Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce - nabór na kandydatów na biegłych

10-01-2022

Znak:GN-IV.6801.38.2021.MN                                                                 

Kielce,    05.01.2022r.

 

Ogłoszenie

 

Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór na kandydatów na biegłych z zakresu szacowania nieruchomości w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Kielce w latach 2022-2023.

 

W celu ubiegania się o wpis na Listę rzeczoznawców, rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest złożyć wniosek, na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do zarządzenia, za pośrednictwem platformy ePUAP albo osobiście w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w godzinach pracy Urzędu, w terminie  do dnia 21 stycznia 2022r.

 

O kolejności wpisu na listę rzeczoznawców decyduje data i godzina wpływu propozycji wysokości wynagrodzeń, na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 401/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 25 września 2017r. zmienionego zarządzeniem Prezydent Miasta Kielce nr 60/2018 z dnia 13 lutego 2018 rokuoraz zarządzeniem Nr 491/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku, o których mowa § 11 ust.1 załącznika Nr 1.  Rzeczoznawcy, którzy nie brali udziału w tych czynnościach,  przy  sporządzaniu Listy rzeczoznawców, mogą zostać do niej dopisani na zasadach opisanych w § 13 ust.13 i 14 (zał. Nr 1 ).

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. dokument potwierdzający posiadanie minimum od  36 miesięcy  uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego;
  2. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej.
  3. referencje w postaci dokumentów potwierdzających należyte wykonanie operatów szacunkowych ( wycen nieruchomości) od organów administracji publicznej lub sądów z terenu województwa świętokrzyskiego, za okres ostatnich trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na Listę rzeczoznawców, w ilości co najmniej 50 operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych lub sądowych z zakresów, o których mowa z § 8.
  4. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z zakresu szacowania nieruchomości.
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według załącznika Nr 6 do procedur.

 

Brak spełnienia któregokolwiek z w/w wymogów stanowi podstawę odmowy wpisu na Listę rzeczoznawców majątkowych. O odmowie wpisu wnioskodawca informowany jest na piśmie.

 

W załączeniu przesyłam zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Kielce Cennik Urzędu Miasta w Kielcach za czynności biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Urzędzie Miasta Kielce obowiązujący  od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.

Zapraszam osoby zainteresowane współpracą z tut. urzędem do składania wniosków.

 

Informuję, że szczegółowe zasady tworzenia i prowadzenia Listy kandydatów na biegłych oraz ich powoływania w postępowaniach administracyjnych zostały określone w załączniku do Zarządzenia Nr 401/2017 z dnia 25 września 2017r. Prezydenta Miasta Kielce. Zasady i podstawy wypłaty wynagrodzenia biegłemu, określone zostały w umowie, której wzór stanowi załącznik Nr 5 do procedur.

 

 

Cennik Urzędu Miasta w Kielcach

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności