Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Akty prawne

Komunikat dla Stowarzyszeń Zwykłych

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych w związku z wejściem znowelizowanej ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015r.poz.1393,1923) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016r w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów informuje o zmianie numerów ewidencyjnych dla Stowarzyszeń zwykłych.
Prosimy o zapoznanie się z nowymi numerami ewidencyjnymi na stronach Urzędu Miasta Kielce, w zakładce organizacje pozarządowe - Wykaz organizacji pozarządowych mających siedziby na terenie miasta Kielce - wykaz-stowarzyszen-zwyklych-052016.doc.

Komunikat

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych podaje do publicznej wiadomości fakt wejścia w życie istotnych zmian w Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach z dniem 20 maja 2016 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393, 1923).

 

Najbardziej istotne zmiany zaszły w funkcjonowaniu Stowarzyszeń Zwykłych. (rozdział 6 art. 40 – 43 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 20 maja 2016r).

  1. Ponadto na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (poz.1923) Stowarzyszenia Zwykłe mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych(art.40 ust.5) dołączając odpowiednie dokumenty w przeciągu 24 miesięcy od wejścia ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 20 maja 2016 roku (Dz.U. z 2015 r. poz.1393,1923), a więc do dnia 20 maja 2018r. Nie złożenie powyższego wniosku będzie skutkowało rozwiązaniem stowarzyszenia z mocy prawa, a co za tym idzie wykreślone z ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Kielce. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.
  2. Ponadto na podstawie art.9 ust.2 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2016 poz. 687) podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów do dnia wejścia w życie tej ustawy (sądy okręgowe i sądy wojewódzkie) i które do dnia 31 grudnia 2015 roku nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016r.
  3. Z dniem 1 styczna 2016 roku Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie tych podmiotów. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialności z nabytego mienia za zobowiązania tych podmiotów. Roszczenia wierzycieli tych podmiotów, wygasają, jeżeli nie będą dochodzone przeciwko Skarbowi Państwa w terminie roku od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa.

 

Wszelkie inne zmiany, istotne dla stowarzyszeń z osobowością prawną zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmiany wprowadzone dla stowarzyszeń zwykłych znajdują się w ustawie dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1393, 1923). Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze znowelizowaną powyższą ustawą.

 

Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713)

Akty prawne dotyczące współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

UCHWAŁA NR LV/1325/2010 RADY MIASTA KIELCE z dnia 12 listopada 2010 r.w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

UCHWAŁA NR LII/1231/2010 RADY MIASTA KIELCE z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatów do Rady.

UCHWAŁA NR LII/1232/2010 RADY MIASTA KIELCE z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 


DEKLARACJA CHĘCI POWOŁANIA Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach


Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności