Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce - lokal przy ul. Krakowskiej

04-09-2020

PREZYDENT MIASTA KIELCE

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego, oznaczonego numerem 11, położonego w budynku przy ul. Krakowskiej 6 w Kielcach, o powierzchni użytkowej 34,62 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 

 

 • Lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze w budynku wielolokalowym, 11 -kondygnacyjnym, jednoklatkowym, wybudowanym w 1967r., który położony jest w granicach nieruchomości będącej współwłasnością Miasta Kielce i właścicieli wyodrębnionych lokali, zabudowanej budynkiem wielolokalowym oznaczonym numerem 6, ujawnionej w księdze wieczystej nr KI1L/00041586/7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 746/2,778,779, obręb nr0016, o powierzchni łącznej 1496 m2. Na  terenie na którym jest położona nieruchomość nie obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o określonej wysokości  z usługami podstawowymi.
 • Lokal mieszkalny  numer 11 stanowi  samodzielny lokal mieszkalny  i może stanowić przedmiot odrębnej własności. Wydzielona do korzystania piwnica, stanowi część wspólną nieruchomości i nie jest   pomieszczeniem przynależnym do lokalu.
 • Lokal  zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 3462/254041 częściw nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynków i urządzenia, które nie  służą do wyłącznego  użytku przez właścicieli poszczególnych lokali oraz grunt.
 • Lokal położony jest w atrakcyjnej lokalizacji, składa się z pokoju o powierzchni 8,99 m2, pokoju z aneksem kuchennym  o powierzchni  18,47 m2, łazienki o powierzchni 2,74 m2 i przedpokoju o powierzchni 4,42 m2. Lokal posiada loggię. Orientacja okien  na zachód. Wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, centralnego ogrzewania, elektryczną, telefoniczną. Ciepła woda użytkowa z piecyka gazowego. Standard wykończenia oceniono jako niski. Stolarka okienna pcv. Stolarka drzwiowa typowa płycinowa. Lokal posiada zużyte  materiały wykończeniowe. Kwalifikuje się do remontu.
 • Lokal jest pustostanem.

 

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej  138 000,00 zł           

Wadium 27 600,00 zł.

Wylicytowana cena lokalu wrazz udziałem w nieruchomości wspólnej jest płatna przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

 

Sprzedaż lokalu jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług( Dz.U. z 2020r., poz. 106 ze zm.)

 

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Kielce - ul. Rynek 1, Sala Konferencyjna Rady Miasta Kielce I - piętro, w dniu 5 października  2020 roku o godz. 11.00.

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 29 września 2020 r. na konto Urzędu Miasta Kielce w ING Bank Śląski S.A., nr 29 1050 1461 1000 0023 5322 5903 z podaniem oznaczenia nieruchomości lokalowej, której wpłata dotyczy.

 

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 29 września 2020 r. wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu.

 

Komisja Przetargowa nie później niż 3 dni przed  przetargiem stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

 

 

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestniczące w przetargu osoby fizyczne, pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody przez współmałżonka, nie biorącego udziału w przetargu, na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz. U. z 2019r. poz. 2086 ze zm.).

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym przez Prezydenta Miasta Kielce, celem spisania umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Kielce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kielce – ul. Rynek 1, pok. 225 i 223, tel. (41) 36-76-225 i (41) 36-76-223, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 – 1530.

 

Lokal wraz z piwnicą można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach ul. Paderewskiego 20 numer telefonu 41 36-76-720 wew. 54.

 

Ogłoszenie o przetargu i jego warunkach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce: www.um.kielce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce pod adresem: www.bip.kielce.eu.

 

 

WARUNKI PRZETARGU

 

 

 

 1. Prezydent Miasta Kielce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Prezydenta Miasta Kielce.
 3. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
 5.  Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 6. Przed przystąpieniem do przetargu, jego uczestnicy zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej:
  a)      dowodu tożsamości;
  b)      w odniesieniu do podmiotów gospodarczych - wypisu z rejestru lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty;
  c)      w odniesieniu do uczestniczących w przetargu osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do:
  majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
  - stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo
  - przedłożenie oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody przez współmałżonka nie biorącego udziału w przetargu, na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu - art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019r. t.j. poz. 2086 ze zm.);
  majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:
  - wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską   ustanawiającą rozdzielność majątkową albo
  - odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo
  - pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie;
    d) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Wadium zwrócone będzie niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 10. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 11. Sprzedaż lokalu jest zwolniona od podatku VAT  na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z 11.03.2004r. o Podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2020r., poz. 106 ze zm.)
 12. Gmina Kielce nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla przedmiotowego lokalu.
 13. Lokal  zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 3462/254041 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku oznaczonego numerem 6 oraz urządzenia, które nie  służą do wyłącznego  użytku przez właścicieli poszczególnych lokali oraz grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działki nr 746/2,778,779 obręb nr 0016, o powierzchni łącznej 1496 m2, którego granice przyjmuje się według ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce. Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
 14. Gmina Kielce nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu oraz części wspólnych nieruchomości zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na przeznaczenie lokalu.
 15. Nabywca lokalu jest zobowiązany do uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej i kosztach zarządu. Zarząd nieruchomością wspólną oraz korzystanie z niej  będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali (Dz.U. z 2019 r.,poz. 737 ze zm.)
 16.  Nabywca ma prawo korzystania z piwnicy.
 17. Prezydent Miasta Kielce zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 18. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca.
 19. Wydanie lokalu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu.
 20. Należność za nieruchomość winna być wpłacona przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym środki finansowe wpłyną na konto sprzedawcy.
 21. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym przez Prezydenta Miasta Kielce, celem spisania umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 22. Nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego nie  wymaga zezwolenia  zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z2017 r. poz. 2278 ze zm.).
lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności