Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem

25-659 Kielce, Strycharska 6
tel.: 41-36-76-313, fax: 41-36-76-413 - sekretariat 
lub   41-36-76-000 - centrala UM

Dyrektor Wydziału

Ryszard Muciek

tel.: 41-36-76-682

Zastępcy Dyrektora: 

 • Adam Rogaliński

W skład wydziału wchodzą:

 • Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
 • Referat Zarządzania Zielenią, Ochrony Przyrody i Drzewostanów,
 • Referat Usług Komunalnych,
 • Referat Środowiska, Gospodarki Wodnej i Odpadów,
 • stanowisko ds. geologii i przyrody nieożywionej,
 • stanowisko ds. edukacji ekologicznej,
 • stanowisko ds. obsługi finansowej
 • stanowisko ds. organizacyjnych.

Zadania wydziału:


A

 

 1. planowanie, programowanie i zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 2. nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 3. kształtowanie systemu przyrodniczego miasta i kreowanie lokalnej polityki urządzania zieleni na terenie Kielc,
 4. planowanie i programowanie ochrony drzewostanów i zarządzanie terenami zieleni miasta,
 5. wykonywanie zadań prowadzących do okresowych diagnoz stanu środowiska przyrodniczego miasta, planowanie i programowanie ochrony przyrody ożywionej i krajobrazu,
 6. prowadzenie inwentaryzacji, monitorowania oraz ewidencji i rejestrów niezbędnych w procesie zarządzania terenami zieleni i ochrony drzewostanów,
 7. realizacja zdań z zakresu rozwoju i planowania nowych terenów zieleni oraz współudział przy ich realizacji,
 8. opiniowanie działań inwestycyjnych i przedsięwzięć modernizacyjnych mających wpływ na zieleń, drzewostany lub z nimi kolidujących,
 9. nadzór i kontrola w związku z należytym utrzymaniem, pielęgnacją i zezwoleniami na usuwanie drzew i krzewów,
 10. prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz przeznaczania gruntów rolnych pod zalesienia,
 11. prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie przyrody i prawa łowieckiego,
 12. kontrola wykonania obowiązku ubezpieczenia OC rolników i budynków rolnych,
 13. stwierdzanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,
 14. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami,
 15. zarządzanie terenami parkowymi, cmentarzami komunalnymi, ich infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, fontannami, pomnikami, miejskimi tablicami i słupami ogłoszeniowymi oraz toaletami publicznymi,
 16. oczyszczanie terenów gminy i Skarbu Państwa nie posiadających właściciela w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w tym czynności związanych z wycinką drzew będących zagrożeniem bezpieczeństwa dla ludzi i mienia),
 17. tworzenie warunków do ograniczania bezdomności zwierząt i zapewnienie im opieki oraz wydawanie zezwoleń na posiadanie psów rasy uznanej za agresywną,
 18. planowanie i organizacja zaopatrzenia miasta w wodę
 19. prowadzenie księgi inwentarzowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
 20. dokonywanie opłat za umieszczenie przez Gminę urządzeń w pasie drogowym jak również innych związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
 21. obsługa imprez masowych organizowanych na terenie Miasta w zakresie zaopatrzenia w energię, wodę i kabiny WC,
 22. wykonywanie czynności niezbędnych dla zapewnienia prowadzenia działalności targowiskowych na terenie Miasta,
 23. wykonywanie czynności związanych z przejęciem pojazdu porzuconego z zamiarem wyzbycia się na rzecz gminy w trybie art. 50 a ustawy Prawo ruchu drogowym,
 24. koordynowanie monitoringu i aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce oraz przygotowanie okresowych raportów z jego realizacji,
 25. koordynacja udzielania informacji o środowisku i jego ochronie,
 26. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przed emisjami: hałasem wibracjami, wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza, wprowadzaniem ścieków do wód i do ziemi,
 27. prowadzenie spraw z zakresu oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
 28. wykonywanie zadań wnikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 29. prowadzenie spraw z zakresu Prawa wodnego,
 30. prowadzenie spraw z zakresu tworzenia i utrzymywania form ochrony przyrody,
 31. planowanie i realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania ochrony środowiska i przyrody,
 32. koordynacja akcji i kampanii na rzecz ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego,
 33. prowadzenie procedur powierzenia, nadzór i rozliczanie zadań na rzecz ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego, prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego,
 34. koordynacja i prowadzenie obsługi organizacyjnej planowania i rozliczeń środków finansowych przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 35. prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,
 36. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o odpadach.

 

B

 

 1. wykonywanie zadań w zakresie monitoringu i aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta oraz przygotowanie okresowych raportów z jego realizacji (w zakresie zadań powiatu),
 2. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody i prawa łowieckiego,
 3. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 5. obsługa i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 6. przygotowywanie dokumentów związanych z przeznaczeniem gruntów rolnych pod zalesienia,
 7. wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
 8. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o odpadach,
 9. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne,
 10. opiniowanie projektów decyzji na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 11. wykonywanie czynności związanych z usuwaniem pojazdów pozostawionych na drogach i chodnikach oraz ich holowaniem na wyznaczone parkingi,
 12. występowanie z wnioskiem do Sądu o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu,
 13. przygotowanie dokumentów niezbędnych do wydania zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,
 14. przygotowanie dokumentów do wydania decyzji administracyjnej dotyczących przekazania zwłok osób pozbawionych wolności, zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych, uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych.


C

 

 1. kontrola przestrzegania przepisów - Prawo łowieckiego oraz ustawy o lasach
 2. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne,
 3. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 4. utrzymanie, opieka i nadzór nad grobami i cmentarzami wojennymi.
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym