Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Wydział Organizacyjny

25-303 Kielce, Rynek 1
tel. 41-36-76-148, fax. 41-36-76-177 - sekretariat Wydziału 

lub  41-36-76-000 - centrala UM

Dyrektor Wydziału:

 

p.o. Elżbieta Korczyńska

 

p. 149, tel. 41 36 76 148

Zastępca Dyrektora: 

  • Iwona Franki

W skład Wydziału Organizacyjnego wchodzą:

  • Biuro Obsługi Urzędu i Interesantów,
  • Biuro ds. Pracowniczych,
  • Biuro Zamówień Publicznych,
  • Biuro Rady Miasta,
  • Biuro Prasowe,
  • Zespół Radców Prawnych
  • stanowisko ds. BHP.

Biurem  Prasowym  kieruje  Rzecznik  Prasowy  Prezydenta, podlegający bezpośrednio Prezydentowi.
Zespół Radców Prawnych jest wieloosobowym stanowiskiem, podlegającym  bezpośrednio  Prezydentowi,  realizującym  zadania  wynikające  z  ustawy o radcach prawnych.
Stanowisko  ds. BHP  jest  samodzielnym  stanowiskiem  pracy  i  podlega bezpośrednio Prezydentowi.

Zadania wydziału:

A

 


1) sprawowanie nadzoru nad właściwą organizacją i funkcjonowaniem wydziałów w Urzędzie,
2) przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla sprawnego przeprowadzenia referendum gminnego,
3) prowadzenie zakładowej działalności socjalnej,
4) prowadzenie ewidencji porozumień zawieranych z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego,
5) planowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu,
6) opracowywanie przy współudziale wydziałów projektu regulaminu organizacyjnego,
7) nadzór nad realizacją zarządzeń Prezydenta,
8) obsługa sekretariatów Prezydenta, Zastępcy Prezydenta oraz Sekretarza i Skarbnika,
9) wydawanie na wniosek dyrektora wydziału/kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej legitymacji służbowych pracownikom urzędu wykonującym czynności kontrolne lub inne czynności służbowe poza siedzibą urzędu, określone w przepisach szczególnych i prowadzenie ich ewidencji,
10) prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do załatwiania określonych spraw w imieniu Prezydenta z wyłączeniem placówek oświatowych,
11) prowadzenie spraw związanych z całokształtem problematyki kadrowej, doborem i oceną kadry oraz właściwą strukturą zatrudnienia i płac,
12) prowadzenie spraw dotyczących naliczania i ewidencji wynagrodzeń oraz wszystkich rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
13) przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem kierowników miejskich jednostek organizacyjnych z wyłączeniem placówek oświatowych,
14) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych przy współpracy z wydziałami, za wyjątkiem zamówień z wolnej ręki, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
15) organizacja obsługi interesantów i obiegu z tym związanych dokumentów oraz koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg , wniosków i petycji.
16) prowadzenie archiwum zakładowego.
17) obsługa organizacyjno – finansowa Rady i jej Komisji,
18) prowadzenie rejestru skarg dotyczących zadań lub działalności Prezydenta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
19) prowadzenie rejestrów: uchwał Rady, interpelacji i zapytań radnych, stanowisk Komisji Rady oraz nadzór nad ich realizacją,
20) wielopłaszczyznowa współpraca z mediami oraz organizacjami mieszkańców,
21) kreowanie pozytywnego wizerunku Urzędu min. poprzez prowadzenie Internetowej Telewizji Kielce oraz redagowanie internetowej strony Urzędu,
22) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej,
23) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
24) wydawanie opinii prawnych na rzecz Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika i Wydziałów Urzędu,
25) reprezentowanie Miasta w postępowaniu sądowym, administracyjnym i egzekucyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
26) przekazywanie dyrektorom wydziałów i kierownikom równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu informacji o zmianach prawa,
27) współuczestnictwo w opracowywaniu przez Wydziały:

a) projektów uchwał Rady,
b) projektów zarządzeń Prezydenta,
c) projektów porozumień,
d) projektów umów,

28) uczestnictwo w prowadzonych z udziałem Miasta rokowaniach, którym celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, a w szczególności umów długoterminowych lub nietypowych, albo dotyczących znacznej wartości oraz umów z kontrahentami zagranicznymi.

 

 

B

współpraca z Miejskim Urzędem Pracy.

 

 

C

 

1) prowadzenie spraw związanych z referendami,

2) prowadzenie spraw związanych z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,

3) przygotowywanie wyborów ławników do sądów powszechnych.

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym