Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Kielce na rok szkolny 2015/2016


Pod adresem www.swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydat/app/ dostępna jest oferta szkół  prowadzonych przez Miasto Kielce.

 

1.
W okresie rekrutacji  tj. od 1 czerwca do 24 czerwca 2015 r. kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Kielce wybierają na stronie internetowej systemu  szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:
1)  kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,
2)  kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół,
3) kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

 

2.
Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu wniosek (tyle egzemplarzy ile szkół wybrał) i dostarcza je do każdej wybranej szkoły w terminie od 1 czerwca do 24 czerwca 2015 roku do godziny 15:00.
1) wniosek musi być podpisany przez rodzica (lub prawnego opiekuna),
2) jeżeli dane we wniosku są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, wniosek zostaje przyjęty i zaakceptowany (w ciągu 5 dni) o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do Systemu. Gdy informacja o akceptacji wniosku nie pojawi się po 5 dniach – należy zgłosić się do szkoły, do której został złożony wniosek.
3) do chwili otrzymania informacji o akceptacji wniosku nie wolno zmieniać w Systemie preferencji, ponieważ wniosek zostanie odrzucony – informacja o tym fakcie pojawi się dla kandydata przy logowaniu się do Systemu. W przypadku zmiany preferencji należy ponownie dostarczyć wnioski do każdej z wybranych szkół.

Czynności, związane z wprowadzaniem swoich preferencji i drukowaniem wniosku można dokonać z każdego komputera z dostępem do Internetu. Jeżeli kandydat nie ma takiej możliwości, to pomocy udzieli mu jego gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna, do której kandyduje.

 

3.
Od godziny 15:00 w dniu 24 czerwca 2015 roku kandydaci nie mają dostępu do Systemu w zakresie wyboru szkoły i zmiany swoich preferencji.

 

4.
Przez cały okres rekrutacji, tj. od 1 czerwca do 24 czerwca 2015 roku kandydaci mogą po zalogowaniu się do systemu sprawdzić, ilu jest chętnych do klas, do których dokonali wyboru.

 

5.
Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji określone zostały w Zarządzeniu nr 5/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku.

 

 

6.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

7.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, lub w przypadku posiadania wolnych miejsc przez szkołę, na trzecim etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria, o których mowa w art. 20c ust 2 ustawy o systemie oświaty:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

8.
Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe do podania dołączają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.


9.
Od 25 czerwca 2015 do 1 lipca 2015 roku do godziny 15:00 kandydaci:
1. wprowadzają do Systemu oceny jakie uzyskali na świadectwie ukończenia gimnazjum, liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie),
2. kandydaci, którzy zostali zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa i inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie),
3. doręczają do szkół, do których złożyli wniosek kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, 
4. kandydatom, którzy ukończyli gimnazja prowadzone przez Miasto Kielce czynności określone w ust 1 wykonuje macierzyste gimnazjum.

 

10.
Dnia 3 lipca 2015 roku do godziny 12:00 ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów. Kandydat zostaje przez system przypisany tylko do jednej klasy w jednej szkole – najwyższego przez kandydata określonego wyboru, do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe niżej zaznaczone w preferencjach wybory nie są przez system rozpatrywane.


11.
Od 3 lipca 2015 od godziny 12:00 do 7 lipca 2015 roku do godziny 15:00 kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych doręczają oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu do szkoły, do której zostali zakwalifikowani. Nie dostarczenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.

 

12.
W dniu 8 lipca 2015 roku do godziny 12:00 następuje ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do szkół. W systemie dostępna jest informacja o wolnych miejscach.

 

13.
Od 9 lipca 2015 do 15 lipca 2015 roku do godziny 12:00 szkoły dysponujące wolnymi miejscami prowadzą rekrutację uzupełniającą dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół i dla tych, którzy zrezygnowali z miejsca  w wybranej szkole w oparciu o dostarczony do tych szkół wniosek oraz oryginały, bądź kopie świadectw i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego. Rekrutacja ta prowadzona jest poza elektronicznym systemem. Decyzję o przyjęciu do szkół dysponujących wolnymi miejscami podejmuje szkolna komisja rekrutacyjna.

 

14.
Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – 15 lipca 2015 roku do godziny 15:00. 

 

15.
16 lipca 2015 r. od godziny 9:00 do godziny 15:00 składanie oryginalnych świadectw i zaświadczeń o wyniku egzaminu w przypadku gdy kandydat złożył kserokopię dokumentów. 

 

16.
Od 17 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nabór kandydatów na pozostałe wolne miejsca.

Gimnazjum  w roku szkolnym 2014/2015 kończy 1422 uczniów kieleckich szkół, w tym 55 uczniów w szkołach specjalnych.

W roku szkolnym 2015/2016 Miasto Kielce przygotowało dla absolwentów gimnazjów 3660 miejsc  w 112 oddziałach:
61 oddziałów w liceach ogólnokształcących,            
44  oddziały w technikach,              
7  oddziałów w zasadniczych szkołach zawodowych.      
 

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście
Lato w Mieście
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym