Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Wydział Zarządzania Należnościami

Zastępca Dyrektora: Małgorzata Zwierzchowska

 

tel. 41 36 76 234

pok. 234

W skład wydziału wchodzą:

 • Referat Windykacji Należności,
 • Referat Ulg,
 • stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego,
 • stanowisko ds. organizacyjnych.

Zadania wydziału:


A

 

 1. prowadzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego i stosowania środków egzekucyjnych o charakterze niepieniężnym,
 2. bieżąca analiza oraz windykacja niepodatkowych należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym oraz publicznoprawnym, w tym rozliczanie nadpłat,
 3. wszczęcie i monitorowanie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych w zakresie egzekucji należności cywilnoprawnych,
 4. rozpatrywanie wniosków o ulgę w spłacie należności Gminy Kielce, w tym zobowiązań podatkowych, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, przypadających Gminie, w tym współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie dotyczącym stosowania ulg,
 5. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej w zakresie przyznawanych ulg. Sporządzanie sprawozdań zbiorczych z udzielonej przez Prezydenta pomocy publicznej,
 6. opiniowanie spraw dotyczących ulg w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe,
 7. koordynowanie działań mających na celu rozwój Kieleckiej Karty Miejskiej o nowe funkcjonalności, ich przygotowanie i wdrażanie,
 8. sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały lub akcje, tj. wykonywanie uprawnień wynikających z praw majątkowych Miasta w zakresie praw z akcji i udziałów należących do Miasta, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi, oraz uprawnień organu założycielskiego w szczególności:
  a) wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza,
  b) wykonywanie czynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika/akcjonariusza, w szczególności związanych z powoływaniem członków organów spółek, zatwierdzaniem sprawozdań finansowych,
  c) podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji/udziałów, wniesieniem akcji/udziałów do innego podmiotu tytułem aportu, podziałem, łączeniem i przekształcaniem spółek, monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek, z wyłączeniem zadań realizowanych przez spółki, a nadzorowanych przez właściwe Wydziały,
 9. współpraca z przedstawicielami Miasta w radach nadzorczych spółek,
 10. wykonywanie czynności związanych z tworzeniem i przystępowaniem do spółek oraz rozwiązywaniem i występowaniem z nich,


B

 

 1. analiza i windykacja należności budżetowych, uzgadnianie sald należności, weryfikacja nadpłat i zaległości w zakresie dochodów, realizowanych przez Wydziały, w związku z wykonywaniem zadań powiatu,


C

 1. analiza i windykacja należności budżetowych, uzgadnianie sald należności, weryfikacja nadpłat i zaległości w zakresie dochodów, realizowanych przez Wydziały, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym