Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

20-12-2021

Znak: GN-IV.6821.6.28.2021.MP                                                                    

Kielce, dnia   15 .12.2021r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (j.t.-Dz.U. 2021.1899.)

 

Prezydent Miasta Kielce, wykonujący zadania starosty z zakresu   administracji rządowej
zawiadamia:

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kielcach  przy  ul. Warszawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce jako działka nr 677 obr.0007, poprzez zezwolenie dla Wodociągów Kieleckich Sp. z. o o   na przeprowadzenie przez przedmiotową nieruchomość kanalizacji grawitacyjnej o średnicy 200mm wraz z odcinkiem należącym do sieci (ONS) o średnicy 160x4,7mm Obszar objęty trwałym ograniczeniem to strefa bezpieczeństwa przewodu. Dla kanalizacji sanitarnej wyznaczono strefę o szerokości 3,0m ( po 1,5m z każdej strony przewodu ), a dla wysięgników wyznaczono strefę o szerokości 2,0m ( po 1,0m z każdej strony}.

 

Jeżeli  w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby którym przysługują prawa rzeczowe do powyższej nieruchomości, postępowanie    w przedmiotowej sprawie zostanie wszczęte.


 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności