Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zleconego przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

 

ZARZĄDZENIE NR 251/2019  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 czerwca 2019r.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY...

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu EKOLOGII  I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO., ogłoszonego Zarządzeniem Nr 117/2019  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadań publicznych miasta

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadań publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

 

Zarządzenie nr 165/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 6 maja 2019 r.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania miasta z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 87/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 marca 2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Pliki do pobrania

Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Miasta Kielce na rok 2019 w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM ...

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 54/2019  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku do Zarządzenia dotacji nie przyznano.

 

Zarządzenie 142/2019 wraz z załącznikiem

 

Otwarty konkurs ofert dot. ekologii i ochrony zwierząt

W dniu 4 kwietnia 2019 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 117/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zleconych przez  Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: EKOLOGII i OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 25 kwietnia 2019 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.


UWAGA: W związku z wejściem życie zapisów Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057), uprzejmie informuję, iż OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYCH DRUKACH!

 

Do pobrania:

 

Nowe wzory druków:

 

 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert dot.: OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA oraz TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: Ochrony i Promocji Zdrowia oraz Turystyki i Krajoznawstwa, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 41/2019  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku do Zarządzenia dotacji nie przyznano.

 

Pełny tekst Zarządzenia

Otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego miasta w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej zleconego przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert"

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ogłoszonego Zarządzeniem Nr 80/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom. 

 

Zarządzenie Nr 80/2019 (wraz z wynikami konkursu)

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały  Nr II/31/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2019  Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań własnych miasta w  zakresie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Wypełniony formularz stanowiący załącznik należy złożyć w Wydziale Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego - Biuro ds. Organizacji Pozarządowych , ul. Strycharska 6, pok. 402 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2019 r.

 

Pełny tekst OGŁOSZENIA wraz z Formularzem Zgłoszeniowym

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce - nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały Nr II/31/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2019

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Miasta Kielce na rok 2019 w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE oraz Formularz Zgłoszenia

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA...

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA oraz KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 20/2019  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku do Zarządzenia dotacji nie przyznano.

 

Zarządzenie

Otwarty konkurs ofert

W dniu 26 lutego 2019 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 54/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zleconych przez  Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOLECZNYM – organizacja letniego wypoczynku. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 19 marca 2019 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

 

Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert

Oferta

Umowa

Sprawozdanie

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 14/2019  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku do Zarządzenia dotacji nie przyznano.

 

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji

Otwarty konkurs ofert dot. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA oraz TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

W dniu 13 lutego  2019 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 41/2019 z dnia 12 lutego  2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zleconych przez  Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: OCHRONY I  PROMOCJI ZDROWIA oraz TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 6 marca 2019 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały  Nr II/31/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2019  Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań własnych miasta w  zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wypełniony formularz stanowiący załącznik należy złożyć w Wydziale Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego - Biuro ds. Organizacji Pozarządowych , ul. Strycharska 6, pok. 402 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2019 r.

 

Treść OGŁOSZENIA

ZARZĄDZENIE NR 22/2019 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 24 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2019 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych  zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert - ZARZĄDZENIE.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm. ) i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały  Nr II/31/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2019  Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań własnych miasta w  zakresie:   turystyki i krajoznawstwa. Wypełniony formularz stanowiący załącznik należy złożyć w Wydziale Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego - Biuro ds. Organizacji Pozarządowych , ul. Strycharska 6, pok. 402 w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 8.02.2019 r.

Otwarty konkurs ofert

W dniu 24 stycznia 2019 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 20/2019 z dnia 22 stycznia  2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zleconych przez  Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: TURYSTYKI i KRAJOZNAWSTWA oraz KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 14 lutego 2019 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Otwarty konkurs ofert

W dniu 18 stycznia 2019 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 14/2019 z dnia 14 stycznia  2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zleconych przez  Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 8 lutego 2019 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych miasta na 2019 r. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych - OGŁOSZENIE.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 455/2018  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku do Zarządzenia dotacji nie przyznano.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm. ) i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały  Nr II/31/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2019  Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań własnych miasta w  zakresie:   turystyki i krajoznawstwa. Wypełniony formularz stanowiący załącznik należy złożyć w Wydziale Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego - Biuro ds. Organizacji Pozarządowych , ul. Strycharska 6, pok. 402 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2019 r.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: turystyki i krajoznawstwa, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 455/2018  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 437/2018  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Otwarty konkurs ofert

W dniu 14  grudnia  2018 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 455/2018 z dnia 14  grudnia  2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zleconych przez  Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM oraz TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 7 stycznia 2019 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Otwarty konkurs ofert dot. bezdomnych zwierząt

W dniu 6 grudnia  2018 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 437/2018 z dnia 5 grudnia  2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zleconych przez  Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203". Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 27 grudnia 2018 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

 

Do pobrania:

 

 

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm. ) Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań własnych miasta w  następujących zakresach:  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wypełniony formularz stanowiący załącznik należy złożyć w Wydziale Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego - Biuro ds. Organizacji Pozarządowych , ul. Strycharska 6, pok. 402 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2018r.

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania własnego miasta w  zakresie:  EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO pod nazwą:  „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203". Wypełniony formularz stanowiący załącznik należy złożyć w Wydziale Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego - Biuro ds. Organizacji Pozarządowych , ul. Strycharska 6, pok. 402 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2018r.

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie nr 335/2018 z dnia 6 września 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu pomocy społecznej  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w okresie od 1 października 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym.

 

Skan Zarządzenia nr 335/2018

Zarządzenie Nr 317/2018 Prezydenta Miasta Kielce

Zarządzenie  Nr 317/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dn. 22.08.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie 01 października 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Pliki do pobrania

Otwarty Konkurs Ofert

Zarządzenie nr 303/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie 01 października 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Zarządzenie nr 305/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 305/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym.

 

Pełna treść Zarządzenia

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR 269/2018

PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

 

Pełna treść Zarządzenia

Otwarty konkurs „Wdzięczni Bohaterom”

05 czerwca 2018 ruszył rządowy otwarty konkurs „Wdzięczni Bohaterom”, który kierowany jest do organizacji pozarządowych. Termin nadsyłania ofert do Ministerstwa mija 26 czerwca 2018 roku.

 

SZCZEGÓŁY KONKURSU

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 148/2018  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączeniu dotacji nie przyznano.


Zarządzenie nr 196/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30 maja 2018 r.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert - Turystyka i Krajoznawstwo

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 148/2018  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.
 

Zarządzenie nr 177/2018 Prezydenta Miasta Kielce

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 137/2018  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Pliki do pobrania

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 2 maja 2018 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 148/2018 z dnia 30 kwietnia  2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM oraz TURYSTYKI i KRAJOZNAWSTWA. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 25 maja 2018 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 19 kwietnia 2018 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 137/2018 z dnia 17 kwietnia  2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 10 maja 2018 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

ZARZĄDZENIE NR 135/2018 PREZYDENTA MIASTA KIELCE  z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 r. oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ogłoszonego Zarządzeniem Nr 98/2018  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom. Organizacjom nie wymienionym w załączniku do Zarządzenia dotacji nie przyznano.

 

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert - Zarządzenie Nr 98/2018

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu:  OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ogłoszonego Zarządzeniem Nr 64/2018  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku  do Zarządzenia dotacji nie przyznano.

Pliki do pobrania

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 12 marca 2018 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 80/2018 z dnia 06 marca 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego zleconego przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 03 kwietnia 2018 r. Oferty należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce (sekretariat) lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j. w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu:  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 ", ogłoszonego Zarządzeniem Nr 28/2018  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 19 stycznia  2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu:  PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM ogłoszonego Zarządzeniem Nr 18/2018  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 stycznia  2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku  do Zarządzenia dotacji nie przyznano.

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 15 lutego 2018 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 64/2018 z dnia 13 lutego  2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA. Nieprzekraczalnytermin składania ofert upływa w dniu 8  marca 2018 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta

Prezydent Miasta Kielce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

 

Zarządzenie nr 59/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 lutego 2018 roku

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu  TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA oraz WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ogłoszonego Zarządzeniem Nr 18/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 stycznia 2018 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku  do Zarządzenia dotacji nie przyznano.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogłoszonego Zarządzeniem Nr 503/2017  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 19 grudnia  2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku  do Zarządzenia dotacji nie przyznano.

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 22 stycznia 2018 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 28/2018 z dnia 19 stycznia  2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 ". Termin składania ofert upływa w dniu 12 lutego 2018 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu   WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ogłoszonego Zarządzeniem Nr 487/2017  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku  do Zarządzenia dotacji nie przyznano.

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 16 stycznia 2018 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 18/2018 z dnia 15 stycznia  2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: RZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA oraz WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ. Termin składania ofert upływa w dniu 6 lutego 2018 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej ogłoszonego Zarządzeniem Nr 467/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM  ogłoszonego Zarządzeniem Nr 487/2017  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 20 grudnia 2017 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 503/2017 z dnia 19 grudnia  2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Termin składania ofert upływa w dniu 12 stycznia 2018 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 8 grudnia 2017 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 487/2017 z dnia 7 grudnia  2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM oraz WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ. Termin składania ofert upływa w dniu 29 grudnia 2017 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 1 grudnia 2017 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 474/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 ". Termin składania ofert upływa w dniu 22 grudnia 2017 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

 

Ze względu, iż  dzień 22.12.2017 r. jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 436/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15.12.2016 r. dniem wolnym od pracy, termin składania ofert upływa w dniu 27.12.2017 r.

 


Otwarty konkurs ofert unieważniony Zarządzeniem nr 511/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 grudnia 2017r.

Nabór na członków Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały nr XLVIII/1091/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2018,  Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2018 roku zadań własnych miasta w następujących zakresach zadań: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia,  turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania deklaracji udziału upływa w dniu 01.12.2017 r. Treść ogłoszenia wraz z deklaracją w załączeniu.

Pliki do pobrania

Otwarty Konkurs Ofert dot. pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej

W dniu 23 listopada 2017 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 467/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 – 2020 zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresach: pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej. Termin składania ofert upływa w dniu 14 grudnia 2017 r. Oferty należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2 (Sekretariat) lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j. w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYCH DRUKACH.

Nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania w załączeniu. W pliku „Oferta - wyjaśnienie” znajduje się nowy wzór oferty zawierający objaśnienia, jak należy wypełnić nową ofertę.

Ponadto prosimy o podanie w oświadczeniach ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA KOŃCU OFERTY numeru konta bankowego (Oświadczenie nr 8).

 

 

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały nr XLVIII/1091/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2018,  Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2018 roku zadań własnych miasta w zakresie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 " Termin składania deklaracji udziału upływa w dniu 24.11.2017 r. Treść ogłoszenia wraz z deklaracją w załaczeniu.

 

Otwarty konkurs ofert na "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce"

Zarządzenie Nr 436 /2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce" oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert.

 

Zarządzenie nr 475/2017 - Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 436/2017 wraz z załącznikami (format PDF)

Załącznik 1a (format DOC)

Załącznik 1b (format DOC)

 

Otwarty konkurs ofert na "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce"

Zarządzenie nr 423/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce".

 

Treść Zarządzenia wraz z Ogłoszeniem o naborze (PDF)

Załącznik - Formularz Zgłoszenia (DOC)

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Zarządzenie Nr 412/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 4 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym.

IV otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

W dniu 07 września 2017 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 371/2017 z dnia 05 września 2017 r. ogłosił IV otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w 2017 r. do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 września 2017 r. Oferty należy składać sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem nazwy i adresem podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

 

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały nr XXXIII/685/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2017, Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2017 roku zadań własnych miasta w zakresie: pomocy społecznej.

 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 308/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

"Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce Nr 282/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na 2017 r. oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym"

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 19 czerwca 2017 r. Prezydent Miasta  Kielce  Zarządzeniem Nr 275/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ. Termin składania ofert upływa w dniu 10 LIPCA 2017r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 401,402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

 

UWAGA: W dniu 3 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz.1300).  W związku z powyższym OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYCH DRUKACH! Nowe wzory  oferty, umowy i sprawozdania w załączeniu. W pliku „Oferta z wyjaśnieniem” znajduje się nowy wzór oferty zawierający objaśnienia, jak należy  wypełnić nową ofertę.

 

Ponadto prosimy o podanie w oświadczeniach ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA KOŃCU OFERTY numeru konta bankowego (Oświadczenie 8).

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ogłoszonego Zarządzeniem Nr 173/2017  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 18 maja  2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku do Zarządzenia Nr 276/2017  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14.06.2017 r. dotacji nie przyznano.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu:  PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM oraz EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO ogłoszonego Zarządzeniem Nr 160/2017  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 kwietnia  2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Organizacjom nie wymienionym w załączniku do Zarządzenia Nr 230/2017  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 05.06.2017 r. dotacji nie przyznano.

 

ZARZĄDZENIE NR 230/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały nr XXXIII/685/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2017,  Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2017 roku zadań własnych miasta w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego  Urzędu Miasta w Kielcach,  ul. Strycharska 6 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych pok. 402  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 7 czerwca 2017r.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z Załącznikiem

Otwarty Konkurs Ofert - wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

W dniu 24 maja 2017 r. Prezydent Miasta  Kielce  Zarządzeniem Nr 179/2017 z dnia 22 maja 2017 r. ogłosił III otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w 2017 r. do realizacji organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom uprawnionym.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 czerwca 2017 r.  Oferty należy składać  sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem nazwy i adresem podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

 

Zarzadzenie nr 179 z 22 maja 2017 r.

Załącznik 1. - wzór oferty

Załącznik 2. - wzór umowy

Załącznik 3. - wzór sprawozdania

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 19 maja 2017 r. Prezydent Miasta  Kielce  Zarządzeniem Nr 173/2017 z dnia 18 maja 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA. Termin składania ofert upływa w dniu 9 CZERWCA 2017 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 401,402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

 

UWAGA: W dniu 3 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz.1300).  W związku z powyższym OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYCH DRUKACH! Nowe wzory  oferty, umowy i sprawozdania w załączeniu. W pliku „Oferta z wyjaśnieniem” znajduje się nowy wzór oferty zawierający objaśnienia, jak należy  wypełnić nową ofertę.

 

Ponadto prosimy o podanie w oświadczeniach ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA KOŃCU OFERTY numeru konta bankowego (Oświadczenie 8).

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały nr XXXIII/685/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2017,  Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2017 roku zadań własnych Miasta Kielce w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2 (sekretariat) w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 17 maja  2017 r.

 

Pełna treść OGŁOSZENIA

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 2 maja 2017 r. Prezydent Miasta  Kielce  Zarządzeniem Nr 160/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM oraz EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO. Termin składania ofert upływa w dniu 23 maja 2017 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 401,402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

 

UWAGA: W dniu 3 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz.1300).  W związku z powyższym OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYCH DRUKACH! Nowe wzory  oferty, umowy i sprawozdania w załączeniu. W pliku „Oferta z wyjaśnieniem” znajduje się nowy wzór oferty zawierający objaśnienia, jak należy  wypełnić nową ofertę.

 

Ponadto prosimy o podanie w oświadczeniach ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA KOŃCU OFERTY numeru konta bankowego (Oświadczenie 8).

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały nr XXXIII/685/2016Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2017,  Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2017 roku zadań własnych miasta w następujących zakresach zadań: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; turystyka i krajoznawstwo; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego  Urzędu Miasta w Kielcach,  ul. Strycharska 6 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych pok. 402  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 26 kwietnia  2017 r.

 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu:  OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA oraz EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO ogłoszonego Zarządzeniem Nr 76/2017  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

 

Organizacjom nie wymienionym w załączniku do Zarządzenia Nr 129/2017  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 05.04.2017 r. dotacji nie przyznano.

II otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie NR 124/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od 01 maja 2017 r. do 31 października 2017 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

 

Zarządzenie nr 124 z 31 marca 2017 r. w spr ogloszenia II otwarego konkursu

Załącznik 1. - wzór oferty

Załącznik 2. - wzór umowy

Załącznik 3. - wzór sprawozdania

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 8 marca 2017 r. Prezydent Miasta  Kielce  Zarządzeniem Nr 76/2017 z dnia 7 marca 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA oraz EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO.Termin składania ofert upływa w dniu 29 marca 2017r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 401,402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

 

UWAGA: W dniu 3 września 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz.1300).  W związku z powyższym OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYCH DRUKACH! Nowe wzory  oferty, umowy i sprawozdania w załączeniu. W pliku „Oferta z wyjaśnieniem” znajduje się nowy wzór oferty zawierający objaśnienia, jak należy  wypełnić nową ofertę.

 

Ponadto prosimy o podanie w oświadczeniach ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA KOŃCU OFERTY numeru konta bankowego (Oświadczenie 8).

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI ORAZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI oraz PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM  I  PATOLOGIOM SPOŁECZNYM. ogłoszonego Zarządzeniem Nr 31/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku do Zarządzenia Nr 67/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 01.03.2017 r. dotacji nie przyznano.

Pliki do pobrania

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 1 lutego 2017 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 31/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI ORAZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI oraz PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM i PATOLOGIOM SPOŁECZNYM. Termin składania ofert upływa w dniu22 lutego 2017r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 401,402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

 

UWAGA: W dniu 3 września 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz.1300).  W związku z powyższym OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYCH DRUKACH! Nowe wzory  oferty, umowy i sprawozdania w załączeniu. W pliku „Oferta z wyjaśnieniem” znajduje się nowy wzór oferty zawierający objaśnienia, jak należy  wypełnić nową ofertę.

 

Ponadto prosimy o podanie w oświadczeniach ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA KOŃCU OFERTY numeru konta bankowego (Oświadczenie 8).

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI ORAZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 435/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku do Zarządzenia Nr 21/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 19.01.2017 r. dotacji nie przyznano.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 435/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego p.n.: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 ", ogłoszonego Zarządzeniem Nr 425/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 15 grudnia 2016 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 435/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI ORAZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM. Termin składania ofert upływa w dniu 5 stycznia 2016 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

 

UWAGA: W dniu 3 września 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz.1300).  W związku z powyższym OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYCH DRUKACH! Nowe wzory  oferty, umowy i sprawozdania w załączeniu. W pliku „Oferta z wyjaśnieniem” znajduje się nowy wzór oferty zawierający objaśnienia, jak należy  wypełnić nową ofertę.

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 2 grudnia 2016 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 425/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 ". Termin składania ofert upływa w dniu27 grudnia 2016 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

 

UWAGA: W dniu 3 września 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz.1300).  W związku z powyższym OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYCH DRUKACH!

Otwarty Konkurs Ofert - 21.11.2016r.

Zarządzenie NR 406/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

Do pobrania:

Otwarty Konkurs Ofert

Zarządzenie NR 340/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od 15 października 2016 r. do 31 marca 2017 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 240/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 170/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 4 maja  2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Pliki do pobrania

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 30 maja 2016 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 197/2016 z dnia 30 maja 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ. Termin składania ofert upływa w dniu 20 czerwca 2016 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO oraz WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 138/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 1 kwietnia  2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Pliki do pobrania

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 4 maja 2016 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 170/2016 z dnia 4 maja 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM. Termin składania ofert upływa w dniu 25 maja 2016 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Zarządzenie nr 143/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta narzecz osób niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

Pliki do pobrania

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 4 kwietnia 2016 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 138/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:  EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO oraz WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ. Termin składania ofert upływa w dniu 25 kwietnia 2016 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA, KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO oraz WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 56/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku dotacji nie przyznano.

Pliki do pobrania

Otwarty Konkurs Ofert

Zarządzenie NR 79/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od 05 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

Do pobrania:

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM oraz OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 17/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku dotacji nie przyznano.

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 16 lutego 2016 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 56/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:  TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA, KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO oraz WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ. Termin składania ofert upływa w dniu 8 marca 2016 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ oraz TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 8/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku dotacji nie przyznano.

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 21 stycznia 2016 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 17/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM oraz OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA. Termin składania ofert upływa w dniu 11 lutego 2016 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 451/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 grudnia   2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku dotacji nie przyznano.

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 7 stycznia 2016 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 8/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ oraz TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA. Termin składania ofert upływa w dniu 28 tycznia  2016r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 451/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 grudnia   2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku dotacji nie przyznano.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO p.n.: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203" ogłoszonego Zarządzeniem Nr 449/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 grudnia   2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 10 grudnia 2015 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 451/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM ORAZ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.Termin składania ofert upływa w dniu 30 grudnia 2015 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych miasta z zakresu ekologii i ochrony zwierząt...

W dniu 3 grudnia 2015r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 449/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203”. Termin składania ofert upływa w dniu 28 grudnia 2015 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.

 

Do pobrania:

Zarządzenie nr 449/2015

Wzór oferty

Druk umowy

Sprawozdanie

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 430/2015 Prezydenta Miasta Kielce z 18 listopada 2015 roku ogłasza się otwarty Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 360/2015 Prezydenta Miasta Kielce z 17 września 2015 roku ogłasza się otwarty Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od 15 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 312/2015 Prezydenta Miasta Kielce z 3 sierpnia 2015 roku ogłasza się otwarty Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

Treść ZARZĄDZENIA nr 312/2015

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM oraz TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 174/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 20 maja   2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku dotacji nie przyznano.

Pliki do pobrania

Otwarty konkurs ofert - na realizację zadań publicznych miasta na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015 r.

Prezydent Miasta Kielce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych zleconych przez Misato Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

 

ZARZĄDZENIE nr 213/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 czerwca 2015r.

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od 01 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Otwarty konkurs ofert

W dniu 21.05.2015 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 174/2015 z dnia 20 maja 2015r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:  KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM oraz TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA. Termin składania ofert upływa w dniu  11 czerwca  2015 r. 

 

UWAGA!


OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ  TYLKO I WYŁĄCZNIE DO BIURA DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, UL. STRYCHARSKA 6, POK. 402 LUB DROGĄ POCZTOWĄ NA TEN SAM ADRES W TERMINIE J.W.  SKŁADANIE OFERT NA KANCELARII OGÓLNEJ BĄDŹ TEŻ W INNYCH MIEJSCACH W URZĘDZIE MOŻE SPOWODOWAĆ, ŻE OFERTA DOTRZE DO BIURA PO WYZNACZONYM TERMINIE I NIE WEŹMIE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM.
 

Pliki do pobrania

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały nr II/36/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015, Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2015 roku zadań własnych miasta w następujących zakresach: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO, EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, KULTURA, SZTUKA, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 18.05.2015 r.

 

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ogłoszonego Zarządzeniem Nr 121/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 kwietnia  2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Pliki do pobrania

Otwarty konkurs ofert

W dniu 10.04.2015 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 121/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ. Termin składania ofert upływa w dniu 4 maja 2015 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie prezydenta Kielc w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od 01 maja 2015 r. do 31 października 2015 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA; EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO ogłoszonego Zarządzeniem Nr 71/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 5 marca  2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku do Zarządzenia dotacji nie przyznano.

Pliki do pobrania

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118) i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały nr II/36/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015, Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2015 roku zadań własnych miasta w następujących zakresie:  WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 27.03.2015 r.

Pliki do pobrania

Otwarty konkurs ofert

W dniu 05.03.2015 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 71/2015 z dnia 5 marca 2015 r.ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA oraz EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO. Termin składania ofert upływa w dniu 26 marca 2015 r.  Oferty należy składać do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ oraz TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 14/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 stycznia  2015 r.  oraz z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203" ogłoszonego Zarządzeniem Nr 16/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 stycznia  2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku do Zarządzenia Nr  41/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. dotacji nie przyznano.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 14/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 stycznia  2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku do Zarządzenia dotacji nie przyznano.


Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań z zakresu: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ oraz TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA na początku przyszłego tygodnia.

Otwarty konkurs ofert

W dniu 16.01.2015 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 16/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu : ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203". Termin składania ofert upływa w dniu 6 lutego  2015 r.  Oferty należy składać do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.

 

Otwarty konkurs ofert

W dniu 14.01.2015 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 14/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM ORAZ TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA. Termin składania ofert upływa w dniu 4 lutego  2015 r.  Oferty należy składać do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście 2019
Lato w Mieście 2019
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571