Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Wpływ substancji stosowanych do odladzania jezdni - raport

Raport z wykonanych badań wpływu substancji stosowanych do odladzania jezdni, tj. chlorku wapnia, chlorku magnezu i chlorku sodu, na drzewa rosnące wzdłuż wybranych ulic Miasta Kielce – streszczenie.


Przed sezonem zimowym 2008/2009 w celu zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Kielce stosowano chlorek sodu. Od tego czasu na wybranych ulicach zaczęto używać chlorku wapnia i chlorku magnezu. Sytuacja ta stała się dobrą okazją do zbadania wpływu wymienionych soli na przydrożne drzewa. Głównym celem badań wykonanych na potrzeby tematu „Ocena wpływu soli stosowanych do odladzania jezdni na przydrożne drzewa” było porównanie warunków siedliskowych oraz zdrowotności i żywotności przydrożnych drzew na ulicach posypywanych różnymi solami. Aby zrealizować ten cel wykonano analizy chemiczne próbek śniegu, gleb oraz liści i kory drzew, jak również przeprowadzono ocenę kondycji przydrożnych drzew na 12 stanowiskach badawczych w granicach administracyjnych miasta Kielce. Dodatkowo wykonano analizę korozyjności wymienionych soli.


Badane drzewa wykazywały negatywne objawy: ubytek aparatu asymilacyjnego, uszkodzenia i obniżoną żywotność. Najgorszą kondycją charakteryzowały się drzewa rosnące najbliżej drogi, przy ulicach o dużym natężeniu ruchu, ze względu na intensywne rozpryskiwanie zasolonego śniegu bezpośrednio na pień. Wraz z wodami roztopowymi do przydrożnych gleb dostały się substancje wpływające na wzrost odczynu i prowadzące do niekorzystnych zmian w ich składzie chemicznym, co było przyczyną pogorszenia warunków życia roślin. Badane gleby mają odczyn zasadowy, wykazując wyższe od typowych dla gleb zawartości sodu, siarki, cynku oraz niższe od przeciętnych ilości boru, magnezu i całkowitego węgla organicznego. Ze względu na alkaliczny odczyn gleb, rośliny przyswajają dużą ilość boru z podłoża. Obniżona jest jednocześnie biodostępność manganu, cynku i sodu. Biorąc pod uwagę niskie zawartości magnezu w badanych glebach, stosowanie chlorku magnezu do utrzymania dróg mogłoby być korzystne dla gospodarki mineralnej roślin. Mając na uwadze negatywny wpływ soli na roślinność przydrożną, projektując zieleń miejską powinno się dobierać gatunki odporne na zasolenie i sadzić je możliwie jak najdalej od krawędzi jezdni.


Dane literaturowe dotyczące korozyjności badanych soli są niejednoznaczne. W zależności od warunków prowadzenia eksperymentów uzyskano zróżnicowane wyniki, choć w większości prac udowodniono, że największą korozyjność w stosunku do stali i cynku wśród badanych soli posiada chlorek sodu, natomiast chlorek wapnia i chlorek magnezu charakteryzują się jednakowymi, mniejszymi od chlorku sodu zdolnościami wywoływania korozji metali. Z kolei najbardziej agresywnym dla betonu wśród badanych soli jest chlorek magnezu a najmniej szkodliwym – chlorek sodu.


Centrum dużego miasta to środowisko nieprzyjazne dla wzrostu i rozwoju roślinności, oprócz badanych soli na rośliny oddziałują zanieczyszczenia pochodzące ze spalin samochodowych oraz z różnych źródeł antropogenicznych (np. energetyki, różnych gałęzi przemysłu). Bardzo trudno jednoznacznie stwierdzić czy główną przyczyną złej kondycji drzew było zasolenie. Przeprowadzone badania ze względu na czas ich trwania (jeden sezon wegetacyjny) należy traktować jako wstępną ocenę oddziaływania chlorku sodu, chlorku wapnia i chlorku magnezu na przydrożne drzewa.


Podsumowując, stosowanie badanych soli do odladzania jezdni jest niekorzystne dla przydrożnych drzew. Wpływ tych substancji na roślinność może przybierać formę oddziaływania bezpośredniego (transport zasolonych wód z jezdni i akumulacja soli na powierzchni roślin) oraz efektu pośredniego – poprzez zmiany w składzie chemicznym i strukturze gleby. Sole stosowane do zimowego utrzymania dróg przyczyniają się do zwiększonej alkalizacji gleb, która wpływa na obniżoną biodostępność niektórych składników mineralnych dla roślin. Inne negatywne skutki oddziaływania badanych soli to wpływ na skład chemiczny wód powierzchniowych i podziemnych, jak również przyspieszenie korozji metali oraz betonu.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności