Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Mapa zaburzeń tektonicznych na terenie Kielc

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI ul. Zgoda 21, 25-953 Kielce


MAPA ZABURZEŃ TEKTONICZNYCH NA TERENIE KIELC w skali 1:25 000, z uwzględnieniem wpływu dyslokacji nieciągłych na budowle i zdrowie mieszkańców


Opracował: mgr Mieczysław Studencki

Wersja komputerowa mapy: dr Katarzyna Janecka-Styrcz


Mapa geologiczna obszaru Kielc ze szczególnym uwzględnieniem dyslokacji nieciągłych została opracowana przez Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geologicznego na zlecenie Urzędu Miasta Kielce. Wykonano ją w okresie czerwiec – sierpień 2006 r. Dyslokacje nieciągłe – uskoki i nasunięcia często stanowią drogę migracji roztworów zawierających rozpusz-czone związki, a wśród nich mogą się znajdować szkodliwe dla zdrowia ludzi pierwiastki promieniotwórcze. Istotnym sygnałem możliwości ich występowania są wyniki badań wykonanych tuż poza granicami miasta w rejonie Mójczy – Bukówki, gdzie w strefach niektórych uskoków B.J. Kowalski i I.J. Olszak w latach 2001-2003 stwierdzili podwyższoną koncentrację naturalnych izotopów promieniotwórczych. Przy konstruowaniu mapy korzystano z dostępnych materiałów kartograficznych z rejonu Kielc oraz dodatkowo wykonano interpretację geologiczną panchromatycznych zdjęć lotniczych i zdjęć radarowych. Jest ona podstawą do prowadzenia dalszych, planowanych w 2007 r. badań zawartości izotopów promieniotwórczych i promieniowania elektromagnetycznego w strefach nieciągłości tektonicznych i ich ewentualnego wpływu na zdrowie mieszkańców. W pierwszym etapie zostaną wykonane badania pilotujące w sześciu wytypowanych rejonach (Zalesie, Białogon, Bocianek, KSM, Os. Jana Kochanowskiego, ul. Wojska Polskiego), a w drugim na pozostałych terenach.
Mapę wykonano w wersji cyfrowej w skali 1:25 000 (u 65) w programie Arc-Info, a jej warstwy informatyczne zostały wyeksportowane do programu Autocad, w którym sporządzane są plany przestrzenne Miasta Kielce.

Kielce, sierpień 2006 r.

 

Mapa (jpg, 6MB)

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności