zestawienie z elektrycznych zespołów trakcyjnych (typu EN57 itp.) - średnią długość takich pociągów przyjęto 150 m.


Rys. 5.1. Dane ruchowe oraz prędkości dopuszczalne ruchu pociągów pasażerskich na liniach kolejowych w granicach Miasta Kielce

 

Pociągi towarowe

 W zależności od relacji oszacowano ich długość w metrach. W związku z brakiem innych danych przyjęto wielkości manewrowe jako rzeczywiste i w ten pośredni sposób uwzględniono pracę manewrową. Prędkość tych pociągów przyjęto jako 75 % prędkości maksymalnej rozkładowej. Na rys. 5.2 przedstawiono dane dotyczące pociągów towarowych w podziale na porę dnia i nocy.

  

Rys. 5.2. Dane ruchowe oraz prędkości dopuszczalne ruchu pociągów towarowych na liniach kolejowych w granicach Miasta Kielce


6. Wrażliwość akustyczna rejonów miasta
Rozporządzenie MOŚZNiL z 13 maja 1998 roku (Dz. U. Nr 66, poz. 436) określa dopuszczalne poziomy hałasu pochodzące od różnych źródeł. Niniejsza ekspertyza dotyczy hałasu pochodzącego od dróg lub linii kolejowych. Rozporządzenie określa w podziale na poszczególne rodzaje zabudowy wartości dopuszczalnego poziomu hałasu dla pory dnia, czyli dla okresu doby od 6:00 do 22:00 oraz dla pory nocy, która obejmuje okres od 22:00 do 6:00.

 

Pora dzienna - 50 dB, pora nocna - 40 dB. Wartości te obowiązują dla:

 • Obszarów A ochrony uzdrowiskowej.
 • Terenów szpitali poza miastem.

 

Pora dzienna - 55 dB, pora nocna - 45 dB. Wartości te obowiązują dla:

 • Terenów wypoczynkowo rekreacyjnych poza miastem.
 • Terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.
 • Terenów domów opieki.
 • Terenów szpitali w miastach.

 

Pora dzienna - 60 dB, pora nocna - 50 dB. Wartości te obowiązują dla:

 • Terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej izamieszkania zbiorowego.
 • Terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.
 • Terenów zabudowy zagrodowej.

 

Pora dzienna - 65 dB, pora nocna - 55 dB. Wartości te obowiązują dla: 

 • Terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją biektów administracyjnych.

 

Zgodnie ze Studium [22] wzdłuż analizowanych ciągów komunikacyjnych objętych niniejszą ekspertyzą występują trzy główne grupy zabudowy. Są to:

 • Tereny zabudowy o głównej funkcji usług ogólnomiejskich metropolitalnych oraz mieszkaniowej. Ponieważ jest to zabudowa ścisłego centrum Kielc to dla tego typu zabudowy obowiązują następujące wartości dopuszczalne; pora dnia 65 dB, pora nocy 55 dB.
 • Tereny zabudowy mieszkaniowej z przewagą zabudowy wysokiej intensywności z usługami ogólnomiejskimi podstawowymi - istniejące / rozwojowe oraz tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o określonej wysokości z usługami podstawowymi, istniejące / rozwojowe. Dla tych obszarów obowiązują następujące poziomy dopuszczalne; w porze dnia 60 dB oraz w porze nocy 50 dB.
 • Tereny o przewadze funkcji produkcyjno - magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa, istniejące / rozwojowe. Dla tego typu terenów nie przewiduje się dopuszczalnych poziomów hałasu.

 

Poza wyżej wymienionymi głównymi grupami terenów, jakie znajdują się w sąsiedztwie analizowanych ulic, występują również w sąsiedztwie tych ulic pojedyncze budynki, dla których obowiązują obniżone wartości dopuszczalnego równoważnego poziomu hałasu. Są to budynki szkół, szpitali domów opieki. Da tych budynków obowiązuje dopuszczalny poziom dźwięku w porze dnia wynoszący 55 dB oraz w porze nocy wynoszący 45 dB.

Na rys. Z5 przedstawiono propozycję terenów zgodną ze Studium, dla których obowiązywać powinny określone poziomy dopuszczalnego poziomu dźwięku.

 

7. Określenie uciążliwości akustycznej

7.1. Aparatura pomiarowa i wyniki pomiarów

W celu weryfikacji modelu obliczeniowego wykorzystanego do obliczeń emisji i imisji hałasu wykonano krótkotrwałe pomiary. Pomiar wykonano w porze dziennej od godz. 6.00 w dniu 5 listopada 2003 roku. Koniec pomiarów nastąpił o godzinie 22.00 tego samego dnia. Podczas wykonywania pomiarów panowały sprzyjające i stabilne warunki atmosferyczne. Prędkość wiatru nie przekraczała 3 m/s, a temperatura podczas pomiaru wynosiła od 6°C do 10°C. W czasie trwania pomiaru nie wystąpiły opady atmosferyczne (sucha jezdnia) i nie występowała istotna inwersja temperatury przy gruncie.

Pomiary równoważnego poziomu dźwięku wykonywano przy użyciu precyzyjnych mierników dźwięku klasy 1, Bruel&Kjaer (2236 i 2238), przy użyciu stałej czasowej FAST i charakterystyki korekcyjnej A. Mierniki posiadają aktualne świadectwo legalizacji (wydane przez Główny Urząd Miar w Warszawie). Każdorazowo przed pomiarem wykonano kalibrację precyzyjnych mierników poziomu dźwięku za pomocą kalibratora 4231 posiadającego również aktualne świadectwo legalizacji.

Wyniki pomiarów ze względu na ich krótkotrwały czas wykonania (15 min.) miały charakter orientacyjny i nie mogą być bezpośrednio odnoszone do wartości dopuszczalnych. Charakteryzują one jednak klimat akustyczny w sąsiedztwie wybranych ulic w Kielcach.

Lokalizację wszystkich przekrojów pomiarowych przedstawiono na rys. 7.1.

 

Rys. 7.1. Lokalizacja punktów pomiaru hałasu

 

Wyniki pomiarów wraz z opisem lokalizacji punktów pomiarowych przedstawiono w tabl. 7.1.

 

Tabl. 7.1 Wyniki pomiarów hałasu na wybranych odcinkach ulic

 

7.2. Metodyka prognozowania hałasu dla ulic i dróg

Obliczenia i prognozy równoważnego poziomu dźwięku wykonano na podstawie metody stworzonej w połowie lat osiemdziesiątych i ciągle aktualizowanej w Katedrze Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej [2]. W metodzie tej założono, że na poziom hałasu w otoczeniu jednorodnego (pod względem geometrii, otoczenia i ruchu) odcinka drogi mają wpływ czynniki związane z ruchem (natężenie ruchu, średnia prędkość potoku ruchu, procentowy udział w ruchu pojazdów ciężkich) oraz geometria skrzyżowania i dróg dojazdowych i ich otoczenie (pochylenie podłużne drogi, rodzaj i stan nawierzchni drogowej, odległość punktu odbioru od drogi, wysokość punktu odbioru nad terenem, rodzaj pokrycia terenu, poziomy kąt widzenia z punktu odbioru odcinka drogi, obecność urządzeń ekranujących, obecność urządzeń odbijających fale dźwiękowe). Metoda umożliwia ocenę klimatu akustycznego w otoczeniu istniejącego lub projektowanego skrzyżowania, wokół którego może występować zabudowa. Wyniki obliczeń można bezpośrednio odnosić do wartości dopuszczalnych dla danego rodzaju terenu lub zabudowy.

W metodzie wprowadzono tzw. podstawowy poziom hałasu. Poziom ten określany jest w odległości odniesienia 10 m, mierzonej w poziomie od krawędzi jezdni (linii odniesienia) w kierunku odbiorcy, na wysokości 1.5 m nad poziomem drogi. Podstawowy, równoważny poziom dźwięku A (tylko od parametrów ruchu) obliczany jest z zależności łączącej: natężenie ruchu [P/h], prędkość średnią potoku ruchu [km/h], oraz udział w potoku ruchu pojazdów ciężkich [%]. W zależności tej zawarte są trzy podstawowe czynniki mające decydujący wpływ na poziom hałasu. Są one wzajemnie ze sobą powiązane i próby przeprowadzenia analiz wpływu pojedynczych składników zależności mogą być obarczone dużym błędem (np. równoczesny wzrost natężenia ruchu i udziału pojazdów ciężkich może spowodować obniżenie prędkości).

Poziom równoważny dźwięku A w pojedynczym punkcie odbioru obliczany jest przez skorygowanie wartości podstawowego poziomu hałasu poprawkami wynikającymi z czynników geometrycznych skrzyżowania i dróg dojazdowych oraz ich otoczenia.

Powiązanie trzech podstawowych czynników ruchowych mających decydujący wpływ na kształtowanie klimatu akustycznego zdecydowały o wyborze tej metody. Maksymalny błąd metody szacuje się na około 1.5 dB (maksymalnie do 2.5 dB).

 

7.3. Metodyka prognozowania hałasu dla linii kolejowych

 

Obliczenia hałasu pochodzącego od linii kolejowych wykonano na podstawie [10]. W metodzie tej uwzględniono podział na pociągi towarowe i pasażerskie. Ponadto przy obliczeniach emisji i imisji hałasu brano pod uwagę następujące parametry: długość pociągów (w podziale na towarowe i pasażerskie), średnie prędkości przejazdu, rodzaj przebiegu linii po terenie oraz założono, że w sąsiedztwie linii kolejowych występują tereny płaskie pokryte trawą.

Wyniki obliczeń w postaci map emisji oraz imisji przedstawiono w załączniku Nr 1 na końcu niniejszego opracowania.

 

7.4.Wielkość wskaźnika "W" dla POSZCZEGÓLNYCH ulic

W celu scharakteryzowania, wielkości emisyjnych hałasu na sieci ulic i dróg objętych ekspertyzą wykonano obliczenia wskaźnika "W". Wskaźnik ten obrazuje, jaki udział procentowy w stosunku do całej sieci ulic i dróg objętych analizą stanowią odcinki o określonych wartościach emisyjnych. Wskaźnik ten obliczono osobno dla pory dnia i nocy. Wielkość wskaźnika "W" w poszczególnych przedziałach klasowych (hałasu) przedstawiono w tabl. 7.2. i określa się wzorem:

 

 

 Wi = Li /L * 100%  (7.1)

 

 

 

gdzie:         Wi - wartość wskaźnika dla i-tego zakresu hałasu [%],

                   Li - długość odcinków dla i-tego zakresu hałasu [km],

                   L - całkowita długość wszystkich odcinków objętych ekspertyzą.

 

 

Tabl. 7.2. Wielkość wskaźnika "W" dla pory dnia i nocy

 

8.Możliwości ograniczenia hałasu komunikacyjnego wraz z lokalizacją URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

Problem hałasu ze względu na ciągły wzrost liczby pojazdów poruszających się po drogach i ulicach w ostatnich latach stał się znacznym problemem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy w ich otoczeniu występuje zabudowa mieszkaniowa. W celu ochrony akustycznej zwłaszcza zabudowy mieszkaniowej stosuje się różnego rodzaju sposoby i metody. Bardzo często, pomimo zabezpieczeń nie da się uzyskać efektu ograniczenia przekroczeń wartości dopuszczalnych. Należy jednak przyjąć, że ograniczenie poziomu hałasu już o 3 do 5 dB powoduje odczuwalne skutki. Zgodnie z [5] niewielkie zmiany poziomu hałasu mogą powodować odczucia o różnej intensywności - tabl. 8.1.

 

Tabl. 8.1. Subiektywne progi odczuwania wielkości hałasu [5]

 

Z powodów podanych powyżej ważnym elementem w ochronie akustycznej jest dobór odpowiednich zabezpieczeń.

Sposoby przeciwdziałania przed hałasem dzieli się na ochronę bierną i czynną. Do ochrony biernej przed hałasem komunikacyjnym można zaliczyć:

a) zmiany organizacji ruchu,

b) ograniczenia prędkości,

c) ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich,

d) poprowadzenie projektowanej trasy w wykopie, tunelu, częściowym lub całkowitym przekryciu.

e) wykonanie torów kolejowych w technologii bezstykowej,

Ochrona czynna polega na zastosowaniu następujących środków:

a) ekrany akustyczne w postaci konstrukcji specjalnych, typu ściana,

b) cicha nawierzchnia, którą projektuje się dzięki odpowiedniemu doborowi materiałów,

c) zabudowa niemieszkalna mająca na celu ochronę budynków mieszkalnych - mogą to być garaże, obiekty usługowe itp.,

d) wymiana stolarki okiennej,

e) elewacje dźwiękochronne,

f) stałozielona zieleń izolacyjna,

g) zmiana przeznaczenia funkcji budynku,

h) progi akustyczne - urządzenia i metody techniczne mające na celu ograniczenie prędkości przy jednoczesnym utrzymaniu płynności ruchu (np. foto- lub video-radary prędkości),

i) domknięcia ścian szczytowych - w postaci konstrukcji specjalnych.

Ponieważ większość z w/w zabezpieczeń przed hałasem jest ogólnie znana, dlatego poniżej podano krótki opis sposobów ochrony, które są mniej rozpowszechnione.

Jako jedna z metod mało znanych, lecz ostatnio realizowanych również w Polsce (Warszawa - budynek Fokus oraz budynek LOT [19]) to wykonanie ekranów bezpośrednio na elewacji budynku. Polega to na tym, że przed elewacją budynku w pewnej odległości (zapewniającej przewietrzalność) wykonywana jest przeźroczysta ściana. Taki sposób zabezpieczenia powoduje, że duża część fali dźwiękowej jest zatrzymywana na takiej przesłonie. Jednocześnie ten rodzaj zabezpieczenia umożliwia otwieranie okien bez znacznego wzrostu hałasu wewnątrz pomieszczenia. Przykład tego typu rozwiązania przestawiono na Fot. 8.1 i 8.2 [19].

 

Fot. 8.1 Budynek "Fokus" w Warszawie z ekranami wykonanymi na elewacji

 

Fot. 8.2 Budynek LOT w Warszawie z ekranami wykonanymi na elewacji

 

Kolejnym sposobem na zmniejszenie hałasu, który nie jest jeszcze powszechnie znany i stosowany, to zastosowanie do wykonania wierzchnich warstw ścieralnych betonu asfaltowego o odpowiednim składzie, który redukuje hałas o 3 do 5 dB [21]. Nawierzchnię taką zastosowano na 8 ulicach w Poznaniu (łączna długość 33.5 km). Według badań wykonanych na jednej z ulic (ul. Hetmańska), w wyniku zastosowania cichej nawierzchni nastąpił spadek hałasu o 3 dB. Ponadto zespół prof. R. Makarewicza na podstawie badań ankietowych wykazał, że mieszkańcy ul. Hetmańskiej wskazują na spadek dokuczliwości hałasu.

Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania stosowane na nowych osiedlach. Charakterystycznym przykładem takich rozwiązań jest budowa wielopoziomowych garaży w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy, które przesłaniają od hałasu zabudowę mieszkalną. Przykład wykonania tego typu zabezpieczeń występuje w Kielcach na ul. Warszawskiej.

 

Fot. 8.3. Garaże spełniające funkcję osłony przed hałasem innych obiektów

 

Kolejnym sposobem ograniczenia hałasu jest realizacja tzw. "progów akustycznych". Sposób ten polega na ograniczeniu prędkości przy utrzymaniu płynności ruchu poprzez bezwzględną egzekucję dopuszczalnej prędkości. Efekt ten można uzyskać poprzez odpowiednie oznakowanie oraz zastosowanie np. fotoradarów. Zmuszenie kierowców do przestrzegania określonej prędkości w arterii oraz odpowiednia koordynacja sygnalizacji świetlnych w ciągach skrzyżowań ma na celu upłynnienie ruchu, a co spowoduje zmniejszenie emisji hałasu [2]. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest możliwość egzekucji takiej prędkości, która jest najkorzystniejsza ze względu na warunki przepustowości danej ulicy lub ciągu ulic, a także na bezpieczeństwo ruchu. Przykład oznakowania ulic z fotoradarami oraz sposób jego lokalizacji przedstawiono na Fot. 8.4 (przykład zastosowań w Krakowie).

 

Fot 8.4. Przykład fotoradaru wraz z poprzedzającym oznakowaniem pionowym

 

Rozwiązanie mało znane, lecz efektywnie ograniczające hałas w sąsiedztwie budynków mieszkalnych to domknięcie ścian szczytowych. Polega to na wykonaniu ekranów akustycznych równoległych i ściśle dopasowanych do ścian szczytowych budynków mieszkalnych. Ekran taki powinien być nieco wyższy od wysokości budynku. Przykład takiego rozwiązania przedstawiono na Fot. 8.5.

 

Fot. 8.5. Przykład wykonania wysokiego ekranu łączącego (domykającego) ściany szczytowe dwóch sąsiednich budynków mieszkalnych

 

Sposobem ograniczenia emisji hałasu kolejowego oprócz zastosowania środków, które mają na celu przesłonę trasy kolejowej (ekrany akustyczne), a przez to zmniejszenie hałasu, może być również wymiana podkładów i szyn kolejowych. Według badań hałasu wykonanych przez autorów opracowania [1] zmiana rozwiązań technologicznych skutkować może zmniejszeniem hałasu od 6 dB do 14 dB. Wielkość zmniejszenia hałasu uzależniona jest od stanu technicznego toru przed przebudową. Im gorszy stan techniczny, tym bardziej odczuwalna poprawa klimatu akustycznego. Przykład zastosowanych rozwiązań technicznych przedstawia Fot. 8.6.

 

Fot. 8.6. Porównanie starego połączenia szyn (u góry) z połączeniem szyn poremoncie (u dołu)

  

Na podstawie analiz, jakie wykonano dla podstawowego układu ulic Kielc przy wykorzystaniu map emisyjnych i imisyjnych oraz wizji w terenie wykonano zestawienie sposobów zabezpieczeń dla analizowanych ulic. Wyniki analiz przedstawiono w tabl. 8.2. oraz na rys. Z10 w załączniku Nr 1.

9.Wytyczne do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

Na podstawie wykonanych analiz ruchowych oraz wielkości zagrożenia hałasem komunikacyjnym można sformułować następujące zalecenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu:

 

a) Przedłużenie ul. Świętokrzyskiej w kierunku wschodnim

Ulica Sandomierska zostanie w znacznym stopniu odciążona wskutek realizacji przedłużenia ul. Świętokrzyskiej w kierunku wschodnim, która będzie stanowiła jednocześnie nowy wylot drogi krajowej Nr 74 w kierunku Lublina. Inwestycja ta zgodna jest z obowiązującym Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Kielc [22], a ponadto wraz z budową obwodnic Domaszowic i Cedzyny znajduje się wśród priorytetów inwestycyjnych GDDKiA Oddział w Kielcach.

Realizacja tej inwestycji umożliwi odciążenie ul. Sandomierskiej z całego ruchu tranzytowego, z kierunku wschodniego, a także ruchu źródłowego i docelowego koncentrującego się w północnej części Kielc. Na ul. Sandomierskiej pozostanie jedynie ruch związany z dojazdem do osiedli położonych wzdłuż tej ulicy, oraz ewentualnie ruch docelowy i źródłowy samochodów osobowych zmierzających do śródmieścia oraz osiedli położonych na południu Kielc. Ruch samochodów ciężarowych powinien jednak zostać ograniczony do niezbędnego minimum (związany z obsługą osiedli mieszkaniowych położonych wzdłuż ul. Sandomierskiej).

 

Tabl.9.1 Prognoza ruchu na wybranych odcinkach sieci drogowej wskutek przedłużenia ul.Świętokrzyskiej do wschodniej granicy miasta

 

Realizacja wyżej opisanej inwestycji i wyprowadzenie z ul. Sandomierskiej ruchu zewnętrznego może spowodować znaczące obniżenie poziomu emisji hałasu. Na odcinku pomiędzy ulicami Źródłową a Radlińską wielkość emisji hałasu zmniejszy się w porze dnia o 2.9 dB (z 77.6 do 74.7 dB), a w porze nocy o 3.5 dB (z 70.7 do 67.2 dB). Na odcinku Radlińska - granica miasta redukcja wielkości emisji hałasu jest jeszcze większa: w porze dnia o 4.2 dB (z 75.9 do 71.7 dB), a dla pory nocy o 4.7 dB (z 69.3 do 64.6 dB).

Inwestycja ta przyczyni się także do mniejszego, ale zauważalnego odciążenia hałasem ul. Manifestu Lipcowego na odcinku Świętokrzyska - Sandomierska. Na odcinku pomiędzy ulicami Świętokrzyska a Tysiąclecia Państwa Polskiego wielkość emisji hałasu zmniejszy się w porze dnia o 2.3 dB (z 78.4 do 76.1 dB), a w porze nocy o 2.6 dB (z 71.6 do 69 dB). Na odcinku Tysiąclecia Państwa Polskiego - Sandomierska redukcja wielkości emisji hałasu jest porównywalna: w porze dnia o 1.9 dB (z 78.9 do 77 dB), a dla pory nocy o 2.2 dB (z 72.1 do 69.9 dB).

b) W celu odciążenia ul. Piekoszowskiej na odcinku na zachód od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką należy przedłużyć ul. Szajnowicza-Iwanowa w kierunku zachodnim.

   

W celu odciążenia ul. Piekoszowskiej należałoby przedłużyć ul. Szajnowicza-Iwanowa w kierunku zachodnim, co jest zgodne z obowiązującym Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Kielc [22]. Istniejący odcinek ul. Szajnowicza-Iwanowa ma bardzo dużą rezerwę przepustowości, a przy jej wyczerpywaniu istnieje możliwość dobudowy drugiej jezdni. Istniejąca zabudowa os. Ślichowice znajduje się w dużym oddaleniu, co umożliwia w przyszłości odpowiednią jej ochronę poprzez zastosowanie szerokiego pasa zieleni izolacyjnej w połączeniu z wałem ziemnym lub/i ekranem akustycznym. Realizacja tej inwestycji umożliwi pozostawienie na wąskiej ul. Piekoszowskiej tylko ruchu związanego z obsługą komunikacyjną obiektów bezpośrednio przy niej położonych.

 

Tabl.9.2 Prognoza ruchu na wybranych odcinkach sieci drogowej wskutek przedłużenia ul.Szajnowicza-Iwanowa do zachodniej granicy miasta

 

Opisane powyżej odciążenie ul. Piekoszowskiej spowoduje obniżenie poziomu emisji hałasu o 2.6 dB zarówno w porze dnia (z 71.1 do 68.5 dB) jak i w porze nocy (z 63.1 do 60.5 dB).

c) W celu odciążenia ul. Wrzosowej należy zrealizować przedłużenie ul. Wojska Polskiego do ul. Armii Ludowej.

 

 

 

 

Odciążenie ul. Wrzosowej mogłoby nastąpić poprzez modernizację ul. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Rondem Czwartaków a ul. Żołnierzy Radzieckich, a następnie jej przedłużenie do ul. Armii Ludowej i dalej do ul. Tarnowskiej. Inwestycja jest zgodna z obowiązującym Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Kielc [22].

Realizacja opisanej inwestycji umożliwi odciążenie ul. Wrzosowej nie tylko od całego ruchu zewnętrznego z kierunku Staszowa, ale także od ruchu związanego z obsługą osiedla domków jednorodzinnych Ostra Górka. Opisana inwestycja umożliwi także przejęcie z ul. Wrzosowej ruchu ciężarowego związanego z obsługą terenów przemysłowych położonych wzdłuż ul. Gen. Hauke-Bosaka.

 

Tabl.9.3. Prognoza ruchu na wybranych odcinkach sieci drogowej wskutek modernizacji ul.Wojska Polskiego i przedłużenia jej do ul.Armii Ludowej 

 

 

 

 

Opisane powyżej przeniesienie ruchu z ul. Wrzosowej spowoduje obniżenie poziomu emisji hałasu o 2.3-2.5 dB w porze dnia: na odcinku Tarnowska - Żołnierzy Radzieckich z 75.6 do 73.3 dB, a na odcinku Żołnierzy Radzieckich - Wojska Polskiego z 73.6 do 71.1 dB. Większe zróżnicowanie wielkości redukcji poziomu hałasu zaobserwowano w porze nocy: na odcinku Tarnowska - Żołnierzy Radzieckich o 2.0 dB (z 67.4 do 65.4 dB), a na odcinku Żołnierzy Radzieckich - Wojska Polskiego o 2.6 dB (z 66 do 63.4 dB).

Realizacja tej inwestycji przyczyni się także do zmniejszenia ruchu także na odcinku ul. Tarnowskiej pomiędzy ul. Wapiennikową a ul. Wrzosową, a w ślad za tym także poziomu emisji hałasu o 1.3 dB (w porze dnia z 77.9 do 76.9 dB, w porze nocy z 71.4 do 70.1 dB).

-W celu uniknięcia dalszej degradacji ul. Jagiellońskiej nie należy jej przedłużać w kierunku północnym do ul. Skrzetlewskiej, jak i po południowej stronie nie należy doprowadzać do niej przewidzianego do modernizacji ciągu ulic Wapiennikowa - Husarska - Marmurowa. Ciąg ten mający charakter obwodnicy należy doprowadzić do ul. Armii Krajowej, posiadającej wystarczające rezerwy przepustowości.

-W celu odciążenia skrzyżowania ulic Czarnowska - 1 Maja - Okrzei - IX Wieków Kielc - Paderewskiego należy przedłużyć ul. Żelazną do ul. Zagnańskiej. Należy również przeanalizować konieczność budowy połączenia tego przedłużenia z ul. Łódzką.

10. Wnioski i zalecenia

Celem niniejszej ekspertyzy było określenie uciążliwości wybranych tras komunikacyjnych wraz z określeniem możliwości ich ograniczenia.

Dotyczy to zarówno części opisowej, pomiarowej jak i graficznej. Materiał ten może stanowić bazę przed wykonaniem mapy hałasu dla Miasta Kielce w zakresie oddziaływań komunikacyjnych. Obowiązek wykonania takiej mapy wiąże się z wejściem w życie Dyrektywy UE - Dyrektywa 2003/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Warunki i czas, do kiedy ma powstać mapa hałasu dla aglomeracji o liczbie ludności powyżej 250 tys. mieszkańców określają szczegółowo przepisy polskiego prawa. Przepisy te obecnie są nowelizowane zwłaszcza w części dotyczącej realnych terminów, do kiedy należy sporządzić mapy hałasu.

Zakres ulic, które objęte zostały ekspertyzą to podstawowy układ komunikacyjny Kielc, który prowadzi główne potoki ruchu w mieście. Natężenia ruchu, występujące w porze dnia i w porze nocy są na tyle duże, że w odległości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów od krawędzi jezdni występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.

Zmniejszenie ruchu na niektórych ulicach spowoduje odczuwalną poprawę stanu klimatu akustycznego - ulice te opisano w rozdziale dotyczącym wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu.

Zaleca się zastosowanie ograniczeń ruchu w ścisłym centrum miasta, do zamknięcia dla ruchu włącznie - ulica Paderewskiego. Środki przeznaczone na ochronę należy natomiast skoncentrować na ulicach, na których nastąpi wzrost ruchu - ul. Żytnia i Żelazna.

Na ciągach ulic, na których zastosowana jest sygnalizacja świetlna należy zapewnić właściwą organizację ruchu mająca na celu utrzymanie płynności ruchu pojazdów. Pomiędzy skrzyżowaniami należy doprowadzić do egzekucji obowiązujących dopuszczalnych prędkości. W tym celu można wykorzystać monitorowanie prędkości na głównych ciągach ulicznych przy użyciu fotoradarów lub wideoradarów.

Ważny element redukujący hałas u źródła to wykonywanie nawierzchni w nowych technologiach betonów asfaltowych porowatych, które zapewniają redukcję hałasu pochodzącego od styku opon z nawierzchnią. Wymianą nawierzchni powinny zostać objęte wszystkie ulice wchodzące w skład obwodnicy śródmiejskiej (ul. Żytnia, Żelazna, Ogrodowa, Seminaryjska, Tarnowska Źródłowa oraz IX Wieków Kielc) oraz ulice prowadzące duże potoki ruchu w sąsiedztwie wysokiej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej (ul. Warszawska, Jagielońska, Sandomierska, Jesionowa). Jest to sposób, który w połączeniu z innymi środkami ochrony takimi jak ekrany akustyczne, wymiana stolarki okiennej, domknięcia ścian szczytowych powinien spowodować efekt odczuwalnej poprawy klimatu akustycznego.

Pociągi pasażerskie oraz towarowe poruszające się po liniach kolejowych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta są źródłem znacznego hałasu. Jako metody ochrony przed hałasem kolejowym można przyjąć kilka rozwiązań. Budowa ekranów niskich (do wysokości 1.0 m) oraz średnich (do wysokości 3.0 m) mających na celu ograniczenie emitowanego hałasu pochodzącego od styku kół z szynami. Sukcesywna wymiana podkładów kolejowych i zastępowanie tradycyjnych połączeń szynowych połączeniami bezstykowymi, które powodują brak charakterystycznego stukania, a przez to wpływają na znaczne obniżenie hałasu. Innym sposobem jest ograniczenie przejazdów zwłaszcza towarowych w porze nocy, kiedy hałas kolejowy jest najbardziej odczuwalnych ze względu na dużą różnicę pomiędzy tłem a emitowanym hałasem.

Wprowadzanie możliwych do zastosowania sposobów ochrony przed hałasem w postaci różnego typu urządzeń powinno oprócz odpowiednich parametrów izolacyjności i efektywności akustycznej być analizowane z dostosowaniem i wkomponowaniem ich w otaczający krajobraz. Dlatego nie można bezkrytycznie stosować tylko ekrany akustyczne, które w wielu przypadkach nie posiadają żadnych walorów estetycznych i w porze dnia dają przeciętny efekt ochrony akustycznej. Należy również zwrócić uwagę, że stosowanie ekranów wysokich przy krawędziach ulic bardzo często jest sprzeczne z koniecznością właściwego doświetlenia pomieszczeń mieszkalnych. Alternatywą dla takich rozwiązań jest domykanie ścian szczytowych bardzo wysokimi ekranami (wysokość wyższa niż wysokość budynku - fotografie zamieszczono w tekście). Rozwiązanie to możliwe jest jednak do zastosowania tylko przy sprzyjającym usytuowaniu budynków względem ulicy.

Sposobem na ochronę budynków mieszkalnych w przypadku, kiedy nie ma możliwości zastosowania już innej formy ochrony są ekrany na elewacjach.

Wszystkie możliwe formy ochrony akustycznej w otoczeniu wybranych ulic wraz z określeniem odcinków, przedstawiono w części opisowej i graficznej niniejszej ekspertyzy.

 

11. LITERATURA
1.Badania hałasu na odcinku testowym z podkładami kolejowymi typu "Y", BEiPBK "EKKOM" na zlecenie Politechniki Krakowskiej, Kraków 2002/2003.
2.Bohatkiewicz J. Wpływ geometrii, organizacji i warunków ruchu na poziom hałasu w otoczeniu skrzyżowań. Praca doktorska. Politechnika Krakowska. 1999.
3.Datka S., Suchorzewski W., Tracz M. Inżynieria ruchu. WKiŁ. Warszawa, 1999.
4.F.U.H. PROEKO, Badania natężenia ruchu i opracowanie wyników na skrzyżowaniach ulic w Kielcach, Kraków 2000.
5.Hassall J.R., Zaveri K. Acoustic Noice Measurments. Denmark 1988.
6.Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Opracowanie pomiarów hałasu komunikacyjnego Kielce - Plan akustyczny. Kielce 1999.
7.Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Opracowanie pomiarów hałasu komunikacyjnego. Odcinki ulic w rejonie szpitali w Kielcach, Kielce 1999.
8.Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Opracowanie pomiarów hałasu komunikacyjnego. Linia kolejowa relacji Kielce - Częstochowa, Kielce 2000.
9.Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Opracowanie pomiarów hałasu komunikacyjnego. Linia kolejowa relacji Warszawa - Kraków, Kielce 1998.
10.Instytut Ochrony Środowiska. Obliczeniowe metody oceny klimatu akustycznego w środowisku, Warszawa 1989
11.Kragh J., Sandberg U. Noise emission froam road vehicles 1990-2010. The development expected by a nordic experts. Inter Noise? 94. Yokohama, 1994.
12.Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Biuro Usług Ekologicznych w Krakowie. Opracowanie pomiarów hałasu komunikacyjnego dla potrzeb planowania przestrzennego Miasta Kielc - Predykcja hałasu w prognozowanym układzie komunikacyjnym Kielc dla potrzeb planowania przestrzennego Miasta Kielc Kraków 1993-04.
13.Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Metody pomiarów hałasu zewnętrznego w środowisku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1996.
14.Pismo Urzędu Miasta Nr GNŚ.IV - 0717/20/03 z dnia 2003-11-03 określające ulice objęte ekspertyzą.
15.PN-87/B-02151/01 i 02. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach
16.Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13.05.1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436
17.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15.01.2002 r. w sprawie progowych wartości poziomu hałasu (Dz. U. Nr 8, poz.81).
18.Ruch Drogowy 2000. "Transprojekt" Warszawa.
19.Strona internetowa Autorskiej Pracowni Architektury Kurylowicz & Associates spółka z o.o. - www.apaka.com.pl.
20.Strona internetowa Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach - www.mzd.kielce.pl.
21.Strona internetowa Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu - www.zdm.poznan.pl.
22.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce, Kielce 2000.
23.Szechman J. - Obciążenie ruchem kołowym podstawowych ciągów komunikacyjnych w zachodniej części Kielc, Kielce 1999.
24.Tracz M.,Bohatkiewicz J. i inni. Oceny oddziaływania dróg na środowisko. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych. Warszawa. 1997 - I wydanie, 1999 - II wydanie, 2001 - III wydanie (wersja robocza), cz. I i II - Wytyczne zalecone do stosowania przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych.
25.Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Infrastruktury Województwa i Ochrony Środowiska, Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, część: Transport i Infrastruktura Techniczna. Kielce 1999.
26.Urząd Miasta Kielce - Biuro Współpracy z Zagranicą. Raport o stanie Miasta za rok 2001. Kielce 2002.
27.Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).
28.Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085).
29.Władsław Gardziejczyk. XLVIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB - Hałas toczenia jako kryterium wyboru technologii wykonywania warstw ścieralnych. Opole-Krynica 2002.
30.Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych.Warszawa, czerwiec 1999 r.
 
Załączniki
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności