Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kielce

16-12-2020

PREZYDENT MIASTA KIELCE

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych
w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działki ewidencyjne :  dz. nr 963/39,  dz.  nr  963/42,  dz. nr  963/53,  dz. nr  963/55, dz. nr 963/57, Obr 0010 o łącznej pow. 0,1208 ha, uregulowanych
w księgach wieczystych KI1L/00104987/8, KI1L/00062441/2, KI1L/00093267/4, KI1L/00095558/5,  stanowiących własność Gminy Kielce.

 

 

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu składają się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działki : nr 963/39,  nr  963/42, nr  963/53,   nr  963/55,   nr  963/57,  o łącznej pow. 0,1208 ha. Położone są one w Kielcach przy ulicy Piotrkowskiej, w centralnej strefie miasta.

 

Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z ulicy Piotrkowskiej. Dostępność komunikacyjna do działek jest bardzo dobra.

 

Przedmiotowe nieruchomości sąsiadują ze sobą, tworząc kształt nieregularny, zbliżony do pięciokąta. Teren działek niezagospodarowany, częściowo porośnięty roślinnością trawiastą. Ukształtowanie terenu działek – teren płaski. Działki przeznaczone do sprzedaży dłuższym bokiem przylegają do ulicy dojazdowej tj. ul. Piotrkowskiej.

 

Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługowa.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce przyjętym uchwałą Nr XXXIX/814/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ,, Kielce Śródmieście – Obszar 1 – Aleja IX Wieków Kielc, Mojżesza Pelca, Silniczna, Cicha ‘’ opublikowanym w Dz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 2017, poz. 1639 w dniu 4 maja 2017 r.  dla  ww.  nieruchomości wyznacza się teren śródmiejskiej zabudowy usługowej, mieszkaniowej; oznaczony na rysunku planu symbolem U,M2.

 

Zasady zagospodarowania terenu nieruchomości, będących przedmiotem przetargu wynikają z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z informacji z Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach wynika, iż przez teren przedmiotowych działek przebiega kanalizacja deszczowa dn 800 mm przeznaczona do likwidacji. Z informacji uzyskanej od „Wodociągów Kieleckich” Sp. z o.o. wynika, iż na ww. działkach brak jest czynnych sieci wod-kan, będących w eksploatacji spółki.

           

Teren wokół nieruchomości jest uzbrojony w sieć: energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieć ciepłowniczą, sieć gazową.

           

Nieruchomości, będące przedmiotem przetargu, składają się z działek , oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce numerami: 963/39– uregulowanej w księdze wieczystej KI1L/00104987/8, 963/42– uregulowanej w księdze wieczystej Ki1L/00093267/4, 963/53– powstałej z podziału działki ewid. nr 963/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KI1L/00062441/2, 963/55 – powstałej z podziału działki ewid. nr 963/44 oraz 963/57 -powstałej z podziału działki ewid. nr 963/45. Dla działek ewid. nr 963/44 i 963/45, z których zostały wydzielone działki ewid. nr 963/55 i 963/57, prowadzona jest księga wieczysta KI1L/00062441/2. Działki oznaczone numerami 963/53, 963/55, 963/57 nie zostały na dzień ogłoszenia przetargu  ujawnione w księgach wieczystych.   

           

Księga wieczysta KI1L/00104987/8, prowadzona dla działki ewid. nr 963/39oraz księga wieczysta KI1L/00093267/4, prowadzona dla działki ewid. nr 963/42 jest w dziale III i IV wolna od wpisów. Jedynie w księdze wieczystej KI1L/00093267/4 w dziale I figuruje wzmianka DZ.KW/00093267/4 z dnia 28.11.2012 r., która nie dotyczy nieruchomości, będących przedmiotem przetargu.

           

W dziale I księgi wieczystejKI1L/00062441/2wpisana jest wzmianka DZ.KW./KI1L/27728/20/1-2020-09-03 o ujawnienie w niej nowo-wydzielonej działki ewid. nr 963/53. W dziale I-SP wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej, a polegające na: przysługującym właścicielom niniejszej nieruchomości prawie do czerpania wody ze studni i korzystania z ustępów istniejących w sąsiedniej nieruchomości. W dziale III figuruje wpis, wskazujący że wjazd przez bramę od ulicy Starowarszawskie Przedmieście jest wspólny i korzystać z niego mogą wszyscy właściciele niniejszej  nieruchomości  oraz właściciele sąsiedniej  nieruchomości  uregulowanej w księdze  wieczystej ,, Kielce HIP . N 83’’ z mocy aktu zeznanego w dniu  19.07.1923r.  N 68/1300. W dziale IV wpisano hipotekę umowną zwykłą w wysokości 100 zł z tytułu reszty ceny sprzedaży oraz dwie hipoteki przymusowe zwykłe w wysokości po 1,00 grosz dla zabezpieczenia powództw, wpisanych na podstawie tytułów wykonawczych.

             

W dziale I ww. księgi wieczystej KI1L/00095558/5wpisana jest wzmianka DZ.KW./KI1L/27731/20/1-2020-09-03 o ujawnienie w niej nowo-wydzielonych działek ewid. nr 963/55 i 963/57, będących przedmiotem przetargu. W dziale III  figuruje :  ograniczone prawo własności  w związku z kaucją w sumie  28.000 złotych,

ograniczone prawo własności  w związku z kaucją w sumie  12.000 złotych,

wpis subhastacyjny na rzecz Awrama Ofmana  przeciwko Dynie – Dwojrze Złoto,

wpis subhastacyjny na rzecz Wólfa Ofmana przeciwko Dynie – Dwojrze Złoto,

oraz odpłatna na czas nieoznaczony służebność gruntowa, nie dotycząca nieruchomości, będących przedmiotem przetargu. W dziale  IV  wpisana jest hipoteka umowna łączna kaucyjna na kwotę 0,004 zł (cztery grosze).

 

Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości  zgodnie z art. 2 pkt 6,  art. 5 ust. 1 pkt 1 , art. 7 ust. 1  i art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146 aa ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106ze zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

Cena wywoławcza                                 1 461 000, 00 zł

Wadium                                                    292 200, 00 zł

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, Sala Konferencyjna Rady Miasta Kielce, I - piętro, (wejście do urzędu od strony parkingu wielopoziomowego)  w dniu  16 lutego  2021 roku,   (wtorek)   o godz. 10 00 .

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu podanego wyżej wadium,  w terminie do dnia 10 lutego 2021 roku na konto Urzędu Miasta Kielce
ING Bank Śląski SA nr:  29 1050 1461 1000 0023 5322 5903, ze wskazaniem nieruchomości, której wpłata dotyczy.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu  10 lutego 2021 roku wadium znajdowało się  na rachunku organizatora przetargu.

 

Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce.  Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Gmina Kielce nie ponosi odpowiedzialności za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i w terminie podanym przez Prezydenta Miasta Kielce, celem spisania umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Kielce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela:

·         Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pok. 227  i 223 tel. (41) 36 76 227 i (41) 36 76 223

od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 – 1530.

Ogłoszenie o przetargu i jego warunkach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce: www.um.kielce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce pod adresem:www.bip.kielce.eu.


WARUNKI PRZETARGU

 

  1. Prezydent Miasta Kielce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

2.      Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Prezydenta Miasta Kielce.

3.      Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu.

4.      W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

5.      Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

6.      Przed przystąpieniem do przetargu, jego uczestnicy zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej:

a)       dowodu tożsamości;

b)       w odniesieniu do podmiotów gospodarczych - wypisu z rejestru lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty;

c)       w odniesieniu do uczestniczących w przetargu osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do:

  • majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

-  stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo

-  przedłożenie oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody przez współmałżonka nie biorącego udziału w przetargu, na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu
 - art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
( Dz. U. z 2020 r. poz. 1359, ze zm.);

·         majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:

-  wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską   ustanawiającą rozdzielność majątkową albo

-  odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo

-  pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie;

d)       w odniesieniu do cudzoziemców – promesę wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości w zgodzie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278);

e)       pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

7.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8.      Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9.      Wadium zwrócone będzie niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

10.  Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11.  Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości, zostanie doliczony podatek VAT, w stawce 23%.

12.  W razie założenia nowej księgi wieczystej dla części obciążonej nieruchomości, sąd  z urzędu przenosi do współobciążenia wszystkie prawa, roszczenia, inne ciężary lub ograniczenia ciążące na tej nieruchomości.

13.  Granice nieruchomości przyjmuje się według ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce.  Ewentualne wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej odzwierciedlającej aktualny stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości odbywa się własnym staraniem i na koszt nabywcy.   Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

14.  Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

15.  Gmina Kielce nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości oraz za  istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zaewidencjonowane.

16.  Prezydent Miasta Kielce zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

17.  Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca.

18.  Należność za nieruchomość winna być wpłacona przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym środki finansowe wpłyną na konto sprzedawcy.

19.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym przez Prezydenta Miasta Kielce, celem spisania umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

20.  Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i w trybie określonym  w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

 

 

 


 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności