Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

 

KAMPANIA ALTANKOWA - SPOTY

eko altanka

 

eko altanka - odbior odpadow

 

plakat eko altana

 

 

zasady segregacji

Eko-altana

Regulamin „Konkursu na najładniejszą altanę śmietnikową”


Hasło przewodnie konkursu to:
„Mieszkańcu dbaj o porządek w altanie śmietnikowej – to też wizytówka Twojego domu i podwórka”

 

 

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest: Urząd Miasta Kielce - Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska,
Partner konkursu: Eneris Surowce S.A.

 

II. Cel Konkursu

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna mieszkańców Kielc w zakresie właściwej segregacji odpadów, zgodnie z systemem segregacji na 5 frakcji oraz tworzenie funkcjonalnych i estetycznych altanek na odpady. Ponadto podkreślenie współodpowiedzialności mieszkańców i zarządców nieruchomości za utrzymanie czystości w altanach śmietnikowych, zapewnienie dostępu pracownikom firm komunalnych do miejsc składowania odpadów.

 

III.  Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - administratorów i zarządców nieruchomości wielorodzinnych w Kielcach.

 

IV.  Warunki udziału w konkursie

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Konkurs ma charakter dobrowolny.
 3. Aby przystąpić do Konkursu należy wysłać/dostarczyć zgłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce na wskazany adres mailowy: lub do Urzędu Miasta Kielce - Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć min 4 zdjęcia pokazujące altankę śmietnikową z różnych stron (zewnątrz i wewnątrz).
 4. Uczestnik Konkursu przekazując zdjęcia jednocześnie oświadcza, że przysługuje mu autorskie prawo majątkowe i osobiste do przekazanych zdjęć.
 5. Przekazanie zdjęć altanek wraz ze zgłoszeniem do konkursu, jest zarazem wyrażeniem zgody na  prezentowanie tych zdjęć na stronie internetowej UM Kielce, w mediach oraz wykorzystanie ich do celów informacyjno-edukacyjnych.
 6. Zgłoszenia do Konkursu nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora z chwilą przesłania/przekazania zgłoszenia.
 7. Zgłoszenie należy przesłać/dostarczyć do dnia 19 lipca 2019r.
 8. Zgłoszenia dokonuje administrator lub zarządca nieruchomości wielorodzinnych, na terenie którego znajduje się zgłaszana altanka śmietnikowa.
 9. Administrator lub zarządca nieruchomości wielorodzinnych może zgłosić do konkursu kilka altanek śmietnikowych ale nagrodę będzie mogła otrzymać tylko jedna z nich.


V. Komisja Konkursowa

 1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny zgłoszonych altanek śmietnikowych zgodnie z określonymi kryteriami i wyłoni laureatów Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa oceni zgłoszenia w dwóch etapach. W I etapie na podstawie przekazanych opisów i zdjęć zostanie wybranych max 10 altanek. W II etapie wybrane altanki zostaną zweryfikowane w terenie przez Komisją Konkursową i ocenione zgodnie z kryteriami konkursowymi.
 3. Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody główne na podstawie uzyskanych przez altanki punktów.
 4. Dodatkowo zostanie przeprowadzone głosowanie internetowe. Wybrane w I etapie altanki zostaną zaprezentowane na stronie UM Kielce. Internauci podczas głosowania będą mogli wybrać ich zdaniem najładniejszą altankę śmietnikową.


VI. Zadanie konkursowe i przedmiot oceny

 1. Przedmiotem oceny będzie wygląd altanki, utrzymanie czystości i porządku wokół i w altance śmietnikowej, dostępność dla pojazdów firm komunalnych odbierających odpady.
 2. Kryteriami oceny altanki śmietnikowej będą:
 • Estetyka – max 10 pkt. (w tym: wygląd zewnętrzny altanki, zagospodarowanie wokół altanki);
 • Funkcjonalność – max 10 pkt. (w tym: ustawienie pojemników do segregacji odpadów, dostępność do altanki );
 • Aspekt edukacyjny – max 10 pkt. (w tym: prawidłowość segregowania odpadów, prowadzenie działań edukacyjnych – materiały informacyjne, ulotki);
 • Czystość – max 10 pkt. (w tym: utrzymanie czystości i porządku w altance).

 

VII. Sposób przyznania nagród

 1. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Prezydent Miasta Kielce.
 2. Przyznane zostaną następujące nagrody:
 • Zarządcom trzech altanek, które otrzymają najwyższą liczbę punktów, zostaną przyznane nagrody główne:
  I miejsce  - nagroda o wartości do wysokości 1.500 zł
  II miejsce  - nagroda o wartości do wysokości 1.000 zł
  III miejsce  - nagroda o wartości do wysokości 500 zł
 • Zarządca altanki wybranej w drodze głosowania przez internautów otrzyma nagrodę o wartości do wysokości 500 zł
 • Nagrody finansowe będą mogły być przeznaczone wyłącznie na zagospodarowanie terenu spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej zielenią lub małą architekturą. Nagrody do wskazanych wartości będą zakupione przez Organizatora po ich wcześniejszym uzgodnieniu i przekazane Zarządcom nagrodzonych altanek.
   

Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna.

 

VIII. Postanowienia końcowe

Ogłoszenie wyników z podsumowaniem konkursu przewidziane jest na koniec września 2019r.
 

 

DO POBRANIA:

Regulamin Konkursu

Zgłoszenie uczestnictwa

 

 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności