Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Nabór do żłobków samorządowych

Zasady rekrutacji do żłobków samorządowych Miasta Kielce

Rekrutacja do żłobków samorządowych Miasta Kielce oraz Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie https://nabor.edukielce.pl

 

 1. Informację o żłobkach samorządowych można uzyskać na stronie internetowej http://www.bip.kielce.eu/zlobkirejestrywykazy.
 2. System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru określone w Ustawie z dn. 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w statutach i regulaminach organizacyjnych żłobków. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka odbywa się w systemie ciągłym – całorocznym, co oznacza, że wniosek można składać przez cały rok. W trakcie rekrutacji można wybrać tylko jeden żłobek.
 3. Dzieci z naboru głównego przyjmowane są od dnia 1 września danego roku.
 4. W momencie pojawienia się wolnego miejsca w danej grupie wiekowej w trakcie trwania roku szkolnego, dyrektor decyduje o przyjęciu dziecka z listy wniosków oczekujących w systemie.
 5. Do żłobków przyjmowane są dzieci, które na dzień 1 września danego roku ukończą 20 tydzień życia.
 6. Rodzic, chcący zapisać dziecko do żłobka, loguje się w systemie elektronicznym:
  • wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka,
  • wskazuje wybrany żłobek,
  • drukuje wypełniony wniosek, który  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów składa do wybranej placówki w celu zatwierdzenia. Wniosek wypełniony tylko drogą elektroniczną, a niezłożony do żłobka w wyznaczonym terminie, nie bierze udziału w procesie rekrutacji.
  • podczas wypełniania wniosku drogą elektroniczną, system pozwoli na założenie konta rodzicowi/prawnemu opiekunowi w celu sprawdzania aktualnego stanu wniosku.
 7.  W przypadku braku dostępu do Internetu, na prośbę rodzica rejestracji wniosku może dokonać uprawniony pracownik żłobka w godzinach pracy administracji.

 

 

Harmonogram rekrutacji przewiduje następujące etapy:

 • Od 15 kwietnia do 28 kwietnia  – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do żłobka potwierdzają chęć kontynuacji opieki i edukacji żłobkowej w następnym roku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na druku pobranym bezpośrednio w żłobku.
 • 30 kwietnia – aktualizacja systemu rekrutacyjnego o dane zawierające zwolnione i nowe miejsca w żłobkach, oraz aktualne grupy.
 • Od 6 maja do 17 maja – zgłaszanie dzieci drogą elektronicznego naboru oraz przyjmowanie dokumentów od Rodziców zapisujących dziecko do danego Żłobka.
 • Od 20 maja do 31 maja – weryfikacja złożonych wniosków, wstrzymana możliwość składania i edytowania wniosków. W tym czasie wszystkie zarejestrowane wnioski będą uczestniczyły w kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września.
 • 31 maja godz. 14:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji, poprzez wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i nie przyjętych oraz możliwość sprawdzenia w systemie statusu wniosku po zalogowaniu się na swoje konto.
 • Od 3 czerwca do 14 czerwca – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci przyjętych mają obowiązek potwierdzenia woli korzystania z opieki w żłobku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na druku pobranym z systemu lub bezpośrednio w żłobku. Brak potwierdzenia w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

 

W całorocznym trybie rekrutacji rodzic zobowiązany jest, w ciągu 7 dni roboczych od daty zalogowania w systemie, dostarczyć do wybranej placówki dokumenty w formie papierowej (z wyłączeniem rekrutacji głównej).

 

Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci umieszczonych na liście oczekujących zobowiązani są do potwierdzania chęci rekrutacji do żłobka w terminach:
- 15-30 wrzesień,
- 1 - 15 listopad,
- 1 - 15 luty.

 

Potwierdzenia można dokonać osobiście poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia (druk do pobrania z systemu lub bezpośrednio w żłobku) lub na adres email żłobka.
Brak potwierdzenia skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.

 

 

8. Przyjęcie dziecka do żłobka uzależnione jest od:

 • ilości uzyskanych punktów w procesie rekrutacji,
 • ilości wolnych miejsc w konkretnym żłobku oraz w danej grupie wiekowej.
 • kolejności zgłoszenia dziecka w systemie.

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci rodziców pracujących, zamieszkałe na terenie Miasta Kielce.

 

Kryteria punktowe brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Dziecko umieszczone na liście oczekujących z ubiegłego roku– 30 pkt.
 • Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowujących, pracujących lub studiujących/uczących się w systemie dziennym - 20 pkt.
 • Dziecko z rodziny wielodzietnej – 20 pkt.
 • Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności - 20 pkt.
 • Dziecko z rodzin zastępczych – 20 pkt.
 • Dziecko samotnie wychowywane przez matkę/ojca/opiekuna prawnego – 10 pkt.
 • Dziecko jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, mających znaczne lub ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się  – 5 pkt.
 • Dzieci z rodzin, w których wychowywane są dzieci niepełnosprawne – 5 pkt
 • Dziecko posiadające rodzeństwo aktualnie uczęszczające do danego żłobka – 3 pkt.
 • Dziecko posiadające wymagane przepisami szczepienia ochronne zgodnie z kalendarzem szczepień – 2 pkt.
 • Dziecko rodziców zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach – 30 pkt. (kryterium obowiązuje wyłącznie do Żłobka Zakładowego i Samorządowego ,,Uśmiech Malucha”).

 

9. Dopuszcza się przyjęcie dziecka poza wszelką kolejnością w przypadku sytuacji losowej (m. in. na wniosek Sądu Rodzinnego czy MOPR-u ).

 

10. Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności przyjmowane jest do żłobka w zależności od możliwości zapewnienia szczególnej opieki jakiej wymaga w swojej niesprawności.

 

11. Dzieci spoza terenu Kielc mogą być przyjmowane na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Miasta Kielce.

 

12. Rodzice /Opiekunowie prawni są zobowiązani udokumentować stan faktyczny podany we wniosku.

 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, dane kryterium nie zostanie uwzględnione.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedziona, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do wniosku:

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (kserokopia) lub rodzica, rodzeństwa;
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016r. poz. 575, z późn.zm.)
 • Kserokopia karty szczepień - do wglądu.
 • Potwierdzenie woli korzystania z opieki w żłobku.

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. poz. 195 i 1579 ).

 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571