Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Obwieszczenie

27-12-2021

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10  kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020. 1363 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 j.t. ze zm.)

 

Prezydent  Miasta Kielce

zawiadamia

o wydaniu decyzji nr 7/2021 z dnia  10 grudnia  2021 r. Znak: UA-IV.6740.2.7.2021.MN zezwalającej  na realizację inwestycji drogowej Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach z siedzibą przy ul. Prendowskiej 7  w Kielcach dla inwestycji pod nazwą:  „Kielecki Rower Miejski – zadanie I – Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych ul. Warszawska – od ul. Turystycznej do ul. Orkana – w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

 

Zakres planowanej inwestycji będzie obejmował:

budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Warszawskiej (strona zachodnia) na odcinku od ul. Turystycznej do ul. Orkana, budowę ścieżki pieszo-rowerowej we wschodniej części skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Szydłówek Górny, przebudowę i budowę chodników, budowę przejazdów rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu zjazdów oraz na północno – wschodnim wlocie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Turystyczną i ul. Szydłówek Górny, przebudowę przejść dla pieszych przez ul. Warszawską (zlokalizowanych między skrzyżowaniami), przebudowę zjazdów publicznych, budowę kanału technologicznego, likwidację istniejącego i budowę nowego wpustu ulicznego z bezpośrednim włączeniem do kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej i ul. Szydłówek Górny, regulację wysokościową istniejących włazów, zasuw i zaworów znajdujących się na istniejących sieciach uzbrojenia terenu, rozbiórkę obiektów kolidujących z projektowaną infrastrukturą pieszo-rowerową, m.in. elementy dróg (nawierzchnia ul. Warszawskiej, ścieżka rowerowa, chodniki), reklamy, ogrodzenia wycinkę drzew i krzewów oraz pielęgnację drzew, wykonanie organizacji ruchu: oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Teren inwestycji obejmujenieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Znajdujących się w pasie drogowym oraz przeznaczonych pod pas drogowy - miasto Kielce:

- obręb 0006, numery działek: 382/45; 382/66; 382/49, 382/50, 946/16, 947/414, 382/48 (382/77, 382/78), 947/354 (947/430, 947/431), 947/353(947/428, 947/429), 947/86, 947/415 (947/478, 947/479), 947/332 (947/476, 947/477), 947/334 (947/474, 947/475), 947/336 (947/472, 947/473), 947/337 (947/470, 947/471), 947/154 (947/468, 947/469), 947/237 (947/466, 947/467), 947/53 (947/464, 947/465), 947/257 (947/462, 947/463), 947/258 (947/460, 947/461), 947/259 (947/458, 947/459), 947/264 (947/456, 947/457), 947/62 (947/454, 947/455), 947/64 (947/452, 947/453), 947/66 (947/450, 947/451), 947/244 (947/448, 947/449), 947/352 (947/446, 947/447), 947/351 (947/444, 947/445), 947/245 (947/442, 947/443), 947/255 (947/440, 947/441), 947/256 (947/438, 947/439), 947/205 (947/436, 947/437), 947/282 (947/434, 947/435), 947/280 (947/432, 947/433), 947/318 (947/480, 947/481);

- obręb 0010, numery działek: 614 (614/1, 614/2), 757/76, 757/79 (757/94, 757/95), 757/78 (757/92, 757/93), 757/77 (757/90, 757/91),

- obręb 0011, numery działek: 54/1 (54/5, 54/6).

Przeznaczonych pod budowę lub przebudowę zjazdów- miasto Kielce:

- obręb 0006, numery działek: 947/337 (947/470,947/471), 947/154 (947/468, 947/469), 947/264
(947/456,947/457), 947/244 (947/448, 947/449), 947/352 (947/446, 947/447), 947/205 (947/436, 947/437).

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale.

Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

Powyższej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.              

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1 (pokój nr  122).

Zapoznanie się z treścią decyzji może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie pod numerem (41) 36 76 122

Jednocześnie informuję, że każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach  aleja IX Wieków Kielc 3 za moim pośrednictwem  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności