Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Antysmog - Kongres Ekologii Powietrza Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

25-323 Kielce,  Aleja Solidarności 34 (EXBUD)
tel. 41-36-76-553 - sekretariat 

lub 41-36-76-000 - centrala UM

Dyrektor wydziału

 

Mieczysław Pastuszko

 

tel. 41-36-76-554

Zastępcy Dyrektora:   

 

 • Dariusz Salwa, tel.: 41-36-76-518

W skład wydziału wchodzą:

 • Referat Funduszy Europejskich,
 • Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 • stanowisko ds. organizacyjnych.

Zadania wydziału:


A

 

 1. analiza dokumentów programowych dotyczących rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i w Polsce, a następnie wyszukiwanie informacji o źródłach i warunkach pozyskiwania oraz rozliczania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 2. współpraca i bieżące kontakty z właściwymi ministerstwami, urzędami centralnymi, Instytucjami Zarządzającymi oraz Pośredniczącymi, udzielającymi dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla projektów realizowanych przez miasto,
 3. koordynowanie działań zmierzających do przygotowania wniosków aplikacyjnych dla inwestycji strategicznych miasta, współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 4. sporządzanie wniosków aplikacyjnych, przy współpracy merytorycznej wydziałów Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta dla inwestycji strategicznych miasta współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 5. koordynowanie działań zmierzających do przygotowania przez Wydziały Urzędu i jednostki organizacyjne miasta załączników do wniosków aplikacyjnych dla inwestycji strategicznych miasta, współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 6. monitorowanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, dla których wnioski aplikacyjne są przygotowywane przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi,
 7. sporządzanie wniosków o płatność, prowadzenie sprawozdawczości oraz innych niezbędnych zadań dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, realizowanych przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie.

 

Do zakresu działania Wydziału należy również realizacja zadań zawartych w Porozumieniu określającym zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym:

 1. obsługa Instytucji Pośredniczącej (IP) jaką jest Prezydent Miasta Kielce,
 2. realizacja zadań związanych z wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF), utworzonego przez 12 j.s.t., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPOWŚ),
 3. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi KOF w zakresie wdrażania Instrumentu ZIT,
 4. opracowanie i aktualizacja Strategii ZIT KOF na lata 2014 - 2020,
 5. współpraca z Instytucją Zarządzającą IZ RPOWŚ przy opracowywaniu dokumentów programowych i wykonawczych w zakresie wdrażania RPOWŚ w zakresie Priorytetów Inwestycyjnych ZIT dla Osi 6 RPOWŚ
 6. opracowywanie i uzgadnianie z IZ RPOWŚ kryteriów wyboru projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w zakresie zgodności ze Strategią ZIT KOF na lata 2014 - 2020,
 7. współpraca z IZ RPOWŚ w przygotowaniu harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie projektów z obszaru KOF,
 8. udział w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym i pozakonkursowym w formule ZIT we współpracy z IZ RPOWŚ,
 9. udział w procedurze odwoławczej w zakresie oceny zgodności ze Strategią ZIT KOF na lata 2014 - 2020,
 10. przygotowanie, wdrażanie i bieżący monitoring realizacji Strategii ZIT KOF na lata 2014 – 2020,
 11. monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji Priorytetów Inwestycyjnych realizowanych w ramach ZIT, w RPOWŚ na lata 2014 – 2020 oraz Krajowych Programach Operacyjnych,
 12. monitorowanie stanu przygotowania projektów pozakonkursowych do realizacji i raportowania w tym zakresie do IZ RPOWŚ,
 13. prowadzenie działań na rzecz rozwoju Partnerstwa w ramach KOF,
 14. stała współpraca z Koordynatorami Gminnymi w j.s.t. będących sygnatariuszami Porozumienia KOF,
 15. obsługa administracyjna prac Komitetu Sterującego i Rady Programowej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz przygotowywanie projektów porozumień, uchwał Komitetu Sterującego, a także bieżący nadzór nad ich wykonaniem,
 16. przygotowanie, zarządzanie i wdrażanie projektu z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym