Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie prezydenta Kielc

30-05-2018

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t. ze zm.)

 

 

Prezydent Miasta Kielce

 

zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 25.05.2018 r. przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7 - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Piekoszowskiej w ramach zadania pn.: „Budowa chodników  i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików”

 

Zakres planowanej inwestycji będzie obejmował:

 

  • rozbudowę drogi gminnej klasy L (lokalnej) o długości 1346,84 m (km 0+005,83  do km 1+352,67),
  • budowę obustronnych chodników szerokości 2,0 m,
  • budowę i przebudowę zjazdów indywidulanych na posesje o szerokości jezdni 3,0 m –  7,0 m,
  • przebudowę urządzeń elektroenergetycznych,
  • budowę oświetlenia ulicznego,
  • rozbiórkę kolidujących obiektów (chodnika, zjazdów, ogrodzeń).

 

 

Teren inwestycji obejmujenieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

 

Przeznaczonych pod pas drogowy

miasto Kielce:

- obręb 0008  , numery działek:

613/1, 747/1, 748/1, 750/1, 751/1, 845, 789(789/1, 789/2), 790/2(790/3, 790/4),  791(791/1, 791/2), 800/2(800/3, 800/4), 801/2 (801/3, 801/4), 802(802/1, 802/2),  805(805/1, 805/2), 807(807/1, 807/2), 806(806/1, 806/2), 812(812/1, 812/2), 814/1(814/4, 814/5), 815/1(815/3, 815/4), 816/2(816/3, 816/4), 818(818/1, 818/2),  821(821/1, 821/2), 820/1(820/3, 820/4), 820/2(820/5, 820/6), 819/2(819/6, 819/7), 822/2(822/3, 822/4), 823/2(823/4, 823/5), 823/3(823/6, 823/7), 542(542/1, 542/2), 824(824/1, 824/2), 825/1(825/6, 825/7), 825/5(825/8, 825/9), 826(826/1, 826/2), 828(828/1, 828/2), 829(829/1, 829/2), 831(831/1, 831/2), 832(832/1, 832/2), 833(833/1, 833/2), 834(834/1, 834/2), 835(835/1, 835/2), 836/2(836/8, 836/9), 836/6(836/10, 836/11), 817(817/1, 817/2), 613/3(613/4, 613/5)

 

miasto Kielce:

- obręb 0009  , numery działek:

526/6, 481(481/3, 481/4), 482(482/1, 482/2), 483/12(483/13, 483/14), 484/4(484/5, 484/6), 492(492/1, 492/2),  526/5(526/12, 526/13)

 

miasto Kielce:

- obręb 0014  , numery działek:

77/4, 166/1, 171/1, 173, 6/1, 19(19/1, 19/2), 21(21/1, 21/2), 30/1(30/5, 30/6), 31/1(31/4, 31/5), 32/1(32/7, 32/8), 33(33/1, 33/2), 34(34/1, 34/2), 39(39/1, 39/2), 41/1(41/4, 41/5), 42(42/1, 42/2),   45(45/1, 45/2),  53(53/1, 53/2),  58(58/1, 58/2),  59(59/1, 59/2),  60(60/1, 60/2), 61(61/1, 61/2), 62(62/1, 62/2),  63(63/1, 63/2),  64(64/1, 64/2),  65(65/1, 65/2), 66/1(66/5, 66/6), 66/2(66/7, 66/8), 67(67/1, 67/2), 75(75/1, 75/2), 76(76/1, 76/2), 154(154/1, 154/2), 155(155/1, 155/2), 156(156/1, 156/2), 160(160/1, 160/2),  162(162/1, 162/2),  164/1(164/3, 164/4), 172(172/1, 172/2), 174/2(174/4, 174/5), 174/1(174/6, 174/7), 178(178/1, 178/2), 180(180/1, 180/2), 182/1(182/3, 182/4), 184(184/1, 184/2), 188(188/1, 188/2), 199(199/1, 199/2), 201(201/1, 201/2), 203(203/1, 203/2), 205(205/1, 205/2), 884(884/1, 884/2), 225(225/1, 225/2), 226(226/1, 226/2), 262(262/3, 262/4)

 

Przeznaczonych pod przebudowę sieci uzbrojenia terenu

miasto Kielce:

- obręb 0009 , numery działek:

486/2, 526/5(526/12, 526/13), 526/6

 

miasto Kielce:

- obręb 0014 , numery działek:

323

 

 

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

 

Wyjaśniam, że stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.

 

Jednocześnie informuję, że strony  postępowania do dnia wydania decyzji mogą zapoznać  się  w tutejszym  Urzędzie  Miasta (pokój nr  132) z aktami  sprawy oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów.

 

 

            Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym