Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Wydział Księgowości Urzędu

25-303 Kielce, Rynek 1
tel./fax 41-36-76-220 - sekretariat Wydziału 
lub  41-36-76-000 - centrala UM

Dyrektor Wydziału, Główny Księgowy Urzędu Miasta

 

Urszula Grabowska

tel. 41-36-76-220

W skład wydziału wchodzą:

 

 • Referat Finansowo-Księgowy Wydatków Urzędu,
 • Referat Finansowo-Księgowy Dochodów Urzędu,
 • stanowisko ds. organizacyjnych.

Zadania Wydziału:


A

 

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu (z wyłączeniem księgowości w zakresie podatków i opłat lokalnych),
 2. obsługa finansowo – księgowa dochodów i wydatków budżetowych realizowanych przez Wydziały,
 3. obsługa finansowo-księgowa wydatków realizowanych przez Wydziały w zakresie projektów i programów dofinansowanych ze środków europejskich,
 4. ewidencja księgowa należności budżetowych, w tym m.in. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości Gminy Kielce, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, trwałego zarządu,
 5. ewidencja księgowa należności budżetowych i zobowiązań przejętych po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych miasta,
 6. obsługa finansowo-księgowa dochodów budżetowych z tytułu mandatów wystawianych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Kielcach,
 7. ewidencja księgowa sum depozytowych m.in. z tytułu wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umów,
 8. prowadzenie ewidencji księgowej majątku Miasta oraz rozliczanie inwentaryzacji majątku zaewidencjowanego w księgach rachunkowych Urzędu,
 9. sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (środków trwałych w budowie),
 10. sporządzanie przelewów bankowych dotyczących dochodów i wydatków realizowanych przez Urząd,
 11. obsługa kasowa wydatków Urzędu m.in. z tytułu stypendiów, wyborów, nagród,
 12. sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług w celu prawidłowego ustalenia i rozliczania z Urzędem Skarbowym zobowiązań z tytułu podatku VAT, w zakresie działalności Urzędu,
 13. sporządzanie sprawozdań budżetowych z zakresu prowadzonych spraw,
 14. sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu,
 15. prowadzenie ewidencji pozabilansowej Urzędu,
 16. rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym z tytułu wypłaty stypendiów, nagród, diet radnych, umów zlecenia oraz umów o dzieło zawieranych przez Urząd z osobami fizycznymi, nie będącymi pracownikami Urzędu oraz sporządzanie rocznych informacji PIT w wymienionym zakresie,
 17. prowadzenie Generalnego Rejestru Umów.


B

 

 1. obsługa finansowo-księgowa dochodów i wydatków budżetowych dotyczących zadań powiatu, realizowanych przez Wydziały,
 2. sporządzanie sprawozdań budżetowych z zakresu prowadzonych spraw.


C

 

 1. obsługa finansowo-księgowa dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i terminowe odprowadzanie ich na rachunek bieżący Miasta,
 2. obsługa finansowo-księgowa wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 3. sporządzanie sprawozdań budżetowych z zakresu prowadzonych spraw.
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym