Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

17-12-2020

Znak: GN-IV.6833.1.62.2020.MN          

              

Z A W I A D O M I E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2020.256), wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamiam, że stosownie do art. 12 ust. 4a i art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U.2020.1363 ze zm.), zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności części nieruchomości, uregulowanej w księdze wieczystej                    I, położonej w Kielcach, oznaczonej na mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 16.11.2018 r. za numerem ewidencyjnym P.2661.2018.1996 jako działki nr 262/4 o pow. 0,0025 ha,  oraz 263/1 o pow. 0,0065 obr. 0011, które na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Kielce posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności, nr 7/2020 z dnia 19.11.2020 roku, znak: UA-IV.6740.2.7.2020.DK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w ramach zadania pn. ”Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia P.P. z al. Solidarności”, staną się własnością Miasta Kielce na prawach powiatu, z dniem uostatecznienia się w/w decyzji.

 

Odszkodowanie za przejęte pod realizację inwestycji drogowej nieruchomości przysługuje dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości, użytkownikowi wieczystemu oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

 

Jednocześnie wzywa się spadkobierców zmarłego współwłaściciela nieruchomości Pana Piotra Bednarskiego (s. Jana i Marii) do ujawnienia swoich praw spadkowych poprzez przedłożenie stosownych dokumentów do Urzędu Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Rynek 1 pok.215, w godzinach pracy tj. 7.30 – 15.30, tel. 41 36 76 215, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

 

Okazanie dokumentów potwierdzających nabycie spadku po zmarłym tj. postanowienia spadkowego lub aktu poświadczenia dziedziczenia, jest niezbędne do uznania spadkobierców za strony w prowadzonym przez tut. organ postępowaniu odszkodowawczym. W przeciwnym wypadku przejęta działka, w udziale należącym do ww. zmarłego, zostanie uznana za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, a ustalone odszkodowanie złożone do depozytu sądowego na okres 10 lat.
Ponadto  wyjaśniam, że za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu przepisów art. 113 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2020.1990), która również ma zastosowanie w niniejszej sprawie w związku z odesłaniem zawartym w art. 12 ust.5 „specustawy drogowej”, rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przy czym przepis ten stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w ustawowym terminie z uwagi na konieczność sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości. W związku z powyższym zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przedłużam termin załatwienia sprawy do
30 marca 2021r. 

 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, które zawiera uzasadnienie wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce.
Informuję, że zgodnie z art. 41 kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenia  lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Zasady przyjęć w Urzędzie:
1. Wizyty interesantów umawiane są telefonicznie na konkretny dzień i godzinę (wizyta zostanie wpisana do kalendarza spotkań interesantów).
2. Umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby, w tym pełnomocnicy czy członkowie rodzin. Uwaga: W urzędach administracji publicznej dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
3. Prosimy o zakrywanie ust i nosa podczas całej wizyty w Urzędzie maseczką lub przyłbicą oraz zachowanie bezpiecznej odległości min 1,5 m. Osoby, które się nie zastosują do naszej prośby, nie zostaną wpuszczone do Urzędu.
4. Po wejściu do budynku prosimy Państwa o zdezynfekowanie rąk płynem odkażającym z dozownika zawieszonego przy wejściu na teren Urzędu.
5. Prosimy o zabranie ze sobą na spotkanie własnego długopisu.

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności