Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie prezydenta Kielc

06-10-2017

PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kielcach przy  ulicy Chałubińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działka ewidencyjna nr 1554 /Obr 0009/ o powierzchni 0,0732 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KI1L/00040364/8, stanowiącej własność Gminy Kielce

 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działka ewidencyjna nr 1554/Obr 0009/ ma powierzchnię 732 m². Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu zlokalizowana jest bezpośrednio przy ul. Chałubińskiego, która jest drogą o nawierzchni bitumicznej. do wjazdu  na Miejski Plac Targowy, a dalej jest utwardzona żwirem.

 

Od południa (od strony ulicy Chałubińskiego) działka nr 1554 jest przygrodzona metalową siatką na słupkach, w bardzo złym stanie technicznym nadająca się do rozbiórki.  Ponieważ w/w siatka może utrudnić potencjalnemu nabywcy działki nr 1554 swobodną komunikację z ulicy Chałubińskiego, Prezydent Miasta Kielce wyraził zgodę na usunięcie ogrodzenia.

 

W najbliższym sąsiedztwie w/w działki  znajduje się  budynek handlowo – usługowy. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Od wschodu działka 1554/Obr 0009/ bezpośrednio graniczy z murowanym budynkiem  mieszkalnym dwukondygnacyjnym. Dalsze sąsiedztwo nieruchomości stanowi  miejski plac  handlowy, pawilon handlowy  oraz zabudowa mieszkaniowa  wysokiej intensywności.  Przedmiotowa nieruchomość, posiada kształt prostokąta, teren jest płaski, porośnięty małymi drzewami, niezagospodarowany.

 

Działkę nr 1554 /Obr 0009/sklasyfikowano jako tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem - B.  Uzbrojenie dla działki nr 1554 /Obr 0009/znajduje się w ulicy Chałubińskiego.  Nieruchomość jest niezabudowana.

 

Dla terenu, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość nie obowiązujemiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce, przyjętego Uchwałą Nr 580/2000 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26 października 2000 r. (ze zm.) nieruchomość  (dz. nr 1554, Obr 0009) położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o określonej wysokości z usługami podstawowymi. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy.  Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego. Dla terenu na którym znajduje się działka nr 1554 /Obr 0009/ nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( j.t.Dz.U.2017 r.poz.1221), podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

 

Cena wywoławcza                            254 000,00 zł

Wadium                                               50 800,00 zł

 

Dział III i Dział IV księgi wieczystej  nr KI1L/00040364/8  jest wolny od wpisów.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, sala  Rady Miasta Kielce piętro 1 (wejście do urzędu od strony parkingu wielopoziomowego) w Urzędzie Miasta Kielce, ulica Rynek 1,
8 Listopada  2017 r.
(środa)  o godz. 1000 .

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu podanego wyżej wadium,  w terminie do dnia  2 listopada 2017 roku na konto Urzędu Miasta Kielce ING Bank Śląski SA nr:  29 1050 1461 1000 0023 5322 5903,
ze wskazaniem nieruchomości, której wpłata dotyczy.

 

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 8 listopada 2017 roku wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

 

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków m. Kielce.  Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

 

Gmina Kielce nie ponosi odpowiedzialności za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i w terminie podanym przez Prezydenta Miasta Kielce, celem spisania umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Kielce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela:

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pok. 227 i 223 tel. (41) 36 76 227 i (41) 36 76 223 od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530.

 

Ogłoszenie o przetargu i jego warunkach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeńw siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce: www.um.kielce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce pod adresem:www.bip.kielce.eu.

 

 

 

WARUNKI PRZETARGU

 

 

1.    Prezydent Miasta Kielce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

2.    Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Prezydenta Miasta Kielce.

3.    Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu.

4.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

5.    Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

6.    Przed przystąpieniem do przetargu, jego uczestnicy zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej:

a)   dowodu tożsamości;

b)   w odniesieniu do podmiotów gospodarczych - wypisu z rejestru lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty;

c)   w odniesieniu do uczestniczących w przetargu osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do:

·      majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

§  stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo

§  przedłożenie oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody przez współmałżonka nie biorącego udziału w przetargu, na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu - art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj Dz. U. z 2017 r. poz. 682 );

·      majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:

§  wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską   ustanawiającą rozdzielność majątkową albo

§  odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo

§  pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie;

d)   pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

7.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8.    Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9.    Wadium zwrócone będzie niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

10.  Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11.  Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1  pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( j.t.Dz.U.2017r. poz.1221.).

  12.  Granice nieruchomości przyjmuje się według ewidencji gruntów i budynków m. Kielce. Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

13.  Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

14.  Gmina Kielce nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości oraz za  istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zaewidencjonowane.

15.  Prezydent Miasta Kielce zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu  i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

16.  Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca.

17.  Należność za nieruchomość winna być wpłacona przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym środki finansowe wpłyną na konto sprzedawcy.

18.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu Prezydenta Miasta Kielce, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym