Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

02-12-2015

   OGŁOSZENIE 
Prezydenta Miasta Kielce
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
  

 

Na podstawie art. 49 i art.61 §4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2013.267 ze zm.) w zw. z art. 12 ust. 4, ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. 2013.687 ze zm.) oraz art.8 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U.2015.782 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowania administracyjne dotyczące ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości, położonej w Kielcach obr. 0009 przy ul.Piekoszowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce jako działka nr 1701/23 o pow. 0,0129 ha, która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Kielce nr 8/2015 z dnia 30.09.2015r.. znak: AB-I.6740.2.8.2015.DK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską” stała się własnością  Gminy Kielce, z dniem 05.11.2015r.
Zgodnie z art.12 ust.4 pkt 2  ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego – z dniem  w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Stosownie do art. 18 ust.1 tej ustawy wysokość odszkodowania ustala się wg stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. Na podstawie art. 12 ust. 4f w/w ustawy odszkodowanie za nieruchomości przysługuje  dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości, użytkownikowi wieczystemu oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.
Na podstawie art. 49 Kpa, zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono od dnia 03.12.2015r.  do dnia 17.12.2015r.
 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym