Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie prezydenta Kielc

04-09-2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 j.t.)  oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 j.t. ze zm.),

 

Prezydent Miasta Kielce

 

zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 13.08.2019 r. przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7 - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn.: "Budowa ul. Miłej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja".

 

Zakres planowanej inwestycji będzie obejmował:

 

-      budowę drogi gminnej o długości 245,91 m (od km 0+004,74 do km 0+250,65),

-      budowę i przebudowę zjazdów

-      budowę chodników obustronnych, przyjezdniowych,

-      demontaż istniejącego oświetlenia ul. Miłej,

-      budowę nowego oświetlenia ul. Miłej,

-      częściową przebudowę oświetlenia ul. Jagiellońskiej,

-      budowę wpustów ulicznych z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej,

-      wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

-      wycinkę drzew i krzewów.   

 

Teren inwestycji obejmujenieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Przeznaczonych pod pas drogowy

miasto Kielce:

- obręb 0009, numery działek:

1625/1; 1625/2 (1625/3, 1625/4, 1625/5, 1625/6 );  1626 (1626/1, 1626/2);

 

Przeznaczonych pod przebudowę innych dróg publicznych

miasto Kielce:

- obręb 0009, numery działek:

1209/23;1209/22;1209/16;1641/17;

 

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę zjazdów

 

miasto Kielce:

- obręb 0009, numery działek:

1625/2 (1625/3, 1625/4, 1625/5, 1625/6 ); 1627/1;1628/2;1636;1607;1605;1603;1601;

 

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu

 

miasto Kielce:

- obręb 0009, numery działek:

1209/23;1209/22;1209/16;1641/17

 

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

 

Wyjaśniam, że stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.

 

Jednocześnie informuję, że strony  postępowania do dnia wydania decyzji mogą zapoznać  się  w tutejszym  Urzędzie  Miasta (pokój nr  132) z aktami  sprawy oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów.

 

            Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności