Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Nabór do żłobków samorządowych

Zasady rekrutacji do Żłobków Samorządowych Miasta Kielce (2021)


Rekrutacja do Żłobków Samorządowych Miasta Kielce odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie https://nabor.edukielce.pl


1. Informację o żłobkach samorządowych można uzyskać na stronie internetowej http://www.bip.kielce.eu/zlobkirejestrywykazy.

 

2. System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru określone w Ustawie z dn. 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w statutach i regulaminach organizacyjnych żłobków.
Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka odbywa się w systemie ciągłym – całorocznym, co oznacza, że wniosek można składać przez cały rok.
Rodzice dzieci znajdujących się na listach rezerwowych, nie składają kolejnego wniosku.

W trakcie rekrutacji można wybrać tylko jeden żłobek.

 

3. Do żłobków przyjmowane są dzieci, które na dzień 1 września danego roku ukończą 20 tydzień życia. Do Filii Żłobka Samorządowego Nr 13 przyjmowane są dzieci, które na dzień 1 września danego roku ukończą 20 miesiąc życia.

 

4. Rodzic, chcący zapisać dziecko do żłobka, loguje się w systemie elektronicznym:

 • wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka,
 • wskazuje wybrany żłobek,
 • drukuje wypełniony wniosek, który  wraz z dokumentami w wersji papierowej potwierdzającymi spełnianie kryteriów składa do wybranej placówki w ciągu 7 dni roboczych od daty zalogowania w systemie.
  Wniosek wypełniony tylko drogą elektroniczną, a niezłożony do żłobka w wyznaczonym terminie, nie bierze udziału w procesie rekrutacji.
 • podczas wypełniania wniosku drogą elektroniczną, system pozwoli na założenie konta rodzicowi/prawnemu opiekunowi w celu sprawdzania aktualnego stanu wniosku.

 

5. W momencie pojawienia się wolnego miejsca w danej grupie wiekowej w trakcie trwania roku szkolnego, dyrektor decyduje o przyjęciu dziecka z listy wniosków oczekujących w systemie.

 

Harmonogram rekrutacji przewiduje następujące etapy:
 

Od 15 kwietnia do 28 kwietnia –  Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do żłobka potwierdzają chęć kontynuacji opieki żłobkowej w następnym roku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na druku pobranym bezpośrednio w żłobku.

 

30 kwietnia – aktualizacja systemu rekrutacyjnego o dane zawierające zwolnione i nowe miejsca w żłobkach oraz aktualne grupy.

 

Od 20 maja do 27 maja – weryfikacja złożonych wniosków, wstrzymana możliwość składania i edytowania wniosków. W tym czasie wszystkie zarejestrowane wnioski będą uczestniczyły w kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września.

28 maja godz. 14:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji, poprzez wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i nie przyjętych oraz możliwość sprawdzenia w systemie statusu wniosku po zalogowaniu się na swoje konto.

 

Od 7 czerwca do 18 czerwca – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci przyjętych mają obowiązek potwierdzenia woli korzystania z opieki w żłobku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na druku pobranym z systemu lub bezpośrednio w żłobku.
Brak potwierdzenia w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci umieszczonych na liście oczekujących zobowiązani są do potwierdzania chęci rekrutacji do żłobka w terminach:
- 2 - 16 listopad
- 1 - 15 luty
Potwierdzenia można dokonać osobiście poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia (druk do pobrania z systemu lub bezpośrednio w żłobku) lub na adres email żłobka.
Brak potwierdzenia skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.

 

6. Przyjęcie dziecka do żłobka uzależnione jest od:

 • ilości uzyskanych punktów w procesie rekrutacji,
 • ilości wolnych miejsc w konkretnym żłobku oraz w danej grupie wiekowej,
 • kolejności zgłoszenia dziecka w systemie.

  Kryteria punktowe brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym:
 • Dziecko z rodziny wielodzietnej – 20 pkt.
 • Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz wymagające szczególnej opieki/to w szczególności dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie, które powstały w wieku prenatalnym lub w czasie porodu lub zostały zakwalifikowane przez podmiot prowadzący instytucję na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty zawierającego wskazanie do objęcia szczególną opieką na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty zawierającego wskazanie do objęcia szczególną opieką/ -20 pkt.
 • Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowujących pracujących lub studiujących/uczących się w systemie dziennym - 20 pkt.
 • Dziecko z rodziny zastępczej – 20 pkt.
 • Dziecko samotnie wychowywane przez matkę/ojca/opiekuna prawnego – 10 pkt.
 • Dziecko jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym – 5 pkt.
 • Dziecko z rodziny w której wychowywane są dzieci niepełnosprawne – 5 pkt.
 • Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub posiadające przeciwwskazania do odbycia szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych oraz dzieci u których lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.
 • Dziecko posiadające rodzeństwo aktualnie uczęszczające do danego żłobka – 3 pkt.

 

7.  Dopuszcza się przyjęcie dziecka poza wszelką kolejnością w przypadku sytuacji losowej (m. in. na wniosek Sądu Rodzinnego czy MOPR-u).

 

8. Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz wymagające szczególnej opieki, przyjmowane jest do żłobka w zależności od możliwości zapewnienia opieki jakiej wymaga w swojej niesprawności.

 

9. Dzieci spoza terenu Kielc mogą być przyjmowane na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Miasta Kielce.

 

10. Rodzice /Opiekunowie prawni są zobowiązani udokumentować stan faktyczny podany we wniosku.  

 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, dane kryterium nie zostanie uwzględnione.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedziona, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

  Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do wniosku:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do żłobka,
 • oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem do objęcia dziecka szczególną opieką (do wglądu) wraz z oświadczeniem o udostępnieniu danych osobowych /MALUCH+/ lub oświadczenie o posiadaniu niepełnosprawności przez rodzica lub rodzeństwo,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2021r. poz. 159 t.j.),
 • oświadczenie o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym, przeciwwskazaniu do odbycia szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. poz. 195 i 1579).
Dyrektor może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez niego.


 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności