Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. K. Olszewskiego o pow. 0,2494 ha

16-10-2020

PREZYDENT MIASTA KIELCE

   ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

prawa użytkowania wieczystego, przysługującego Gminie Kielce, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego /obr. 0005/, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działka nr : 5/99 o pow. 0,2494 ha, objętej księgą wieczystą KI1L/00167982/2.

 

Przedmiotowa nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działka nr 5/99 o powierzchni 0,2494 ha położona jest w obrębie 0005 Kielce, przy ulicy Karola Olszewskiego, na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego.

Nieruchomość ta położona jest w sąsiedztwie terenów o przeznaczeniu przemysłowym, usługowym, magazynowym. Sąsiednie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane. Przedmiotowa działka jest nieogrodzona, przygotowana pod inwestycje, położona w terenie uzbrojonym w media: energia, woda, kanalizacja,  kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć ciepłownicza, teletechniczna, kanalizacja elektryczna. Ciągi komunikacyjne zostały wykonane. Dojazd do niniejszej nieruchomości, odbywa się  nową powstałą drogą o nawierzchni asfaltowej (inwestycja pn. „Budowa przedłużenia ulicy Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ul. Zagnańskiej z Witosa”).

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na przedmiotowym terenie przestał obowiązywać 31.12.2003 roku.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kielce uchwalonego Uchwałą nr 580/2000 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26.10.2000 r. z późniejszymi zmianami teren, na którym znajduje się nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu oznaczono symbolem – tereny o przewadze funkcji produkcyjno – magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa, istniejące. W ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce działka ewid. nr 5/99 ma oznaczenie „Ba” tereny przemysłowe.
 

Zgodnie z decyzją nr 367/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 06.07.2018 roku zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę dla Gminy Kielce - Kieleckiego Parku Technologicznego, obejmującego uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Olszewskiego – strefa D obejmujące: budowę sieci wodociągowej rozdzielczej do DN 160 mm długości 351,50 m, budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do DN 200 mm długości 248,90 m, budowę sieci kanalizacji deszczowej do DN 600 mm długości 470,80 m, budowę sieci ciepłowniczej o średnicy do DN 200 mm długości 323,00 m, budowę energetycznych linii oświetleniowych niskiego napięcia  0,4 kV długości 420,0 m, budowę kanalizacji kablowej długości 300,0 m, budowę drogi wewnętrznej o długości 338,31 m wraz z pętlą autobusową oraz ciągiem pieszym i rowerowym o długości 262,92 m na przedmiotowych działkach Uchwałą Nr LVII/1281/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku Rada Miasta Kielce wyraziła zgodę na sprzedaż działki ewid. nr 5/99 w drodze przetargu.
 

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie objętym Zarządzeniem Nr 15/2018 Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego z dnia 25 lipca 2018r. w  sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania terenów inwestycyjnych pozostających w zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego (KPT). 
 

Zgodnie z ww. regulaminem przez zarządzanie rozumie się  dbanie i utrzymanie w należytym stanie części wspólnych takich jak : droga dojazdowa, ścieżka rowerowa, chodnik, oświetlenie, zieleń, zbiornik retencyjny oraz sieci: elektryczne (w tym przypadku oświetlenie uliczne), teletechniczne, wody pitnej, kanalizacji deszczowej i bytowej. Regulamin określa wysokość oraz zasady naliczania opłat za zarządzanie terenami inwestycyjnymi przez KPT.

 

Obecnie opłata za zarządzanie terenami inwestycyjnymi wynosi 10 groszy za 1m², posiadanej nieruchomości. Koszty zarządzania są naliczane w okresach kwartalnych.

Opłata naliczana będzie od pierwszego pełnego kwartału po rozpoczęciu przez podmiot działalności gospodarczej na nieruchomości. O rozpoczęciu działalności podmiot obowiązany jest powiadomić KPT w formie pisemnej lub elektronicznej. Brak powiadomienia o rozpoczęciu działalności nie zwalnia od obowiązku ponoszenia opłat.


Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości zgodnie z art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146 aa ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106ze zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

 

Cena wywoławcza:  429 000,00 zł,

 

Wadium: 85 800,00 zł

 

PEŁNE OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności