Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Matma, anglik i przyroda

logotypy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Od września br. kontynuowany jest projekt pn.: „Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda”.  Jest to jeden z wielu projektów realizowanych przez Miasto Kielce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Projekt obejmuje 9 kieleckich szkół podstawowych:

 • Szkołę Podstawową nr 5,
 • Szkołę Podstawową nr 7,
 • Szkołę Podstawową nr 12,
 • Szkołę Podstawową nr 13,
 • Szkołę Podstawową nr 18,
 • Szkołę Podstawową nr 20,
 • Szkołę Podstawową nr 22,
 • Szkołę Podstawową nr 24,
 • Szkołę Podstawową nr 27.


Spośród kadry pedagogicznej zrekrutowano do udziału w projekcie 63 nauczycieli, natomiast spośród dzieci i młodzieży - 1503 uczniów. W szkołach dokonano podziału uczniów na poszczególne grupy wiekowe, tak by odpowiednio dostosować program nauczania do poziomu wiedzy chłopców i dziewcząt. Każda z grup liczy nie więcej niż 12 osób, co podnosi jakość prowadzonych zajęć ze względu na indywidualizację pracy z uczniem. Ponadto, nauczyciele zostali przeszkoleni z zakresu wykorzystania narzędzi TIK w pracy z uczniem oraz nowoczesnych metod nauczania.

 

W ramach projektu zakupione zostały tablety, laptopy, szafy do przechowywania i ładowania tabletów, tablice interaktywne, aparaty fotograficzne i programy multimedialne. Ww. sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwalają na wykorzystanie nowoczesnych metod i technik nauczania, co dodatkowo podnosi wartość prowadzonych zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu, tj.:
- zajęć wyrównawczo – dydaktycznych z matematyki,
- zajęć wyrównawczo – dydaktycznych z języka angielskiego,
- zajęć rozwijających uzdolnienia z matematyki,
- zajęć rozwijających uzdolnienia z przyrody.


W większości szkół zajęcia rozpoczęły się 2 stycznia br. i kontynuowane będą do końca roku szkolnego, tj. do 21 czerwca 2019 roku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykaz ofert w zapytaniu ofertowym na „Zakup zestawów interaktywnych”

W dniu 09.02.2018 r., ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający - Gmina Kielce, dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup zestawów interaktywnych” w ramach projektu „Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.6. Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT (projekty konkursowe).


Protokół z otwarcia ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu
„Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda”
realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.6  Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT  (projekty konkursowe)
zaprasza do składania ofert na
zakup zestawów interaktywnych
.

 

1. Zaproszenie do składania ofert
2. Szczegółowy opis zamówienia
3. Formularz oferty
4. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
 

Gmina Kielce uzyskała dofinansowanie w kwocie  1 390 212,10 zł na realizację projektu pn.: „Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet  RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie RPSW.08.03.06 Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT (projekty konkursowe).


Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VIII oraz nauczycieli 9 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kielce, tj. Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 13, Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 20, Szkoła Podstawowa nr 22, Szkoła Podstawowa nr 24, Szkoła Podstawowa nr 27.


Celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj. porozumiewania się w języku angielskim, kompetencji matematycznych i przyrodniczych. 
W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia dodatkowe:

 1. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki,
 2. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego,
 3. zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki,
 4. zajęcia rozwijające  uzdolnienia z przyrody.

oraz zajęcia pozaszkolne tj.: warsztaty edukacyjne w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.


Nauczyciele zrekrutowani do Projektu uczestniczyć będą w szkoleniach dotyczących nowoczesnych metod nauczania oraz wykorzystywania narzędzi TIK w pracy z uczniem.
W ramach projektu zakupiony zostanie  sprzęt TIK (m.in. tablety, laptopy i tablice multimedialne), programy multimedialne i inne pomoce dydaktyczne.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2017 roku do 30.06.2019 roku.

 

Do pobrania: REGULAMIN PROJEKTU

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności