Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Informacja prezydenta Kielc

31-10-2019

INFORMACJA

PREZYDENTA MIASTA KIELCE

 

o zamieszczeniu wniosku

o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

w trybie specustawy mieszkaniowej

w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kielce

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawyz dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2018 r. poz. 1496, z późn. zm.), informuję o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na Budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych (od 1 do 3 budynków) wraz z wyodrębnioną częścią usługowo - handlową i garażem podziemnym w Kielcach przy ul. Kolberga na działkach nr ew. 1214/3; 1214/4; 1214/5; 1214/6, obręb 009” w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu/lokalizacja-inwestycji-mieszkaniowych-w-trybie-specustawy w dniu 31.10.2019 r.

 

Uwagi do wniosku można wnosić w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce lub postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 oraz z 2018 r. poz. 650)na adres , za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.euoraz na stronie Idea Kielce: http://idea.kielce.eu/konsultacje/ w terminie do dnia 21.11.2019 r.z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku procedowania wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy mieszkaniowejw Urzędzie Miasta w Kielcach

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r., uprzejmie informujemy, że:

1)     Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce;

2)     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe można się skontaktować, pisząc na adres e-mail: ;

3)     Państwa dane osobowe będą przetwarzane w tokuprocedowania wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy mieszkaniowej.

4)     Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres;

5)     Podanie danych jest obowiązkowe, a podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi Art. 7, ust.11 ustawyz dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2018 r. poz. 1496, z późn. zm.);

6)     Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty lub instytucje, uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem;

7)     Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procedury dotyczącej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz niezbędny okres archiwizacji wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszego zadania;

8)     Przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do Państwa danych osobowych,

- sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe, oraz do ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne,

- żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych lub gdy uważają Państwo, iż Administrator przetwarza je niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

- informacji o źródle danych, o ile nie zostały one udzielone Państwa - jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;

9)     W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

10)   W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności