Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce

e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce

 

1. Okres realizacji projektu: 2018 r. ÷ 2022 r.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dn. 16.07.2018 r.

 

2. Finansowanie:
Całkowita wartość projektu wynosi 3,24 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2,75 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa.

 

3. Krótki opis projektu:
Zakres projektu obejmuje m.in.: przetworzenie do formy elektronicznej materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego PZGiK miasta Kielce, modernizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków EGiB, utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500, zakup dodatkowych modułów użytkowanego oprogramowania na potrzeby uruchomienia e-usług, zakup serwera wraz z licencjami oprogramowania bazodanowego w celu uruchomienia serwerowni zapasowej dla systemu e-usług, weryfikację dostosowania i modernizacji danych, szkolenia techniczne.

 

4. Cel projektu - zwiększenie dostępu do e-usług z zakresu geodezji i kartografii dla społeczeństwa - będzie realizowany poprzez utworzenie spójnej, aktualnej i zharmonizowanej informacji przestrzennej w zakresie ewidencji gruntów, budynków, obiektów topograficznych oraz zwiększenie wiarygodności i integralności danych przestrzennych udostępnianych przez administrację publiczną oraz dostępności usług, zbiorów danych, zakresu i interoperacyjności danych przestrzennych będących w dyspozycji administracji publicznej.

 


 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności