Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce UEFA EURO U21 Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Kalendarz wydarzeń

Pokaż/ukryj kalendarz

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Otwarte konkursy ofert

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały nr XXXIII/685/2016Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2017,  Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2017 roku zadań własnych miasta w następujących zakresach zadań: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; turystyka i krajoznawstwo; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego  Urzędu Miasta w Kielcach,  ul. Strycharska 6 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych pok. 402  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 26 kwietnia  2017 r.

 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu:  OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA oraz EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO ogłoszonego Zarządzeniem Nr 76/2017  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

 

Organizacjom nie wymienionym w załączniku do Zarządzenia Nr 129/2017  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 05.04.2017 r. dotacji nie przyznano.

II otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie NR 124/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od 01 maja 2017 r. do 31 października 2017 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

 

Zarządzenie nr 124 z 31 marca 2017 r. w spr ogloszenia II otwarego konkursu

Załącznik 1. - wzór oferty

Załącznik 2. - wzór umowy

Załącznik 3. - wzór sprawozdania

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 8 marca 2017 r. Prezydent Miasta  Kielce  Zarządzeniem Nr 76/2017 z dnia 7 marca 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA oraz EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO.Termin składania ofert upływa w dniu 29 marca 2017r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 401,402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

 

UWAGA: W dniu 3 września 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz.1300).  W związku z powyższym OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYCH DRUKACH! Nowe wzory  oferty, umowy i sprawozdania w załączeniu. W pliku „Oferta z wyjaśnieniem” znajduje się nowy wzór oferty zawierający objaśnienia, jak należy  wypełnić nową ofertę.

 

Ponadto prosimy o podanie w oświadczeniach ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA KOŃCU OFERTY numeru konta bankowego (Oświadczenie 8).

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI ORAZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI oraz PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM  I  PATOLOGIOM SPOŁECZNYM. ogłoszonego Zarządzeniem Nr 31/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku do Zarządzenia Nr 67/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 01.03.2017 r. dotacji nie przyznano.

Pliki do pobrania

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 1 lutego 2017 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 31/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI ORAZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI oraz PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM i PATOLOGIOM SPOŁECZNYM. Termin składania ofert upływa w dniu22 lutego 2017r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 401,402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

 

UWAGA: W dniu 3 września 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz.1300).  W związku z powyższym OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYCH DRUKACH! Nowe wzory  oferty, umowy i sprawozdania w załączeniu. W pliku „Oferta z wyjaśnieniem” znajduje się nowy wzór oferty zawierający objaśnienia, jak należy  wypełnić nową ofertę.

 

Ponadto prosimy o podanie w oświadczeniach ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA KOŃCU OFERTY numeru konta bankowego (Oświadczenie 8).

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI ORAZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 435/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku do Zarządzenia Nr 21/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 19.01.2017 r. dotacji nie przyznano.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 435/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego p.n.: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 ", ogłoszonego Zarządzeniem Nr 425/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 15 grudnia 2016 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 435/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI ORAZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM. Termin składania ofert upływa w dniu 5 stycznia 2016 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

 

UWAGA: W dniu 3 września 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz.1300).  W związku z powyższym OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYCH DRUKACH! Nowe wzory  oferty, umowy i sprawozdania w załączeniu. W pliku „Oferta z wyjaśnieniem” znajduje się nowy wzór oferty zawierający objaśnienia, jak należy  wypełnić nową ofertę.

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 2 grudnia 2016 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 425/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 ". Termin składania ofert upływa w dniu27 grudnia 2016 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

 

UWAGA: W dniu 3 września 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz.1300).  W związku z powyższym OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYCH DRUKACH!

Otwarty Konkurs Ofert - 21.11.2016r.

Zarządzenie NR 406/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

Do pobrania:

Otwarty Konkurs Ofert

Zarządzenie NR 340/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od 15 października 2016 r. do 31 marca 2017 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 240/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 170/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 4 maja  2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Pliki do pobrania

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 30 maja 2016 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 197/2016 z dnia 30 maja 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ. Termin składania ofert upływa w dniu 20 czerwca 2016 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO oraz WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 138/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 1 kwietnia  2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Pliki do pobrania

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 4 maja 2016 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 170/2016 z dnia 4 maja 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM. Termin składania ofert upływa w dniu 25 maja 2016 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Zarządzenie nr 143/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta narzecz osób niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

Pliki do pobrania

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 4 kwietnia 2016 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 138/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:  EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO oraz WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ. Termin składania ofert upływa w dniu 25 kwietnia 2016 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA, KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO oraz WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 56/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku dotacji nie przyznano.

Pliki do pobrania

Otwarty Konkurs Ofert

Zarządzenie NR 79/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od 05 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

Do pobrania:

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM oraz OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 17/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku dotacji nie przyznano.

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 16 lutego 2016 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 56/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:  TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA, KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO oraz WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ. Termin składania ofert upływa w dniu 8 marca 2016 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ oraz TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 8/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku dotacji nie przyznano.

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 21 stycznia 2016 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 17/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM oraz OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA. Termin składania ofert upływa w dniu 11 lutego 2016 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 451/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 grudnia   2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku dotacji nie przyznano.

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 7 stycznia 2016 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 8/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ oraz TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA. Termin składania ofert upływa w dniu 28 tycznia  2016r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 451/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 grudnia   2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku dotacji nie przyznano.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO p.n.: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203" ogłoszonego Zarządzeniem Nr 449/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 grudnia   2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 10 grudnia 2015 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 451/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM ORAZ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.Termin składania ofert upływa w dniu 30 grudnia 2015 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych miasta z zakresu ekologii i ochrony zwierząt...

W dniu 3 grudnia 2015r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 449/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203”. Termin składania ofert upływa w dniu 28 grudnia 2015 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.

 

Do pobrania:

Zarządzenie nr 449/2015

Wzór oferty

Druk umowy

Sprawozdanie

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 430/2015 Prezydenta Miasta Kielce z 18 listopada 2015 roku ogłasza się otwarty Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 360/2015 Prezydenta Miasta Kielce z 17 września 2015 roku ogłasza się otwarty Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od 15 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 312/2015 Prezydenta Miasta Kielce z 3 sierpnia 2015 roku ogłasza się otwarty Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

Treść ZARZĄDZENIA nr 312/2015

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM oraz TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 174/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 20 maja   2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku dotacji nie przyznano.

Pliki do pobrania

Otwarty konkurs ofert - na realizację zadań publicznych miasta na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015 r.

Prezydent Miasta Kielce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych zleconych przez Misato Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

 

ZARZĄDZENIE nr 213/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 czerwca 2015r.

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od 01 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Otwarty konkurs ofert

W dniu 21.05.2015 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 174/2015 z dnia 20 maja 2015r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:  KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM oraz TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA. Termin składania ofert upływa w dniu  11 czerwca  2015 r. 

 

UWAGA!


OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ  TYLKO I WYŁĄCZNIE DO BIURA DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, UL. STRYCHARSKA 6, POK. 402 LUB DROGĄ POCZTOWĄ NA TEN SAM ADRES W TERMINIE J.W.  SKŁADANIE OFERT NA KANCELARII OGÓLNEJ BĄDŹ TEŻ W INNYCH MIEJSCACH W URZĘDZIE MOŻE SPOWODOWAĆ, ŻE OFERTA DOTRZE DO BIURA PO WYZNACZONYM TERMINIE I NIE WEŹMIE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM.
 

Pliki do pobrania

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały nr II/36/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015, Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2015 roku zadań własnych miasta w następujących zakresach: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO, EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, KULTURA, SZTUKA, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 18.05.2015 r.

 

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ogłoszonego Zarządzeniem Nr 121/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 kwietnia  2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Pliki do pobrania

Otwarty konkurs ofert

W dniu 10.04.2015 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 121/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ. Termin składania ofert upływa w dniu 4 maja 2015 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie prezydenta Kielc w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od 01 maja 2015 r. do 31 października 2015 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA; EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO ogłoszonego Zarządzeniem Nr 71/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 5 marca  2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku do Zarządzenia dotacji nie przyznano.

Pliki do pobrania

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118) i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały nr II/36/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015, Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2015 roku zadań własnych miasta w następujących zakresie:  WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 27.03.2015 r.

Pliki do pobrania

Otwarty konkurs ofert

W dniu 05.03.2015 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 71/2015 z dnia 5 marca 2015 r.ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA oraz EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO. Termin składania ofert upływa w dniu 26 marca 2015 r.  Oferty należy składać do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ oraz TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 14/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 stycznia  2015 r.  oraz z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203" ogłoszonego Zarządzeniem Nr 16/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 stycznia  2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku do Zarządzenia Nr  41/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. dotacji nie przyznano.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 14/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 stycznia  2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku do Zarządzenia dotacji nie przyznano.


Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań z zakresu: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ oraz TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA na początku przyszłego tygodnia.

Otwarty konkurs ofert

W dniu 16.01.2015 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 16/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu : ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203". Termin składania ofert upływa w dniu 6 lutego  2015 r.  Oferty należy składać do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.

 

Otwarty konkurs ofert

W dniu 14.01.2015 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 14/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM ORAZ TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA. Termin składania ofert upływa w dniu 4 lutego  2015 r.  Oferty należy składać do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.

Budżet Obywatelski
Idea Kielce
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

  Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym