Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego (ul. Browarna)

16-12-2020

Znak: GN-IV.6821.6.35.2020.MK                          
                 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2020.1990),

 

Prezydent Miasta Kielce, wykonujący zadania starosty z zakresu  administracji rządowej

 

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, w trybie art. 124 ust. 1 ww. ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania  z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kielcach przy ul. Browarnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Kielce, obr. 0019, jako działka nr 860/7, poprzez zezwolenie Wodociągom Kieleckim Sp. z o.o., na realizację na ww. nieruchomości inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 6 u.g.n., polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Za Walcownią, Browarną i Zalesie w Kielcach.

 

Jeżeli  w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, postępowania  w przedmiotowej sprawie zostaną wszczęte.

 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w zakreślonym powyżej terminie skontaktowały się z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami UM Kielce, Rynek 1, pokój nr 217, w godz. 7.30-15.30, pod nr telefonu. 41 36 76 217, celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości.

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności