Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Mieszkanie za remont

"Mieszkanie za remont"

01-02-2021

Informacja dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy.

 

O zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 1. są umieszczone na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu od gminy,
 2. średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zamiarze przystąpienia do Programu "Mieszkanie za remont"  mieści się w przedziale:
 3. 150% - 250% najniższej emerytury (tj. 1800 zł – 3000 zł) dla gospodarstwa jednoosobowego,
 4. 100% - 150% najniższej emerytury (tj. 1200 zł – 1800 zł) w gospodarstwie wieloosobowym.

 

 

Mieszkania przeznaczone do remontu można będzie obejrzeć w terminach:

 1. Norwida 3/1  10.02.2021 r.  w godz.  8.30 –  10.30
 2. Piekoszowska 7/3 10.02.2021 r. w godz.  13.30 –  15.30
 3. Piekoszowska 43/29 12.02.2021 r. w godz.  8.30 –  10.30
 4. Warszawska 107/30 12.02.2021 r. w godz. 13.30 – 15.30
 5. Piekoszowska 43/24 16.02.2021 r. w godz.   8.30 – 10.30
 6. Warszawska 111/33 16.02.2021 r. w godz. 13.30 – 15.30
 7. Warszawska 109/76 17.02.2021 r. w godz.  8.30 –  10.30
 8. Żelazna 47-51A/26 17.02.2021 r. w godz. 13.30 – 15.30
 9. Żeromskiego 20-24B/15 19.02.2021 r. w godz.  8.30 –  10.30
 10. Pocieszka 20/21 19.02.2021r. w godz. 13.30 - 15.30

 

Dodatkowo, w szczególnych przypadkach, możliwe będzie udostępnienie lokalu do obejrzenia w innych terminach, po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem Działu Technicznego Miejskiego Zarządu Budynków, tel. 41/36-76-720 wew. 54.
Przy dokonywaniu oględzin prosimy o zachowanie szczególnych warunków sanitarnych wynikających z ogłoszonego stanu epidemii koronowirusa COVID – 19 (maseczki zasłaniające nos i usta).
Osoby zainteresowane przystąpieniem do remontu mieszkania podanego w wykazie powinny złożyć w Urzędzie Miasta wniosek o zamiarze przystąpienia do Programu "Mieszkanie za Remont", do dnia 26.02.2021 r. włącznie.

 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Kielce (wniosek do pobrania), strony internetowej Miejskiego Zarządu Budynków lub od osoby, która będzie udostępniać lokal do obejrzenia.

 

W przypadku zgłoszenia się jednej osoby zainteresowanej remontem lokalu, umowę o remont zawiera się z tą osobą a w przypadku zgłoszenia się kilku osób, umowa zostanie zawarta z osobą, która wg kryteriów punktowych określonych w § 12 ust. 2 uchwały Nr XXIX/565/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce uzyskała największą ilość punktów. W przypadku osób z równą ilością punktów, o wyborze decydować będzie data złożenia wniosku o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce.

 

Osoba, która zostanie wytypowana do zawarcia umowy o remont, po wykonaniu remontu i podpisaniu umowy najmu lokalu może być zwolniona z czynszu za najem lokalu przez okres do 60 miesięcy. Zwolnienie z czynszu nie dotyczy opłat związanych z używaniem lokalu (media).
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba ze zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

 

Do dochodu zalicza się w szczególności dochody z tytułu:

 1. Wynagrodzenia za pracę: w tym umów na czas nieokreślony, umów zlecenia, umów o dzieło, umów agencyjnych.
 2. Prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Uzyskiwanej emerytury, renty, renty rodzinnej.
 4. Pobieranych zasiłków dla bezrobotnych i zasiłków przedemerytalnych.
 5. Uzyskanych odpraw i nagród pieniężnych.
 6. Pobieranych dodatków kombatanckich i dodatków kompensacyjnych.
 7. Uzyskiwanych stypendiów studenckich.
 8. Pobieranych alimentów.
 9. Uzyskiwanych dodatków za rozłąkę.
 10. Uzyskiwanych dywidend i innych dochodów np. z najmu lub dzierżawy, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów.
 11. Pobieranych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku, w tym: z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
 12. Uzyskiwanych świadczeń opiekuńczych, w tym: świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, z tytułu zasiłku dla opiekuna.
 13. Uzyskiwanego świadczenia rodzicielskiego.
 14. Uzyskiwanych świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłku stałego.
 15. Prowadzenia gospodarstwa rolnego.

 

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

 


Do pobrania:
Wniosek o zamiarze przystąpienia do Programu Mieszkanie za Remont II etap

Lista lokali przeznaczonych do remontu na koszt przyszłego najemcy

  

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności