Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Mapa akustyczna Miasta Kielce 2018

„Mapa akustyczna miasta Kielce 2018” (INTERNOISE Marek Jucewicz)

Zgodnie z przepisami Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska starosta (zgodnie z art. 3 pkt 35 ww. ustawy rozumie się przez to także prezydenta miasta na prawach powiatu) sporządza, co 5 lat, mapy akustyczne aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy.

 

Mapa akustyczna sporządzana jest na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska i stanowi podstawowe źródło danych wykorzystywanych dla celów:

  1. informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem,
  2. opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska,
  3. tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem.

 

Na zlecenie Gminy Kielce z 2017 roku opracowana została aktualna mapa akustyczna miasta Kielce. Zamawiającym opracowanie w imieniu Gminy Kielce był Miejski Zarząd Dróg w Kielcach. Wykonawcą opracowania jest firma INTERNOISE Marek Jucewicz, ul. Witkiewicza 1A, 80-319 Gdańsk.

 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności