Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

25-659 Kielce, Strycharska 6
tel. 41-36-76-626;  41-36-76-625; fax 41-344-91-19 
lub  41-36-76-000 - centrala UM
Czas pracy: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor:  Anita Stanisławska

W skład wydziału wchodzą:

 • Referat Edukacji, kierownik Małgorzata Kruk, tel. 41 36 76 624, pok. 602
 • Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki, kierownik Andrzej Włoch, tel. 41 36 76 616, pok. 711
 • Referat Pomocy Stypendialnej, kierownik Liliana Mróz, tel. 41 36 76 635, pok. 4
 • Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, kierownik Michał Daranowski
 • stanowisko ds. organizacyjnych.

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych podlega bezpośrednio Prezydentowi.

Zadania wydziału:


A

 

 1. przygotowywanie i prowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań własnych Gminy dla podmiotów działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz wykonywanie zadań organu prowadzącego w zakresu spraw finansowych i administracyjnych, w oparciu o przepisy prawne określające jego kompetencje,
 3. wydawanie zezwoleń na założenie publicznych przedszkoli i szkół przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu publicznego lub przez osoby fizyczne,
 4. prowadzenie ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych oraz udzielanie im dotacji,
 5. nadzór nad działalnością szkół, przedszkoli, ośrodków wsparcia, żłobków samorządowych, samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej oraz zagospodarowanie mienia po zlikwidowanych zakładach,
 6. kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy,
 7. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu do szkoły lub placówki, w której realizują obowiązek szkolny lub nauki,
 8. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 9. zbieranie danych do Systemu Informacji Oświatowej,
 10. realizacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz krajowych środków publicznych,
 11. kreowanie polityki zdrowotnej w mieście,
 12. realizacja zadań ukierunkowanych na profilaktykę wynikającą z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 13. realizacja zadań, związanych z przyznawaniem i wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych,
 14. wykonywanie czynności związanych z nieodpłatnym zatrudnieniem skazanych w jednostkach wyznaczonych do wykonywania kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności,
 15. ocena potrzeb i poziomu jakości świadczeń w zakresie ochrony zdrowia,
 16. nadzór nad stanem technicznym budynków placówek oświatowych oraz innych budynków pozostających w zakresie działania Wydziału,
 17. planowanie zadań inwestycyjnych w zakresie jednostek organizacyjnych podlegających Wydziałowi, polegających na budowie, modernizacji, rozbudowie, przebudowie i wnioskowanie z odpowiednim wyprzedzeniem do Wydziału Inwestycji o ich realizację,
 18. prowadzenie rejestrów żłobków,
 19. prowadzenie rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw dla kierowników miejskich placówek oświatowych do załatwiania określonych spraw w imieniu Prezydenta,
 20. sprawowanie kontroli nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach organizującym prace z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego – sieć świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży „4 Kąty”,
 21. przyznawanie pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów i doktorantów, w tym dla osób niebędących obywatelami polskimi.
 22. nadzór i koordynacja pracy Młodzieżowej Rady Miasta Kielce.


B

 

 1. nadzór nad działalnością stowarzyszeń powołanych na podstawie ustawy o stowarzyszeniach oraz pochodnych od strony formalno – prawnej,
 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 3. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
 4. zakładanie i prowadzenie publicznych szkół i placówek oświatowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz wykonywania zadań organu prowadzącego w zakresie spraw finansowych i administracyjnych w oparciu o przepisy prawne określające jego kompetencje,
 5. wydawanie zezwoleń na założenie publicznych szkół i placówek oświatowych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu publicznego lub przez osoby fizyczne,
 6. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz udzielanie im dotacji,
 7. współpraca z podmiotami publicznymi, niepublicznymi oraz stowarzyszeniami z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
 8. opracowanie i realizacja miejskich programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
 9. współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi jednostkami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz pomocy społecznej,
 10. wydawanie skierowań do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci dysfunkcyjnych,
 11. kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych,
 12. ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta we współpracy z samorządem aptekarskim.


C

 

 1. wykonywanie nadzoru nad działalnością statutową stowarzyszeń i fundacji,
 2. organizacja na terenie Miasta obchodów lokalnych świąt państwowych i historycznych w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
 3. wykonywanie czynności pomocniczych związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego,
 4. wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Miasta prowadzonych przez podmioty realizujące działalność pożytku publicznego oraz prowadzenie rejestru tych placówek,
 5. wykonywanie czynności niezbędnych dla powołania i odwołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym