Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

25-659  Kielce, Strycharska 6 oraz 25-303 Kielce,  Rynek 1
tel. 41-36-76-221 - sekretariat (Rynek)   
lub   41-36-76-000 - centrala UM

25-619 Kielce, ul. Młoda 28, tel. 41-36-76-863

Dyrektor Wydziału:

 

Filip Pietrzyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracował m.in. w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach, Miejskim Zarządzie Budynków, prowadził też działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i obsługi nieruchomości. Był Naczelnikiem Wydziału Organizacyjno - Prawnego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, a także szereg specjalistycznych szkoleń dotyczących gospodarki nieruchomościami. Od 2002 r. jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości.

 

tel. 41-36-76-423

Zastępcy Dyrektora:   

 

 • Dorota Dobrowolska, tel. 41-36-76-394
 • Monika Łysek, tel. 41-36-76-221
 • Henryka Baran - Geodeta Miejski, tel. 41-36-76-863

W skład wydziału wchodzą:

 • Referat Regulacji Stanu Prawnego Nieruchomości,
 • Referat Gospodarki Nieruchomościami,
 • Referat Obrotu Nieruchomościami,
 • Referat Nieruchomości Skarbu Państwa,
 • Referat Geodezji, Kartografii i Katastru,
 • Referat – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Biuro ds. Majątku Komunalnego i Majątku Skarbu Państwa,
 • Referat Obsługi Prawa Użytkowania Wieczystego,
 • stanowisko ds. rozwoju obszarowego,
 • stanowisko ds. organizacyjnych,
 • Geodeta Miejski.

Zadania wydziału:


A

 

 1. gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta:
  a) zbywanie i nabywanie nieruchomości,
  b) zbywanie i nabywanie lokali mieszkalnych,
  c) zbywanie i nabywanie lokali użytkowych,
  d) oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości,
  e) rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego,
  f) prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem,
  g) dzierżawa i najem nieruchomości,
  h) użyczanie nieruchomości,
  i) prowadzenie spraw związanych z obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 2. regulacja stanu prawnego mienia nieruchomego Skarbu Państwa, które z mocy prawa stało się własnością Miasta, oraz nabywanie na wniosek mienia Skarbu Państwa związanego z realizacją zadań miasta,
 3. uwłaszczanie osób prawnych i fizycznych,
 4. udział w postępowaniu regulacyjnym przed właściwymi organami,
 5. nabywanie nieruchomości od Skarbu Państwa i innych osób prawnych oraz fizycznych,
 6. udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy administracji rządowej dotyczących nieruchomości stanowiących własność Miasta,
 7. ustalenie opłat :
  a) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłat z tytułu zmiany wartości nieruchomości spowodowanej uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna),
  b) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,
 8. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 9. prowadzenie spraw związanych z opłatami z tytułu wykonania prawa własności w stosunku do nieruchomości Miasta,
 10. prowadzenie rejestru środków trwałych nieruchomości komunalnych,
 11. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Radę Miasta nazw ulicom i placom,
 12. ustalanie numerów porządkowych oraz prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
 13. prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczania nieruchomości,
 14. prowadzenie spraw dotyczących podziału nieruchomości,
 15. prowadzenie scaleń i podziałów nieruchomości,
 16. wykup lub udostępnienie gruntu niezbędnego do realizacji inwestycji miejskich,
 17. prowadzenie postępowań w sprawie wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego.


B

 

 1. gospodarowanie zasobem nieruchomości Miasta Kielce na prawach powiatu:
  a) zbywanie i nabywanie nieruchomości,
  b) zbywanie i nabywanie lokali mieszkalnych,
  c) zbywanie i nabywanie lokali użytkowych,
  d) oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości,
  e) rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego,
  f) prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem,
  g) dzierżawa i najem nieruchomości,
  h) użyczanie nieruchomości,
  i) prowadzenie spraw związanych z obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 2. regulacja stanu prawnego mienia Skarbu Państwa, które z mocy prawa stało się własnością Miasta na prawach Powiatu oraz nabywanie na wniosek mienia Skarbu Państwa związanego z realizacją zadań Miasta Kielce na prawach Powiatu,
 3. udział w postępowaniu regulacyjnym przed właściwymi organami,
 4. nabywanie nieruchomości od Skarbu Państwa i innych osób prawnych oraz osób fizycznych,
 5. prowadzenie ewidencji środków trwałych nieruchomości Miasta Kielce na prawach powiatu,
 6. udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organ administracji rządowej dotyczących nieruchomości stanowiących własność Miasta,
 7. inicjowanie działań zmierzających do pobudzania aktywności inwestorów w zakresie obrotu nieruchomościami na terenie miasta.


C

 

 1. udział w postępowaniu regulacyjnym przed właściwymi organami,
 2. wywłaszczanie nieruchomości i ustalanie odszkodowań z tego tytułu,
 3. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
 4. wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości,
 5. wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości w związku z realizacją celu publicznego,
 6. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa:
  a) zbywanie i nabywanie nieruchomości,
  b) zbywanie i nabywanie lokali mieszkalnych,
  c) zbywanie i nabywanie lokali użytkowych,
  d) oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości,
  e) rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego,
  f) prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem,
  g) dzierżawa i najem nieruchomości,
  h) użyczanie nieruchomości,
  i) prowadzenie spraw związanych z obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 7. prowadzenie rejestru środków trwałych nieruchomości Skarbu Państwa,
 8. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, katastru nieruchomości oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 9. prowadzenie zadań dotyczących wspólnot gruntowych i mienia gminnego.
 10. przeprowadzanie scalania i wymiany gruntów,
 11. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych oraz tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych,
 12. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 13. zakładanie osnów szczegółowych,
 14. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 15. udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy administracji rządowej.
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571